Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Σημείο ημέρας: Manik / Ελάφι / Mazatl / Ελάφι (Δύση) ~ Τονος: 2 (Δυαδικότητα), Κιν 067


-----------------------------------------------------Τόνος : 2 - Δυαδικότητα, Ηλιακό Σημείο: ΕΛΑΦΙ (KIEJ*MANIK)
(2η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Day Sign: Manik / Deer / Mazatl / Deer (West) ~ Tone: 2 (Duality), Kin 067-----------------------------------------------------

The Number 2 is a symbol of duality. Much like Taoists, the Maya think in terms of cosmic polarities. This is embodied in their mythology: there are two Hero Twins, two principal Lords of the Underworld, as well as the two monkey twins who represent the day-sign Chuen. There is the eternal dichotomy of this world and the Underworld, day and night, darkness and light. These themes run like a common thread in all of Mayan myth, especially in the sacred book the Popol Vuh.

MANIK (KEJ) THE PILLARS OF THE UNIVERSE: Signifies the deer, and is the nawal of all kinds of four-footed animals. It is also the nawal of the Mayan religion and of the rainforest. This is the day of the aj q’ijab or Mayan priests; it is power, authority, hierarchy, force, the four cardinal points. This is the nawal of the four corners of the earth, and is sometimes said to have an association with the planet Saturn. Upon this day, we pray for harmony among one and all. This extends to the natural world around us as well as to other human beings; one gains great power and energy if one is able to spend this day in nature or in the wilderness.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------Tone: 2 - Duality, Sun Sign: DEER (KIEJ*MANIK)
(2nd Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 2 Kej
Long Count: 12.19.18.5.7

Kej symbolizes the day of man as the authority and guidance of the principal people. It is the strength and power the fate of humanity contains. Kej represents the four corners, the four pillars and the four cardinal points that were created from the beginning to sustain the force and energy of Earth, the moon and the stars. Constitutes the bearer of the Years, the bearer of Time. Kej is a day for delivery of service as mother and father, a day of the value of the rod of authority.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

------------------------------------------------

(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 2 (Duality)

  • Decisions
  • Challenge
  • The facilitator of change
Mysterious as the question, To be or not to be? Here is the recognition of the separation of self from all else and the desire to be rejoined. Walking a balance while making choices of all kinds, light/dark, male/female, good/bad, Ying/Yang, is the energy of this number. Experiencing the differences between one and another is the use and purpose of this number's energy. Tone Two energy challenges old patterns on every level. Emphasis is on change for the better. This break-down frequency will remove what has become obsolete to make new space for what is to come. Recognize difference without judgment and smooth the road to change.

Manik - West

Symbolism:

The Mayan name for this day, Manik (mah-NEEK), does not translate easily and is, unfortunately, not useful as a clue to the symbolism of this day-sign. The glyph itself, which appears to be a hand in grasping position, is not suggestive of anything in particular either.

Personality:

The Manik type is peaceful, generous, cooperative, artistic and inspiring. While they are generally placid people, they can also be very bold in speaking up for what they feel to be right.

They can be mentally powerful and, as one would expect, are not easily convinced or swayed from their intellectual positions. Manik people need companionship.

For these natives, community and family are of great importance, but so is their freedom to follow their nomadic instincts. Manik is a sign of participation in the community. Those born under it are often deeply involved with family traditions, and in some cases, socio-political traditions.

Family or community based completely on these elements. Manik types are also very sensual, artistic, and even eccentric. Their aesthetic sense is usually highly developed, and they often dabble in one or other of the arts. Those born on this day-sign are very sensual and sexually inclined, yet are also quite intuitive and very sensitive to the needs and conerns of other beings.

Challenge:

To be free, independent and secure in relationships.

Solution:

To accept and be comfortable with their own individuality, no matter what strange characteristics it may entail. Manik

1-Cimi

Beneath the 1-Cimi surface personality is a person with a strong commitment to the community. Cimi people will sacrifice time for others, though they are often not sure just why it is that they do so. They have an extremely strong sense of tradition and are attracted to history and antiquities. They are ultimately down to earth people with deep concern for preservation of the family, community and nation.

G-8 (South)

Those born here tend to have over simulated minds and are often obsessive talkers, in some cases being counselors or psychologists. They are complex people who learn to face the inner world and who know how to get to the center of things.

They are drawn to the deeper, darker sides of life, and are sometimes caught up in struggles with negative thoughts, their own or those of others. This tendency means a G-8 might choose a career as a psychotherapist or an investigator. This type reacts to stimuli very quickly, perhaps over-reacting some of the time.

G-8 people are very clever, quick of mind, and fast on their feet. This facility may be a boon in situations where decisiveness is valued, but it can cause trouble under more controlled conditions. Their need to talk is strong, and their powerful intellect is best used for research or investigation.

One of their challenges is that they need to learn how to study effectively. In addition they need to be physically active by walking, running, or riding. The planet Mercury, the sign of Gemini, and an emphasized ninth house are commonly found in the charts of those born here.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=18)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: HIRSCH (KIEJ*MANIK) ~ Ton: 2 - Entscheidungen, Kin 067Ton: 2 - Entscheidungen, Nahual: HIRSCH (KIEJ*MANIK)
(2te Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

KIEJ:
Krafttiere:Der Hirsch, Symbol der Dynamik und der Telepathie, des Instinktes und der Kraft des Tiergeistes
Bedeutung:Die dynamischen Kräfte der vier Himmelsrichtungen und der vier Elemente. Symbol unseres menschlichen Körpers mit seiner physischen und mentalen Kraft, sowie dem emotionalen Feuer und dem Seelenfeuer. Verbindung des Menschen mit dem Geist des Mineral-, des Pflanzen- und des Tierreiches.
Farbe:Beige Gelb
Günstiger Tag für ... :Aktivierung der dynamischen vier Elemente im menschlichen Körper (Geist, Emotion, Physis und Seele) Bewusste Verbindung mit den drei Königreichen der Natur (Mineral-, Pflanzen- und Tierrreich) Bitte um die physische Kraft für die Aufgaben, welche wir auf unserem Lebensweg zugeführt bekommen.
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf meine Gesundheit und körperliche Kraft, welche die Basis für den Ausdruck meiner menschlichen Qualitäten darstellt.
Ritual:Bewegen mit Sport und physischen Aktivitäten

Ca:
Bedeutung:Die Zwei, Polarität in unserer Dimension, Verbindung zwischen Geist und Materie als Grundvoraussetzung für das schöpferische Prinzip des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Hirsch (KIEJ)


Hirsch (KIEJ)

Ton 2 - Entscheidungen


2 - Entscheidungen
~*~
Verschlossene Wege und Tore öffnen - im Spiel der Gegensätze.
Trecena/Welle: KEME
2te Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------

MANIK - KIEJ - HIRSCH


Als Oberhaupt im Rhythmus von Leben, Natur und ErdeAls Oberhaupt im Rhythmus von Leben, Natur und Erdee

Hüter des Kraftfeldes der 4 Himmelsrichtungenn

Westen, Ek Zip ~ Gott der Jagd ,Hand, Jagen, Gemeinschaft, Erinnerung, Zukunft, Spirituelles Werkzeug..

Manik-Menschen sind spirituelles Werkzeug. Schweigen selbst ist seine geistigee
Erfahrung . Für ihn ist das Leben eine Pilgerfahrt. Manik-Menschen sindd
dominierende Personen, die die Menschen verteidigen und Opfer für Andere erbringen werden..
Der Geist von MANIK hält die Säulen der vier Elemente hoch..
Mit der Nummer vier innewohnende Macht schiebt Manik schlechte Einflüssee
oder negative Energien weg. Sachkenntnis und Qualität der Arbeit sind für Manik sehr wichtig..
Sie werden mit Werkzeugen für jede Aufgabe im Leben präsentiert, und es ist mit diesen,,
dass sie im Stande sind, sich über Beschränkungen zu erheben. Manik hat die Gewohnheit,,
jedes Werkzeug zu behalten, das er jemals verwendet hat. Das führt manchmal zuu
Unentschlossenheit. Das wiederum läßt ihn störrisch und ausweichen im Außen wirken..
Daher wird empfohlen, zwischen durch mal den Werkzeugkasten neu auszurichten..

EIN GUTER TAG FÜR::
Seien Sie nützlich für Anderee

~ um Stärke und Kraft aufzubauen und um in der Balance des Lebens zu seinn

~ eine harmonische Verbindung zur Natur und den 4 Elementen und der Dankbarkeit für das Lebenn

~ körperliche und geistige Beweglichkeitt

~ bitten um die Befreiung von: Lügen, Klatsch, Manipulation, Verrat, Arroganz und Zerstörungg

Beschreibung der Glyphe:Beschreibung der Glyphe: Eine Hand halbgeschlossen. Es ist der Huf eines Hirsches.

Kiej wörtlich: Dialog und Verkauf

Symbol für die Eröffnung des Dialoges. Im politischen Sinn bedeutet es Stärke und Leitung aus der Kraft der Überzeugung.

Bedeutet Hirsch. Sie sind die 4 Säulen die den Himmel und die Erde halten.

Es ist das Wissen von der Macht im Laufe der physischen Existenz.

Die 4 Kardinalpunkte, die vier B’alamb‘ und ihre entsprechenden Begleiterinnen.

Bedeutet die Harmonie, Gleichgewicht. Es ist das herausragende Zeichen tiefgehender Forschungen und der großen Räte.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAWOQ (CAUAC) und ihre Zukunft ist TZ’IKIN (MEN)

Tagesernergie: Harmonie mit der Natur, sich ins Gleichgewicht mit den Elementen bringen. Vermeide den Verrat. Tag um politische oder geschäftliche Vorträge zu halten, Gruppen mit auseinandergehenden Meinungen zu führen und so eine günstige Beteiligung für alle zu erreichen.

Nawal: Hirsch, Pizote

Regiert folgende Körperteile: Arme und Beine, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wälder, Berge, Plätze mit Bäumen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: geistige und soziale Führung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Kraft, körperliche Stärke

Charaktereigenschaften und Berufung: Sind gute Beschützer von anderen Personen. Können reich werden. Erfreuen sich guter Gesundheit. Gute geistige Führer. Haben die Kraft um soziale Aktivitäten anzuführen. Sie sind stark, intelligent, verantwortlich, positiv und siegreich. In ihrer Ehe sind sie für Gleichberechtigung. Sie sind gut in den Sozialwissenschaften, JustizverwalterInnen, PsychologInnen, MathematikerInnen und Geschäftsleute.Zwei - KEB' / Entscheidungen - Hervorbringung

Herausforderung -der Vermittler der Änderung.
Zwei Energie fordert alte Muster auf jedem Niveau heraus, diese zu harmonisieren. Betonung ist auf der Besserung.
Widerstand ist ein natürlicher Prozess, durch den Macht erzeugt wird. Sich entspannen. Fluss. Atem. Diese Frequenz des Durchbruchs wird jenes entfernen, was veraltet ist, um neuen Raum zu schaffen für das was kommen soll. Während dem Auswiegen um den Ausgleich zu erschaffen, wird der Wunsch gefunden. Daher suche das Gleichgewicht auf deiner Skala. Erkennen den Unterschied ohne Urteil an und glätte die Straße der Änderung. Der Klang Zwei berührt all das was von uns noch unerkannt ist und bringt uns Dinge in das Bewusstsein, die uns fremd sind und mit uns vermeintlich nichts zu tun haben.
Herausforderung: Alles was uns begegnet anzuschauen (nicht gleich alles wegzustoßen, nur weil wir meinen es ist nicht unseres) auf physischer, psychischer und mentaler Ebene.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#MANIK_-_KIEJ_-_HIRSCH)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!