Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Chuen / Πίθηκος / Ozomatli / Πίθηκος (Δύση) ~ Τονος: 2 (Δυαδικότητα), Κιν 171

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα: http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

Η 2η Εικοσάδα / Uinal, Κινς 021 - 040
Σήμερα αρχίζει
Η 2η Εικοσάδα / Uinal
της «σκοτεινής» θεϊκής ενέργειας του Αέρα, ή της 1ης «Νύχτας» του Τζολ-Κιν (Κινς=ημέρες 021 - 040 από 260)
~*~ Ενεργοποίηση της Συνείδησης ~*~


-----------------------------------------
Στο Τζολ-Κιν ημερολόγιο των Μάγιας αναγνωρίζουμε 20 Δεκατριήμερα ή Trecenas (=Τρετσένας) και 13 Εικοσαήμερα ή Uinals (=Ουίναλς). Οι Δεκατριάδες αρχίζουν πάντα με τον Γαλαξιακό Τόνο ή Αριθμό 1 (Ένα) και τελειώνουν στον Γαλαξιακό Τόνο 13 (Δεκατρία). Οι Εικοσάδες αρχίζουν πάντα με το Σημείο του Baatz*Chuen/Πίθηκος και τελειώνουν με το Σημείο Tz'i*Oc/Σκύλος. Οι 13 Εικοσάδες στο Τζολ-Κιν ημερολόγιο είναι αντίστοιχες των 7 «Ημερών» και 6 «Νυχτών» του ημερολογίου Τουν, σύμφωνα με τις ανακαλύψεις του Καρλ Κάλλεμαν. Το Μεγάλο εμπεριέχεται στο Μικρό και το Μικρό εμπεριέχεται στο Μεγάλο! Κύκλοι Μέσα σε Κύκλους
«Όπως επάνω έτσι και Κάτω – Όπως Κάτω έτσι και Επάνω»

***********************************************
Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

Day Sign: Chuen / Monkey / Ozomatli / Monkey (West) ~ Tone: 2 (Duality), Kin 171

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

The 2st 20-day period / Uinal, Kins 021 - 040Today starts
The 2st 20-day period / Uinal,
with the «dark» goddly energies of Wind or of the 1st «Night» in Tzol-Kin (Kins=days, 021th – 040th from 260)
~*~ Activation of Consciousness ~*~

-------------------------------------
In the Tzol-Kin Calendar of the Mayas we recognize 20 13-day periods or Trecenas and 13 20-day periods or Uinals. Trecenas are starting always with the Galactic Tone or Number 1 (One) and are ending with the Galactic Tone13 (Thirteen). Uinals are starting always with the Maya Sun Sign of Baatz*Chuen/Monkey and are ending with the Sun Sign of Tz'i*Oc/Dog. The 13 20-day periods in the Tzo-Kin Calendar are equivalent of the 7 «Days» and 6 «Nights» of the Tun Calendar according to the findings of Carl Calleman. The Big included in the Small and the Small in the Big! Cycles inside Cycles
«As Above so Below – As Below so Above»

***********************************************
Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ***********************************************

Die 2te 20-Tage Periode / Uinal, Kins 021 – 040Heute ist Die 2te 20-Tage Periode / Uinal,
durch die «dunkle» Gottweisse Energie vom Wind oder der 1sten «Nacht» im Tzol-Kin (Kins=Tage 021 – 040 vom 260)
~*~ Aktivierung der Bewustseins! ~*~


-----------------------------------------
Im Tzol-Kin Mayankalendar sehen wir 20 13-Tage Perioden oder Trecenas und 13 20-Tage Perioden oder Uinals. Trecenas fangen immer mit der Galaktische Tone oder Nummer, 1 (Eins) an und enden mit der Galaktische Tone13 (Dreizehn). Uinals fangen immer mit der Mayan Sonnen Zeichen vom Baatz*Chuen/Affe an und enden mit der Sonnen Zeichen vom Tz'i*Oc/Hund. Die 13 20-Tage Zeits-Perioden in der Tzol-Kin Kalendar sind gleichwertig mit dem 7 «Tagen» und 6 «Nachten» vom der Tun Kalendar nach die Erfoschung von Carl Calleman. Der Große ist eingeschlossen in dem Kleinen und der Kleine in dem Großen! Zyklen im Zyklen! «Wie Oben so Unten – Wie Unten so Oben».

***********************************************
Webseiten:
http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya/~ www.indalosia.de ~ www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!