Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Imix / Κροκόδειλος / Cipactli / Αλιγάτορας (Ανατολή) ~ Τόνος: 7 (Ανακλαστικό), Κιν 241
Η Τζολκιν ημέρα για τις
22/01/2011:


Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Ηλιακό Σημείο: Κροκόδειλος (IMIX)

(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)


***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~ http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Tone: 7 (Reflective) ~ Day Sign: Imix / Crocodile / Cipactli / Alligator (East), Kin 241
Tzolkin: 7 Imox
Long Count: 12.19.18.1.1

Symbol of the unseen forces in the universe, manifested in dementia. Day when the forces of nature are like dangerous storms, simultaneously a day which proposes order and balance with disorder.

Imox is the name of all things hidden or secret. It also represents the left side, left arm whose mission is to help the right arm to perform an effective cooperation with the Heart of Heaven, Heart of the Earth in the unfolding of the world and humanity.

Tzolkin date for 01/22/2011:


Tone: 7 - Reflection, Sun Sign: Crocodile (IMIX)
(7th Day of Galactic cycle)

Main Maya glyphs

Tzolk’in

7 Imix
7 Imix

Ja’ab’

14 Muwan
14 Muwan

Night Lord

G3
G3
Todays tzolkin is 7 lmix which is Reflection of New Beginning.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-1-22.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 81 days into the 13th heaven. There are 279 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.4.1. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 5 hours and 24 minutes into the 13th heaven.

4401 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 9 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 11 Chicchan.

We are currently in day number 1 of uinal number 5 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 1 of uinal number 5 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 1 of uinal number 13 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 7 of trecena number 19 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 4 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 5.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Unity of opposites.

The tun is a day , the uinal is a day, the day in the current trecena is a day.

We are also currently in day number 241 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 7 lmix. Since todays daysign is lmix, it is a good day to open to new beginnings.

The cosmic energies of consciousness is today Reflection of New Beginning.

Since todays daysign is lmix, the energy of today is CROCODILE - (LMIX) Crocodile receives messages of primal creative force. Simply the beginning of all things. Crocodiles who follow their hearts are seen as genius. There is no order to the promal messages, so Crocodile persons should direct their towards practical and cooperative efforts to bring productive results. Crocodiles have a strong nurturing energy and will work hard to provide security to family and friends. Being extremely territorial, Crocodiles must watch not to be over protective or too dominating. While in these states, Crocodiles are insecure, indecisive and emotionaly volatile..

Since todays number is 7, the energy of today is SEVEN / Reflective - Seven stands as a mirror to divide light and dark and to reflect all that is and that which is not. Seven is associated with the source of creation and the flow of divine will. With a keen sense of ethics, seven establishes purpose to current and future goals..

Tomorrow the daysign is Ik. A good day to send communications of all kinds.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 9 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 9 out of possible 36 days into period number 123 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 9 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 81 out of possible 90 days into period number 49 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 81 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 189 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 241 out of possible 260 days into period number 17 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 81 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 189 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 891 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2061 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -120290.

The current corresponding year in the cultural cycle is -4104.

The current corresponding year in the national cycle is 1708.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1995.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 80 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 33 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).
***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Krokodil (IMOX) ~ Ton 7 - Reflection, Kin 241


Tzolkin Datum für den
01/22/2011:

Ton: 7 - Reflektieren, Nahual: Krokodil (IMIX)
(7te Tag der Galaktische-Kreis)

Ton 7 - Reflection

Sonnenzeichen Krokodil (IMOX)


7 - Reflektieren

Krokodil (IMOX)

Reinigung unserer Emotionen - die Ethik beachtend.

Trecena/Welle: TZIKIN
7te Tag der Galaktische-Kreis

IMOX:
Krafttiere:Krokodil und Echse, Symbol der dunklen Seite des Wasser-elements und der Emotionen
Bedeutung:Die Kraft des Lebensflusses. Die Verbindung zum Wasser des Lebens. Unsere Fähigkeit, Emotionen zu erfahren. Unser Emotionalkörper, welcher die Erinnerungen unserer vergangenen Erfahrungen und Leben in sich speichert
Farbe:Gelb Grün Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Segnung des Lebenselexirs und des Wasserelements, welches uns reinigt und Klarheit in unsere Emotionen bringt. Verbindung zu den Wasserwesen, auch zur Göttin Ixchel (Mondgötting) und zu Chaak (Gott des Regens). Bitte um Hilfe für Menschen, die unter psychologischen Problemen leiden.
Tagessatz:Mein Körper, der zu einem großen Teil aus Wasser besteht, ist gleich einer Quelle, die sich in den Fluss des Lebens ergießt.
Ritual:In einem Fluss, See oder im Meer schwimmen

Uucv:
Bedeutung:Die Sieben, genau in der Mitte zwischen der eins und der dreizehn kanalisiert sie die Energie, und sorgt für Ausgeglichenheit und Ordnung

IMOX ( IMIX )

IMIX - IMOX - Krokodil

Kraft vom Wasser des Lebens - Urquell und die Verbindung zum Naturreich

Osten, Tonactecuhtli ~ Fruchtbarkeitsgott, Schildkröte, Urmeer, Ursprung, Seerose, Mutter allen Lebens.

IMIX erhält Nachrichten der ursprünglichen kreativen Kraft. Einfach der Anfang aller Dinge. Imix-Menschen die ihren Herzen folgen, werden als Genie gesehen. Es gibt keine Ordnung zu den ursprünglichen Nachrichten. Ein merkwürdiger, ver-rückter Tag. Ein Tag um den Verstand zu beruhigen, Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichen. So sollten Imix-Menschen ihre Energien zu praktischen und kooperativen Anstrengungen leiten um produktive Ergebnisse zu erbringen. Imix haben eine starke nährende Energie und werden hart arbeiten, um Sicherheit für Familie und Freunde zur Verfügung zu stellen. Extrem landbesessen, muss IMIX aufpassen, nicht all zu Besitz ergreifend und dominant zu sein. In diesem Zustand ist Imix unsicher in seinen Entscheidungen und flieht vor seinen Gefühlen.

EIN GUTER TAG FÜR: Offen für Neuanfänge im Einklang mit der Natur

~ Heilung von Geisteskrankheiten, - Problemen, von "Verrücktheit"

~ Um den Verstand zu beruhigen, um Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichen

~ Dies ist eine merkwürdige "verrückte", crazy Tagesenergie

~ Um Rückkehr zu bitten für Menschen die weit weg von ihrem Zuhause sind

~ die Kommunikation mit Wasserwesen, den Delphinen, Walen, Krokodilen...& der
Reinigung aller Gewässer

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert eine Faust, gleichzeitig auch die Lotusblüte, den Kopf eines bestimmten Drachen, oder die Mundöffnung, ohne Unterkiefer und mit einem länglichen Auswuchs für die Nase.

Imox wörtlich: Zusammenarbeit

Symbol der Zusammenarbeit und Gemeinschaft

Es ist das Wesen in jeglichem Sinn des Wortes. Es ist der subtile Teil des Menschseins, die Sensibilität, das Ungewöhnliche, das Exzentrische, das Flußkrokodil, manifestiert den okkulten Teil oder das Innere des Menschseins, die schlafenden Kräfte. Es ist das Wesen des Wassers. Es ist der Geist des Regens. Zusammenleben mit den Lebewesen im Wasser, ermöglicht die Kommunikation mit den Delfinen, Walen, Krokodil.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJ (BEN) und ihre Zukunft ist TOJ (MULUC)

Tagesenergie: um die inneren und geistigen Kräfte zu verstärken. Es ist ein Tag um Regen, die Reinigung der Flüsse, Seen und Meere zu bitten. Tag um die Gemeinsame Kraft zu nutzen, um die Vereinigung mit den Anderen zu erreichen, zu beginnen oder zu vertiefen.

Nawal: Delfin, Krokodil, Hai, Schildkröte

Regiert folgende Körperteile: das Blut, dass in unseren Venen fließt, die Knoten und die Geschlechtsorgane

Kraftvolle Plätze: Meer, Flüsse, Seen, Bäche

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Ungleichgewicht und Richtigstellung, Verwirrung, Durcheinander und Frieden.

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Durcheinander, Mut (Wut), übereilte Antworten

Charaktereigenschaften und Berufung: Aufrichtig, ihnen gefällt es nicht zu lügen. EmpfängerInnen von kosmischen Nachrichten. Sehr lebhaft im täglichen Leben. Produktiv, kreative TräumerInnen. Ihnen gefällt es Ihresgleichen (Mitmenschen) zu helfen, sie sind SchamanInnen, HellseherInnen, erleiden den Schmerz von anderen, LehrerInnen, PsychologenInnen, SoziologenInnnen, KünstlerInnen, PoetenInnen, RednerInnen, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen, VerwalterInnen der Rechte, geistige HeilerInnen, Naturverbunden. Wie FührerInnen sehen sie das Gleichgewicht des Menschseins mit der Natur über das Wasserelement

Sieben - WUQUB' / Reflexion - Reinheit und Klarheit

Die Sieben steht für einen Spiegel, der Licht und Dunkelheit trennt und alles Sein und Nichtsein reflektiert.
Sie ist verbunden mit der Quelle der Schöpfung und dem Fluss des göttlichen Willens. Mit ihrem scharfen Sinn für Moral setzen die Siebener gegenwärtige und künftige Ziele in der Absicht zum Klang der Reinheit und Wahrheit. Dieser Strahl der 7 hat das bestreben alles in die Reinheit zu bringen, besonders in der Verschmutzung ist er bestrebt alles wieder in die Reinheit zu führen. So kommt alles an die Oberfläche was in die Reinheit zu bringen ist und es werden dadurch vorhandene Prozesse verdichtet.


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ ***********************************************

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!