Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΑΕΤΟΣ (TZ'IKIN*MEN) ~ Τόνος : 3 - Δράση, Κιν 055

Τόνος : 3 - Δράση, Ηλιακό Σημείο: ΑΕΤΟΣ (TZ'IKIN*MEN)
(1η Νύχτα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: EAGLE (TZ'IKIN*MEN) ~ Tone: 3 - Action, Kin 055Tone: 3 - Action, Sun Sign: EAGLE (TZ'IKIN*MEN)
(1st Night of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The Number 3 relates to the three worlds of the Mayan cosmovision – Heaven, Earth, and the Underworld. It also symbolizes the three original hearth stones laid down by the Creator Gods. (In traditional Mayan homes, three stones can still be found on wooden stoves to hold the comal or tortilla griddle.) But 3 can be a difficult number nevertheless. Carl Jung, objecting to the notion of a Trinity, said that the number 3 is incomplete. The Maya would agree. This is a difficult number, and implies doubt, risk, uncertainty. Many traditional Daykeepers avoid initiating new projects on a 3 day.
MEN (TZ’IKIN) THE VISION OF THE BIRD: Signifies a bird, wealth, and all business negotiations. It is the nawal of economic well-being, good fortune. It is an auspicious day to give thanks and ask for financial well-being. It is the communication and mediation between Uk’ux Kaj and Uk’ux Ulew (Heart of Sky, Heart of Earth). Unlike those of some spiritual traditions, the Maya do not feel that material prosperity is undesirable or “non-spiritual.” Upon this day, we may thank the universe for whatever prosperity we currently enjoy while honestly expressing the intention that more prosperity may attend our lives. This day is as fortunate for love as it is for money; pay attention to relationship issues. Pay attention to dreams as well, for this is a day upon which one may experience powerful and important revelations through dreams.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 3 Tz'ikin
Long Count: 12.19.18.4.15

Tz'ikin symbolizes the day when the birds showed the place where the sacred Corn was found. This is the day of the bird of good luck. Date of communication with the heart of Heaven and the Heart of Earth, through the invocation of space, air, light, clouds, cold, and the heat force that gives us life. Representation of all that exists in space. Day devoted to Heart of Heaven, Heart of the Earth. Symbol of good luck and material stability of the individual conscience and intelligence.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

--------------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 3 (Action)

  • Playful
  • Active
  • Joy
  • light
  • Happiness
Movement, Communication. Three energy is very eloquent in all types of self-expression. The basic movement being a vibration, Three persons are rhythmic to the core. They are often restless, as motion is their nature. By working closely with the energy of Three, any person becomes more able to predict motion of all kinds. The frequency of three is filled with light, movement and activity. It lightens the darker energies that pervade the world today. Tone three frequency can restore the spirit, put life and situations into perspective and bring balance. People born with the Tone Three energy will tend to ignore the problems of life. A Tone Three day is a good day to communicate, express, move and stir the pot!

Men - West

Symbolism:

The Maya called this day Men (mane), the root word for the verb "to make" or "to do". The glyph for the day is that of a head with dots in a line behind the eyes, which has been suggested to be evidence that the sign represented the old moon deity. This goddess is drawn with a headdress and shield of eagle feathers. And eagle's claw is also her symbol. This Mayan goddess was the patroness of weaving and other female activities. In this case, however, the day-signs symbolism doesnt match the personality type very well.

Personality:

Men types are independent, ambitious, and escapist. They can be scientific, technically inclined, critical, and exacting, and they frequently have an interest, or background, in philosophy, science, or the more technical aspects of their chosen field. Men types are usually a bit ahead of their time in their thinking, and they tend to be experimental in many areas of life. They are perfectionists with exacting, critical minds that require challenges. Making plans and layouts is particularly appealing to them. Persons born under this sign are typically perfectionists capable of handling much detail. Men types are often unconventional in significant ways; they have their own set of rules in life that develop from their own unique perspective on things. They can be driven, yet they also enjoy a good escape now and then. They would probably just take off for parts unknown, but they usually have complex relationship entanglements to handle, so they dont. On a more positive level, many Men types are concerned with making the world a better place, and they only appear to be escapist to others. Those born under Men are usually popular and well-liked, which is interesting since they are the ones who tend to frequently bend the rules as understood by others. They will compete when necessary, and can be very serious about such things, but they usually try to avoid it. Competition with themselves is more their style and is perhaps the basis of their personal ambitions.

Challenge:

To create a lifestyle that offers both freedom and companionship.

Solution:

To gain a deeper knowledge of human nature. Men

1-Ben

Beneath the 1-Ben surface personality is a person who seeks constant self-improvement. Such people have a strong need to persuade others, to conquer their enemies, and to achieve their objectives. While they make good teachers and role models, they also have a tendency to be somewhat self-righteous and overconfident of their own opinions.

G-5 (North)

This Lord is positioned at the midpoint of the series of nine. A person under the influence of G-5 seeks to be at the center of a group and will sometimes use others to get there.

One of G-5's greatest challenges is to act from their centers and not to use or be used by others. People born under the influence of this lord become deeply involved in relationships but, for the most part, also struggle with them. They are sensitive people and they tend to be touchy about a number of things, including their own expectations. Because they seek perfection, they are sensitive to disappointments, and often need to develop more realistic expectations and avoid putting the burden of realitonship failures onto others.

Idealistic and compromising by nature, G-5 types are rarely content with the choices they have made. Their dark side includes a tendency to hold distorted opinions or to have over-inflated expectations of others.

At their worst, they can be blamers, blind to the reality that they are the cause of their own problems. Recognizing this pattern can be a tremendous step forward in a G-5's spiritual progress. These types need to be with others who are stable and helpful, and avoid those who could worsen their fears. They also need to be accepting of others. It is their own beliefs about relationships that both their problems and their solutions lie. A prominent moon, an emphasized seventh house, and Scorpio/Pluto are found in the charts of those born here.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=6)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Adler (TZIKIN*MEN) ~ Ton 3 - Handlungen, Kin 055Ton: 3 - Handlungen, Nahual: ADLER (TZ'IKIN*MEN)
(1ste Nacht des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

TZ'IKIN:
Krafttiere:Vögel, insbesondere der Adler und der Kondor, die mit scharfen Augen die Dinge aus den Höhen sehen. Leichtigkeit des Geistes
Bedeutung:Botschafter zwischen der materiellen und der spirituellen Welt, mit der Aufgabe, die Fülle in beiden Welten zu wahren. Das Vertrauen in die spirituelle Verbindung des Menschen. Der Kopf der Gefiederten Schlange, Symbol des Lichts und der Reinheit des Geistes.
Farbe:Blau Himmelblau Weiss
Günstiger Tag für ... :Bitte um die Verbindung zu unseren spirituellen Meistern. Um die geistige Fülle bitten, aber auch um die materielle Fülle, immer in Verbindung mit der Freude im Leben. Verknüpfung der Klarheit des Geistes mit dem Feuer des Herzens.
Tagessatz:Ich lasse mich von den geistigen Kräften wie ein Adler durch die Lüfte tragen, und steige immer höher und höher. Ich sehe mein Leben aus einer ganz neuen Perspektive.
Ritual:Meditieren, sich vom Adler in die Höhen tragen lassen. Das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten.

Ox:
Bedeutung:Die Drei, Produkt der Verbindung zwischen eins und zwei, Schöpfung des Göttlichen und Neuen, der Rhythmus von Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Adler (TZIKIN)


Adler (TZIKIN)

Ton 3 - Handlungen


3 - Handlungen
~*~
Reiches Leben, Fülle und Zentriertheit - in der Bewegung und Kommunikation.
Trecena/Welle: AAJ
1ste Nacht des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------


Visionär und Botschafter des göttlichen Universums

Westen , Ix Chel ~Mondgöttin, "Regenbogenfrau" , fliegen, Quetzalvogel, Visionen, Perspektiven, Geistige Klarheit, Erfolg und Gesundheit

Vermittler zwischen Himmel und Erde. Aus dem Gesichtspunkt von MEN haben sie wie Vorgesetzte eine scharfe Intelligenz und sie erreichen materiellen Überfluss und Glück. Ein Bote, begabt mit der Geduld und einem tiefen Sinn für Werte. MEN bringt Hoffnung und Vertrauen auf den Flügeln des Geistes. MEN-Menschen sind sehr detailorientiert und besitzen ein Händchen für Technik. Der mitfühlende Dienst am Nächsten stützt den Wohlstand für MEN-Menschen, weil das Flattern seiner Flügel seine Vogel-Brüder stützen wird. Wenn MEN ein
klebriger Konkurrent oder besessen von einer Sache wird, verursachen Habgier und Neid einen Fall von den Höhen. MEN ist gesegnet mit Freizügigkeit, sie üben Nachsicht und halten Schwierigkeiten von Dir ab!

EIN GUTER TAG FÜR:
Steigen Sie auf zu einer Größeren Perspektive

~Es ist der vollkommenste Tag für Liebesangelegenheiten, die Liebe und um sich zu verlieben

~Um für Glück, Erfolg, Überfluss und für sich das Geschäft und die Gemeinschaft zu bitten

~Um Schutz für einzelne Menschen, die Gemeinschaft und das Geschäft zu bitten und um vertrauten Partner und
Freundschaften zu bitten

~Die Enthüllung von Träumen und der Intuition zu glauben

Beschreibung der Glyphe: Profil eines Adlers, andere zeigen einen Kopf der Ahnen

Tz’ikin wörtlich: Wirtschaft

Symbol der ökonomischen Wohltätigkeit und Entwicklung.

Bedeutet Vogel Hüter/Wächter über alle Mayagebiete, die Freiheit, der Schatz, das Glück und das Geld.

Spezieller Tag um in jeder Sache zu vermitteln. Es ist der Vermittlungstag um zwischen AJPU und den Menschen zu vermitteln.

Tiefe Intuition, Vision, Vorauswissen und Offenbarungen in Träumen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KEJ (MANIK) und ihre Zukunft ist AQ’AB’AL (AKBAL)

Tagesenergie: Tag um Verpflichtungen des Geschäfts einzulösen, für Geschäftsleute, Wirtschaftswesen, Finanzwelt, zu verbessern im humanistischem Sinn. Dies ist der beste Tag für die Liebe, um für den Überfluss zu bitten, Schutz für die Geschäfte, Paare und Freundschaft.

Nawal: Adler, Condor, Quetzal, Schmetterling

Regiert folgende Körperteile: Augen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Seen, Nebel, Schnee, Gebirgswald

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Spirituelle Anhebung und Arbeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Heiterkeit, Gelassenheit, Kreativität, Liebe, Kommunikation, Meditation, Transzendenz

Charaktereigenschaften und Berufung: Sind freundlich, handhaben unsichtbare Kräfte, Visionäre und RednerInnen, große spirituelle Kraft, handeln intelligent um ihre Ziele zu erreichen, leichter und flüssiger sprachlicher Ausdruck, besitzen großes Genie, MystikerInnen, uneigennützig, freigiebig. Überbringen die heiligen Wörter. Genießen den Schutz von AHAU, sind fröhlich. Vorhersagen. PolitikerInnen, BildhauerInnen, MalerInnen, HellseherInnen, WissenschaftlerInnen, Geschäftsleute, DiplomatInnen, VermittlerInnen für die Lösung von sozialen Problemen zwischen den Personen und dem transzendenten Sein, Psychologische RatgeberInnen. Überbringen Frieden und Respekt. Haben die Möglichkeit reich zu werden.Drei - OXIB' / Bewegung

Bewegung und Kommunikation. In allen Bereichen des Selbstausdruckes ist die Dreierenergie sehr gewandt. Kommunikation besteht darin, wie man eine Übereinkunft zwischen zwei beliebigen Punkten A und B erzielen kann. Menschen der Zahl Drei sind bis in ihr Innerstes rhythmisch veranlagt, denn sie vibrieren von Grund auf. Sie sind häufig ruhelos, weil Bewegung ihre Natur ist. Der Klang der Bewegung – alles geht in Bewegung Innen wie Außen. Dieser Klang erfüllt sich selbst wenn er sich bewegt. Alles was statisch ist
und sich nicht bewegt wird durch diesen Strahl der 3 in Bewegung
gebracht.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#MEN_-_TZIKIN_-_ADLER)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!