Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Ερπετό (KAN*CHICCHAN) ~ Τόνος : 5 - Ενδυνάμωση, Κιν 005Τόνος : 5 - Ενδυνάμωση, Ηλιακό Σημείο: Ερπετό (KAN*CHICCHAN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

---------------------------------------***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SERPENT (KAN*CHICCHAN) ~ Tone: 5 - Empowerment, Kin 005

Correspondence between mayan, aztec and cherokee calendars
Aztec

Cherokee
(http://www.4-ahau.com/en/Maya_Azteque_Cherokee.html)

------------------------------------------------------------Tone: 5 - Empowerment, Sun Sign: SERPENT (KAN*CHICCHAN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

5 Chikchan
5 Chikchan

Ja’ab’

18 Pax
18 Pax

Night Lord

G9
G9

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 5 (Empowerment)

  • Dynamic
  • Amplification
  • Excitement
  • Strength
  • Positive
  • Outward
  • Empowerment
At the center of the cube we find five. Five is an intelligent, organizing force, which manages communications and materials, knowledge and application. Fives are natural net workers who gather what is needed. These persons can probe directly to the core of any situation making them excellent investigators. Tone Five energy gives a good solid push to the positive side of anything. Tone Five pumps up colors and sounds and is a happy, dynamic energy. They may meet with resistance from others more interested in complaining and being negative. Best advice: be with people who make you feel good.

Chicchan - East

Symbolism:

To the Maya, Chicchan (chee-CHAHN) suggested the celstial serpents, located at the four quarters and linked to rainfall. The glyph itself suggests the head or scales of a snake, and in the codices, it is linked to a serpent god.

Personality:

Chicchan is a strong willed, powerful, and charismatic day-sign. Chicchan types can be quite dramatic and are usually regarded by others as having "sex appeal". They are quite intelligent and usually well informed, but tend to become fanatical about one subject or another. Death and sex fascinate them, and they can become obsessive about these matters. The emotional power of those born under this sign is remarkable. They are often found prancing around one stage or another attracting attention indirectly by lurking suspiciously in the shadows. Leadership comes naturally to them in part due to their ability to grab and hold the attention of others.

They are quite strong physically and mentally, and are capable of living under very stressful conditions. On the other hand, failure to nurture themselves adequately is a common weakness of these types.

Natives of Chicchan are intelligent but also extremist in many ways. They have strong emotions or personal powers that affect others deeply. They have such strong emotional reactions that they sometimes explode with anger, causing great upheavals in relationships. When these powerful emotional energies are harnessed, Chicchan types can be quite constructive and creative, pouring out products or performances without any apparent rest. Indeed, they are capable of saving the world.

Challenge:

To experience powerful transformations consciously; to generate energy for the benefit of all involved.

Solution:

To seek to learn and to develop a deep understanding of life. Chicchan

1-Imix

Beneath the 1-Imix surface personality is an emotional power house. These people have strong creative urges and feel an instinctive need to nurture others. For many, this need is actually the reflection of a desire to have a family to protect, although this need can also be met through pets and friends. Those born during this period can be emotionally dominating, in an unconscious way, and others may have problems with this personality characteristic.

G-9 (South)

People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=15)

------------------------------------------------------

Tzolkin: 5 Kan
Long Count: 12.19.18.2.5

Kan symbolizes the power of the universe, the heat of Kan, the first rays of light that appeared on the horizon and that communicates itself to the earth with heaven, revealing within itself the existance of the Heart of Heaven and the Heart of Earth.

Kan is movement and the creator of the universe, human evolution, spiritual growth, justice, truth and peaceful intelligence.

Kan is a sign of wealth that multiplies good things. It also symbolizes agility, the wisdom of elders, integration and reunion. Kan depicts sincerity, equlibrium, power and authority. It is a very strong day.


(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

Todays tzolkin is 5 Chicchan which is Empowerment of Fluidity.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-2-15.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 105 days into the 13th heaven. There are 255 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.5.5. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 7 hours and 0 minutes into the 13th heaven.

4425 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 15 out of possible 18 days into period number 246 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 12 Cimi.

We are currently in day number 5 of uinal number 6 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 5 of uinal number 6 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 5 of uinal number 1 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 5 of trecena number 1 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 1 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 1.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Creation.

The tun is a day , the uinal is a day, the day in the current trecena is a day.

We are also currently in day number 5 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 5 Chicchan. Since todays daysign is Chicchan, it is a good day to ask for flexibility and fluidity.

The cosmic energies of consciousness is today Empowerment of Fluidity.

Since todays daysign is Chicchan, the energy of today is SERPENT - (CHICCHAN) - Movement, and the creation of time. Sensual and dramatic, this sun sign embodies intense instinctual wisdom and creates a connection from Earth bound, to Heavenly aspirations. By sincere service to others, Serpent opens and expands its heart. Serpent, aligns authority and the truth to bring justice that is quick and sure. Serpents are very adaptable, even fluid until trapped in a corner, then they explode. Serpents, venomous temper poisons itself as well as others by creating resentful, suppressive and even destructive attitudes..

Since todays number is 5, the energy of today is FIVE / Empowerment - At the center of the cube we find Five. Five is an intelligent, organizing force which manages communication and materials, knowledge and application. Fives are natural net workers who gather what is needed. These persons can probe directly to the core of any situation making them excellent investigators..

Tomorrow the daysign is Cimi. A good day to tie all loose ends.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 15 out of possible 18 days into period number 246 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 33 out of possible 36 days into period number 123 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 33 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 15 out of possible 90 days into period number 50 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 105 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 213 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 5 out of possible 260 days into period number 18 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 105 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 213 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 915 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2085 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -109769.

The current corresponding year in the cultural cycle is -3578.

The current corresponding year in the national cycle is 1734.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1997.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 81 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 34 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).

(http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: SCHLANGE (KAN*CHICCHAN) ~ Ton: 5 - Bevollmächtigung, Kin 005Ton: 5 - Bevollmächtigung, Nahual: SCHLANGE (KAN*CHICCHAN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

------------------------------------------------------


KAN ( CHIKCHAN )

CHIKCHAN - KAAN- SCHLANGE

Schöpfer und Formgeber - Lebenskraft und Kundalini Energie - DNA

Osten - Chalchihuitlicue ~ Wassergöttin,
die mit dem Jaderock, Magie, Regentanz, Instinkt, Intuition, Kundalini, Schlangenkraft.

Bewegung und die Entwicklung der Zeit.
Sinnlich und dramatisch nimmt dieses Sonne-Zeichen intensiv und instinktiv Weisheit auf und erschafft somit eine Verbindung von der Erde zu den himmlischen Sehnsüchten.

Durch den aufrichtigen Dienst zu anderen öffnet CHIKCHAN das Herz und macht es ganz weit. CHIKCHAN kann einerseits als Warnung gelten andererseits aber auch ein Indiz für Heilung sein.

CHIKCHAN -Menschen können autoritär sein und neigen zum Wutausbruch. Jedoch können sie wiederum sehr anpassungsfähig, ja fast sogar so fliesend sein, bis sie dann wiederum in einer Ecke gefangen sind, doch dann explodieren sie.

CHIKCHAN können einen giftigen Charakter haben ,mit dem sie sich selbst als auch andere vergiften können. Ihre Einstellung kann verpackt sein in Abweisung, Unterdrückung und Zerstörung.
Mitgefühl ist der Schlüssel, welcher dem CHIKCHAN, der um tiefere Wahrheiten weiß, die Tore zu einem sanfteren und sinnvolleren Leben aufschließt.

EIN GUTER TAG FÜR:
Bitten Sie um Flexibilität und den Fluss des Lebens.

~ um die körperliche Kraft zu erhöhen - für den Sport - um das innere Feuer zu spüren

~ für die Versöhnung von Paaren und um hier in eine Balance auf Körperebene zu kommen

~ um Krankheiten des Nervensystems zu heilen

~ um wirtschaftliche Probleme zu beheben und um die Lösung zu bitten

~ um Wissen in Klugheit zu verwandeln und auf der Spirale der Entwicklung weiterzugehen

Beschreibung der Glyphe: Mund einer Schlange

Kan wörtlich: Frieden und Gerechtigkeit

Symbol für Herz und Verstand. Respekt für das Leben und die Würde des Menschen. Symbol für die Milchstraße, im astrologischen Sinn.

Bedeutet die gefiederte Schlange (O’uókumatz). Es ist die Bedeutung des Schöpfers und Gestalters des Universums, die menschliche Weiterentwicklung, die geistige Entwicklung, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Intelligenz und der Frieden.

Der Zyklus der Zeit.

Es ist das innere Feuer das sich an der Basis der Wirbelsäule befindet, berührt und treibt die sexuelle Energie an. Es ist die DNA.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen NO’J (CABAN) und ihre Zukunft ist AJ (BEN)

Tagesernergie: besonders um die körperliche Kraft zu steigern, um das innere Feuer zu entwickeln und für die geistige (spirituelle) Weiterentwicklung, zum wiedererlangem von Verlorenem und Vergessenem, um eine geliebte Person zurückzugewinnen, Versöhnung, bitte für Paare und sexuelle Balance. Ein Tag um in die Gefühle und den Verstand zu vertrauen um die Gerechtigkeit zu schützen, entdecken von Unrecht und die Transparenz suchen.

Nawal: Schlange

Regiert folgende Körperteile: Nervensystem, Geschlechtsorgane, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Berge, besonders in Sternennächten

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: das Temperament zügeln, Schnelligkeit, Leistung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Frieden, Gleichgewicht, Vergnügen, Entspannung

Charaktereigenschaften und Berufung: Können verschiedene Arbeiten und Berufe ausführen. Erfreuen sich guter Gesundheit. Beeinflussen alles zum guten. Praktizieren die Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit im Zuhause und an jedem anderen Ort und Moment. Sind Naturheilkundige, beherrschen viele Künste sehr gut. Astronomen, WissenschaftlerInnen, ÄrtzInnen, gute SchamanInnen mit viel Energie und Kraft. Sind behutsame Menschen.Fünf - JOB' / Ermächtigung - Mehrung

Im Zentrum des Würfels finden wir die Fünf. Fünf ist eine intelligente, organisierende Kraft, die für Kommunikation und Materielles,
sowie für Kenntnisse und deren Anwendung verantwortlich ist. Fünfer sind von Hause aus Netzarbeiter, die sammeln, was erforderlich ist. Diese Menschen können direkt zum Kern jeder Situation vordringen, was sie zu ausgezeichneten Forschern macht und somit zur Mehrung und Vervielfachung beitragen. Alles was mit dem Strahl der 5 in Berührung kommt hat das Bedürfnis sich zu mehren. Dies ist auch in der Verbindung mit Macht und Kraft zu sehen, weil gerade Macht & Kraft sich auch mehren. Alles verstärkt sich mit einer sehr hohen Kraft zur Hochpotenzierung.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KAN_(_CHIKCHAN_))

------------------------------------------------------

KAAN:
Krafttiere:Schlange und Drachen, Symbol der Entwicklung und der musikalischen und farblichen Frequenzen sowie des Kundalini-Feuers
Bedeutung:Der Zyklus des Lebens, welcher Kreation und Destruktion in sich vereint. Basis unseres genetischen Codes und der DNA Helix. Kraft der Schlange, die Licht und Dunkelheit in ihren unterschiedlichen Vibrationen und Energien verbindet. Verbindung zwischen dem spirituellen und dem sexuellen Feuer (Kundalini)
Farbe:Grün Rot
Günstiger Tag für ... :Menschen durch die Bewegung der Schlange langsam aus der Dunkelheit und Enge in das Licht und die Weite führen. Aktivieren der Energiezentren (Chakras). Entzünden und Nähren des Seelenfeuers, Aktivieren der vitalen und kreativen Energie. Reinigung des Sexualfeuers. Grosse Transformationskraft des Kosmos
Tagessatz:Das Feuer von KAAN in meinem Herzen hilft mir, mein eigenes Lebensfeuer zu reinigen, ebenso meine Gedanken, meinen Körper und meine Seele.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden

Ho:
Bedeutung:Die Fünf, wie die fünf Finger der Hand, welche dem Menschen die nötigen Werkzeuge geben um zu existieren und die Schönheit zu schätzen. Zentrum des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Schlange (KAAN)


Schlange (KAAN)

Ton 5 - Bevollmächtigung


5 - Bevollmächtigung
~*~
Lebenskraft, Rhythmus des Lebens - dringt heute zum Kern der Dinge durch.
Trecena/Welle: IMOX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!