Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΕΛΑΦΙ (MANIK) ~ Τόνος : 13 - Ανύψωση, Κιν 247Τόνος : 13 - Ανύψωση, Ηλιακό Σημείο: ΕΛΑΦΙ (MANIK)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

-----------------------------------------------------------------(http://tzol-kintruecount.blogspot.com/)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~ http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: DEER (MANIK) ~ Tone: 13 - Ascension, Kin 247

Personality traits for those born on

Tone: 13 (Ascension)

  • Bridge
  • Pure Creator Energy
  • Ascension
  • Spark of understanding
  • Source connection
  • Remembering
Going from one step to the next higher step. The energy of Thirteen propels the effort to try something new or to try again. Tone thirteen provides an energetic connection between what has been and what is to come. It is the bridge from the now into the next 'now'. Persons with the energy of Thirteen are always going over the next mountain just to see what is there. Thirteen carries the last success to the newest effort. Thirteen frequency is Divine. It watches and loves and allows. The foundation for each of other twelve; sometimes referred to as cosmic glue. It has a gentle and subtle energetic signature and is worth every effort to invite into your life.

Manik - West

Symbolism:

The Mayan name for this day, Manik (mah-NEEK), does not translate easily and is, unfortunately, not useful as a clue to the symbolism of this day-sign. The glyph itself, which appears to be a hand in grasping position, is not suggestive of anything in particular either.

Personality:

The Manik type is peaceful, generous, cooperative, artistic and inspiring. While they are generally placid people, they can also be very bold in speaking up for what they feel to be right.

They can be mentally powerful and, as one would expect, are not easily convinced or swayed from their intellectual positions. Manik people need companionship.

For these natives, community and family are of great importance, but so is their freedom to follow their nomadic instincts. Manik is a sign of participation in the community. Those born under it are often deeply involved with family traditions, and in some cases, socio-political traditions.

Family or community based completely on these elements. Manik types are also very sensual, artistic, and even eccentric. Their aesthetic sense is usually highly developed, and they often dabble in one or other of the arts. Those born on this day-sign are very sensual and sexually inclined, yet are also quite intuitive and very sensitive to the needs and conerns of other beings.

Challenge:

To be free, independent and secure in relationships.

Solution:

To accept and be comfortable with their own individuality, no matter what strange characteristics it may entail. Manik

1-Men

Beneath the 1-Men surface personality is a person with powerful faculties of discrimination. Men people know the differences between things, know how to express such distinctions, and are often outstanding at articulating their emothions and expressing their feelings through creative or artistic projects. They are also somewhat psychic and find that their unconscious is their best friend, once they know how to listen to it.

G-9 (South)

People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=1&DAY=28)

------------------------------------------------------Main Maya glyphs

Tzolk’in

13 Manik’
13 Manik’

Ja’ab’

0 Pax
0 Pax

Night Lord

G9
G9

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------Tone: 13 - Ascension, Sun Sign: DEER (MANIK)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Tzolkin: 13 Kej
Long Count: 12.19.18.1.7

Kej symbolizes the day of man as the authority and guidance of the principal people. It is the strength and power the fate of humanity contains. Kej represents the four corners, the four pillars and the four cardinal points that were created from the beginning to sustain the force and energy of Earth, the moon and the stars. Constitutes the bearer of the Years, the bearer of Time. Kej is a day for delivery of service as mother and father, a day of the value of the rod of authority.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Todays tzolkin is 13 Manik which is Ascension of Helpfulness.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-1-28.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 87 days into the 13th heaven. There are 273 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.4.7. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 5 hours and 47 minutes into the 13th heaven.

4407 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 15 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 11 Chicchan.

We are currently in day number 7 of uinal number 5 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 7 of uinal number 5 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 7 of uinal number 13 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 13 of trecena number 19 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 4 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 5.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Unity of opposites.

The tun is a day , the uinal is a day, the day in the current trecena is a day.

We are also currently in day number 247 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 13 Manik. Since todays daysign is Manik, it is a good day to be of service to others.

The cosmic energies of consciousness is today Ascension of Helpfulness.

Since todays daysign is Manik, the energy of today is DEER - (Manik) - Deer are spirits tool. Silence itself is a spiritual experience for Deer. For Deer life is a pilgrimage. Deer are dominant persons who defend the people and will make sacrifices for others. The spirit of Deer upholds the pillars of the four directions. With the power inherent in the number four, Deer pushes away bad influences or negative energies. Skill and quality of work are very important to Deer. They are presented with tools for every task in life and it is with these that they are able to rise above limitations. Deer has a habbit of keeping every tool it has ever used. This leads to clutter and indecision, loss and procrastination. When confronted with promises not kept, Deer becomes stubborn, manipulative and evasive..

Since todays number is 13, the energy of today is THIRTEEN / Ascension - Going from one step to the next higher step. The energy of Thirteen propels the effort to try something new or to try again. Persons with the energy of Thirteen are alwats going over the next mointain just to see what is there. Thirteen carries the last success to the newest effort..

Tomorrow the daysign is Lamat. A good day to ask for abundance in all relations.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 15 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 15 out of possible 36 days into period number 123 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 15 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 87 out of possible 90 days into period number 49 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 87 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 195 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 247 out of possible 260 days into period number 17 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 87 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 195 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 897 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2067 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -117660.

The current corresponding year in the cultural cycle is -3972.

The current corresponding year in the national cycle is 1714.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1996.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 80 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 33 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).

(http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Hirsch (KIEJ) ~ Ton 13 - Aufstiegsenergie, Kin 247Ton: 13 - Aufstieg, Nahual: HIRSCH (MANIK)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------------------


KIEJ ( MANIK )

MANIK - KIEJ -
HIRSCH
Als Oberhaupt im Rhythmus von Leben, Natur und Erde

Hüter des Kraftfeldes der 4 Himmelsrichtungen

Westen, Ek Zip ~ Gott der Jagd ,Hand, Jagen, Gemeinschaft, Erinnerung, Zukunft, Spirituelles Werkzeug.

Manik-Menschen sind spirituelles Werkzeug. Schweigen selbst ist seine geistige
Erfahrung . Für ihn ist das Leben eine Pilgerfahrt. Manik-Menschen sind
dominierende Personen, die die Menschen verteidigen und Opfer für Andere erbringen werden.
Der Geist von MANIK hält die Säulen der vier Elemente hoch.
Mit der Nummer vier innewohnende Macht schiebt Manik schlechte Einflüsse
oder negative Energien weg. Sachkenntnis und Qualität der Arbeit sind für Manik sehr wichtig.
Sie werden mit Werkzeugen für jede Aufgabe im Leben präsentiert, und es ist mit diesen,
dass sie im Stande sind, sich über Beschränkungen zu erheben. Manik hat die Gewohnheit,
jedes Werkzeug zu behalten, das er jemals verwendet hat. Das führt manchmal zu
Unentschlossenheit. Das wiederum läßt ihn störrisch und ausweichen im Außen wirken.
Daher wird empfohlen, zwischen durch mal den Werkzeugkasten neu auszurichten.

EIN GUTER TAG FÜR:
Seien Sie nützlich für Andere

~ um Stärke und Kraft aufzubauen und um in der Balance des Lebens zu sein

~ eine harmonische Verbindung zur Natur und den 4 Elementen und der Dankbarkeit für das Leben

~ körperliche und geistige Beweglichkeit

~ bitten um die Befreiung von: Lügen, Klatsch, Manipulation, Verrat, Arroganz und Zerstörung

Beschreibung der Glyphe: Eine Hand halbgeschlossen. Es ist der Huf eines Hirsches.

Kiej wörtlich: Dialog und Verkauf

Symbol für die Eröffnung des Dialoges. Im politischen Sinn bedeutet es Stärke und Leitung aus der Kraft der Überzeugung.

Bedeutet Hirsch. Sie sind die 4 Säulen die den Himmel und die Erde halten.

Es ist das Wissen von der Macht im Laufe der physischen Existenz.

Die 4 Kardinalpunkte, die vier B’alamb‘ und ihre entsprechenden Begleiterinnen.

Bedeutet die Harmonie, Gleichgewicht. Es ist das herausragende Zeichen tiefgehender Forschungen und der großen Räte.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAWOQ (CAUAC) und ihre Zukunft ist TZ’IKIN (MEN)

Tagesernergie: Harmonie mit der Natur, sich ins Gleichgewicht mit den Elementen bringen. Vermeide den Verrat. Tag um politische oder geschäftliche Vorträge zu halten, Gruppen mit auseinandergehenden Meinungen zu führen und so eine günstige Beteiligung für alle zu erreichen.

Nawal: Hirsch, Pizote

Regiert folgende Körperteile: Arme und Beine, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wälder, Berge, Plätze mit Bäumen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: geistige und soziale Führung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Kraft, körperliche Stärke

Charaktereigenschaften und Berufung: Sind gute Beschützer von anderen Personen. Können reich werden. Erfreuen sich guter Gesundheit. Gute geistige Führer. Haben die Kraft um soziale Aktivitäten anzuführen. Sie sind stark, intelligent, verantwortlich, positiv und siegreich. In ihrer Ehe sind sie für Gleichberechtigung. Sie sind gut in den Sozialwissenschaften, JustizverwalterInnen, PsychologInnen, MathematikerInnen und Geschäftsleute.


Dreizehn - OXLAJUJ ' / Aufstiegsenergie - Wandlung zur Schönheit

Von einer Stufe geht es auf die nächst höhere Stufe. Die Energie der Dreizehn treibt die Bemühungen an, etwas auszuprobieren oder es noch einmal zu versuchen. Menschen mit der Dreizehner Energie steigen immer über den nächsten Berg, nur um zu sehen, was dahinter ist. Die Dreizehn nimmt ihren letzten Erfolg als Anschub in die nächste Anstrengung mit hinein. Der Klang der Wahrhaftigkeit – ist letztendlich die Umwandlung und Vorbereitung zur vereinfachten Schönheit. Die 13 ist die Zahl des
königlichen Strahles. Die Qualität des Nahuales, die mit dem Klang der
13 verbunden ist zeigt an wie man den Akt der Wandlung hin zum
göttlichen ICH BIN vollziehen kann.Es ist auch der Strahl der Schönheit
und Ethik und so wandelt und bereitet er alles auf allen Ebenen vor, um
das zu Wandeln was nicht dem Ideal entspricht


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KIEJ_(_MANIK_)_)

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Hirsch (KIEJ)


Hirsch (KIEJ)

Ton 13 - Aufstiegsenergie


13 - Aufstiegsenergie
~*~
Verschlossene Wege und Tore öffnen - wird auf eine neue Stufe des Bewusstseins gehoben.
Trecena/Welle: TZIKIN
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------

KIEJ:
Krafttiere:Der Hirsch, Symbol der Dynamik und der Telepathie, des Instinktes und der Kraft des Tiergeistes
Bedeutung:Die dynamischen Kräfte der vier Himmelsrichtungen und der vier Elemente. Symbol unseres menschlichen Körpers mit seiner physischen und mentalen Kraft, sowie dem emotionalen Feuer und dem Seelenfeuer. Verbindung des Menschen mit dem Geist des Mineral-, des Pflanzen- und des Tierreiches.
Farbe:Beige Gelb
Günstiger Tag für ... :Aktivierung der dynamischen vier Elemente im menschlichen Körper (Geist, Emotion, Physis und Seele) Bewusste Verbindung mit den drei Königreichen der Natur (Mineral-, Pflanzen- und Tierrreich) Bitte um die physische Kraft für die Aufgaben, welche wir auf unserem Lebensweg zugeführt bekommen.
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf meine Gesundheit und körperliche Kraft, welche die Basis für den Ausdruck meiner menschlichen Qualitäten darstellt.
Ritual:Bewegen mit Sport und physischen Aktivitäten

Oxlahun:
Bedeutung:Die Dreizehn, Quelle der Energie und zugleich das Ziel zu dem sie zurückfliesst, verbindet in sich alle vorhergehenden Zahlen und alle Weisheit des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!