Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Το Ιερό Τζολ-Κιν των Μάγιας! - Κινς 1 - 260
~*~ Το Τζολ-Κιν στους Μάγιας αρχίζει με την ημέρα 8 Πίθηκος/Baatz*Chuen ~*~

Η υπόθεση με τα "Κινς" (αρίθμηση από το 1 έως το 260), τελικά, το συμπέρασμα που κατέλειξα, είναι ότι είναι μόνο μια συγκριτική και βοηθητική μέθοδος για τις Γρηγοριανές ημερομηνίες... Απλά γραμμικώς. Δεν έχουν σχέση με το Τζόλκιν επειδή το Τζόλκιν είναι κυκλικό! Χωρίς αρχή και δίχως τέλος! Έτσι η αρχή του Τζόλκιν στους γραμμικούς πίνακες είναι μια διαστρέβλωση στη κυκλική σκέψη και πρακτική των Μάγιας! Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Τζόλκιν ημέρες είναι ίδιες με αυτές των Μάγιας! :-)
http://www.facebook.com/album.php?aid=2069522&id=1428973168&l=f4cb88d635

Der Tzolkin der Maya, Kins 1 - 260~*~ Die Mayas haben immer die neuen Tzolkin - Runde am 8 Affe/Baatz*Chuen angefangen! ~*~

Die "Kin" sache (nummern von 1 bis 260), ist eigentlich, wie mir jetzt Bewusst geworden ist, nur eine Verbindungsmethode für den Gregorianischen Kalender... Einfach Linear. Also hat nichts zu tun mit dem Tzolkin, weil der Tzolkin kreisend ist! Ohne Anfang und ohne Ende! Also der Tzolkin Anfang in einer Tabelle ist nur eine Irritation zur Praktische Anwendung des Kreisdenkens der Maya! Das alle wichtigste ist die Reihenfolge der Tage! :-)

Τόνος: 8 (Δικαιοσύνη) ~ Σημείο ημέρας: Oc / Σκύλος / Itzcuintli / Σκύλος (Βοράς), Κιν 190

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
https://www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

Tone: 8 (Justice) ~ Day Sign: Oc / Dog / Itzcuintli / Dog (North), Kin 190

***********************************************
From the Webpages: http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
https://www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

The Mayan Sacred Tzolkin!, Kins 1 - 260


~*~ The Mayas start always the new Tzol-Kin rounds at 8 Monkey/Baatz*Chuen ~*~

The "Kin" story (numbers from 1 to 260), finally, as I found out, is only a corelation method with the Gregoriαn dates... Just linear. Don't have to do with the Tzolkin becouse the Tzolkin is cyclic! With no beggining and with no ending! So the Tzolkin start in linear tables is just an irritation to the cycle thinking and practices of the Mayas! The most important is that the dates are matching the ones of the Mayas! :-)
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!