Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΑΝΕΜΟΣ (IK) ~ Τόνος : 8 - Δικαιοσύνη, Κιν 242

Η Τζολκιν ημέρα για τις
23/01/2011:Τόνος : 8 - Δικαιοσύνη, Ηλιακό Σημείο: ΑΝΕΜΟΣ (IK)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~ http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
**********************************************

Sun Sign: WIND (IK) ~ Tone: 8 - Justice, Kin 242

Tzolkin: 8 Iq'
Long Count: 12.19.18.1.2

Symbol of the commemoration of the completion of the world, made for all living beings and the completion of the heavens. It is a day of the Heart of Heaven, Heart of the Earth. It is one of the bearers of the years, the bearers of Time.

Iq' is the mystical, spiritual breath, viral principle, inspiration, ideas and actions. It is the essence of existence in all living beings. Iq is the day of the altars, the sacred breath of air that gives us strength and fullness of life.

Tzolkin date for 01/23/2011:


Tone: 8 - Justice, Sun Sign: WIND (IK)
(7th Day of Galactic cycle)

Main Maya glyphs

Tzolk’in

8 Ik’
8 Ik’

Ja’ab’

15 Muwan
15 Muwan

Night Lord

G4
G4

Tone: 8 (Justice)
 • First of the six cosmic tones
 • Patterns
 • Work
 • Creativity
 • Joy in what one does
 • Resonance signal
 • Electrical Pulse
 • Justice
 • Harmony
 • Demonstration of balance realised as substance
Harmony and balance are the intent of Eight. Eights carefully weigh all evidence to reach a balance of justice. Eight is the power of organization demonstrated in the statement, As above, so below. Tone Eight people also tend to be more aware of patterns that exist in everything. From simplicity to infinity, the energy of Eight organizes all levels of creation. Some Eights are Neat Freaks. Tone Eight is the energy that gives creation a pattern through which to form and remain in place. People born on Tone Eight days are helping to hold harmony. Tone Eight is about patterns - Justice and balance.

Day Sign: Ik (North)
Ik - (pronounced: eek)
Key meaning: adoption, the mind and communication
 • Spirit
 • Breath
 • Manifestation, Interaction
 • Motivation, Romantic, Simplicity
 • Integration of polarities
 • Active
 • Communicative
 • Idealistic
 • Versatile
 • Multi-faceted
 • Artistic
 • Somewhat indecisive
 • Ideas
 • Changeable
 • Adaptable
Breath of spirit, breath of life. Winds embody the power of dissemination and planting of good seed or ideas. Dreamers or planners with powerful imaginations, Wind persons make great orators and they spread the word of spiritual inspiration as if carried by the wind. Wind is the power behind the movement of natural cycles such as weather, erosion and cultural change. As the wind, these persons are extremely changeable and adaptable. They may appear inconsistent or fickle to others. Wind can be destructive to self and others by putting on airs. When Winds strut and boast, expanding on facts and accomplishments, they are building the dark clouds of trouble that may become hurricanes. They have strong aesthetic sensibility and strive to create art and beauty.

Personality: Communicative, mental, agile, clever and multifaceted. Idealistic and romantic. Fashion conscious or artistic.
Challenge: Fears about responsibility and obligations, non-committal or indecisive.
Solution: Education and learning to communicate accurately.

Powerful medicine for getting in touch with inner masculine energy.

A good day to: Send communications of all kinds


Trecena: Men (Eagle)
So what is the agenda for this Trecena? Lets look at its main characteristics. It is the 19th Trecena in the Tzolkin. The agenda for the Trecena is creativity and vision. For 13 days the journey involves trying to see things from the eagles vantage point. This can only be achieved by flying high with your mind. Sometimes we fail to see the bigger picture and this can hold us back. With vision comes creativity. Scientists say that the one thing that separates mankind from other species is that we are creative. We don't just spend our time eating, sleeping and mating, but we find time to spare to create things. Art is what rises up from the ordinary. Even cavemen, desperate to survive in harsh climates, still found energy and time to carve out their stories on cave walls. During this 13 days, try to express your own creativity.

A time that favors self-interest. Rash decisions and actions, usually proven later to be problematic, are often in the news. Everyone seems to do a lot of thinking and talking about details, few see the big picture.G-4 (North)

Some people born under the influence of this Lord are teachers, some are healers, and some are over protective parents. Most seem to have a nervous disposition and a need to talk.

They are intense guardians of one thing or another; other people, children, pets. Youth of often a fixation for them; they are drawn to children and perhaps even work with them in some capacity.

Their nurturing instincts are quite strong, and they need to find healthy outlets to express this urge. Their darker side lies in understanding that their nurturing influence can become a detriment in many ways. The communication skills of G-4 types make them excellent teachers. They can be very creative with their thinking, a quality that lends itself to art and writing. On the darker side, they think or talk incessantly and often struggle with ways to turn off their minds. By working as a teacher or communicator, they may be able to turn this tendency into positive activity.

G-4 types have a tendency to scatter their energies and this inclination may lead to being a "jack of all trades but master of none." Mercury is usually strong in the charts of those who are born under this lord, as is an emphasized twelfth house.

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Wind (IQ) ~ Ton 8 - Gerechtigkeit, Kin 242


IQ ( IK )

IK - IQ -WIND
Reinheit und Klarheit des Geistes und die Kraft der Gedanken

Norden, Ehecatl ~Gott des Windes andere Form von Quetzalcoatl, Atem, Spirit, Luft, Feuer, Veränderung, Integration von Polarität.

Atem des Geistes, Atem des Lebens. Winde verkörpert die Macht
der Verbreitung und das pflanzen des guten Samens oder der Ideen. Träumer und Planer mit starken Vorstellungen,
IK-Menschen halten große Reden und sie verbreiten das Wort der geistigen Inspiration als ob sie durch den Wind getragen wird.
Wind ist die Macht hinter der Bewegung von natürlichen Zyklen wie Wetter, Erosion und kulturelle Änderung.
Wie der Wind sind diese Menschen äußerst veränderlich, aber auch anpassungsfähig.
Sie können inkonsequent oder unschlüssig für andere erscheinen.
Hoch in den Lüften kann IK-Mensch auf sich selbst und andere zerstörend wirken.
Wenn Prahlerei und Übertreibungen vom Wind sich auf Tatsachen und Ereignisse ausbreiten,
sind dunkle Wolken von Schwierigkeiten schon vorprogrammiert und diese können sich dann zum Orkan entwickeln.

EIN GUTER TAG FÜR:
Senden Sie Kommunikationen aller Arten

~ Gebete, Räucherungen für den Großen Geist um die Energie zu verstärken und für die Weissagung

~ die Heilung psycho-logischer Probleme und um Krankheiten der Lunge zu kurieren

~ den Verstand zu nähren, das Gedächtnis und den Intellekt zu vergrößern und um die
Reinheit der Seele bitten


Beschreibung der Glyphe: Stellt die Epiglotis dar. Das Mayafenster in den Tempeln.

Iq wörtlich: Huracan

Symbol der Betrachtung und der geduldigen Analyse.

Es ist die Luft und der Wind, es ist das Herz des Himmels. Es ist der Lebensgeist, der Blitz, der Sturm, die Luftströme, die Reinigung und Reinheit des Kristalls.

Es ist der Nawal der Luft und der Mondin.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen I’X (IX) und ihre Zukunft ist TZ’I‘ (OC)

Tagesenergie: Es ist geschickt um Erneuerung und um die guten Winde die unseren Geist nähren und reinigen, zu bitten. Tag um dem Nawal zu opfern und zu danken. Tag um die Realität die uns umgibt zu analysieren, erkennen ob in ihr Ordnung herrscht oder nicht, um sich in Geduld zu üben die uns erlaubt nicht unpassend zu handeln, sondern im Wissen den richtigen Moment abzuwarten.

Nawal: Sperber, Kolibri

Regiert folgende Körperteile: Atemsystem, Hals, Gehirn, Gallenblase

Kraftvolle Plätze: Nebelwald, Täler, Kanyon

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Lebensatem, Ausruhen und neue Anfänge, Leben und Bewegung.

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Zorn, zornige Antworten.

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind sehr spirituell, besitzen die kosmische Energie. Sie sind GeistheilerInnen. Die Mondenergie zeigt sich sehr in ihrem Seelenzustand/Gemütsverfassung. Heilen Personen mit psychologischen Problemen. Reine/pure Handlung, sie passen sich jeder Situation an, sehr gut in der Ausübung von Ämtern, haben die Stärke sich jeder Krise zu stellen. TräumerInnen, Geschäftsleute, Physische Stärke, fangen göttliche Visionen auf! Innovative Ideen und Zukunftsvisionen. SchamanInnen, haben einen temperamentvollen Charakter und extreme Gedanken, sie sind vielfältig und zornig. PhilosophInnen, MathematikerInnen, SängerInnen, MusikantInnen und ÄrztInnen.

Wie FührerInnen spezialisieren sie sich im Fernhalten von schädlichen Aspekten, ziehen positive Aspekte für die Personen, die Familie, die Gemeinschaft oder Gemeinde an.


Acht - WAJXAQIB / Gerechtigkeit - Manifestation

Acht ist ein Hauptfeiertagston der Quiche Maya.
Die Absicht der Achter ist, in Harmonie und Gleichgewicht zu leben. Sie wiegen sorgfältig alle Beweise ab, um die Gerechtigkeit in der Balance zu halten. Acht ist die Macht der Ordnung, wie sie in dem Spruch Wie oben so unten! zum Ausdruck kommt. Von der Einfachheit bis zur Unendlichkeit ordnet die Acht alle Ebenen der Schöpfung im Klang der Manifestation. Der Klang hat das Bestreben alles in die materielle Wirklichkeit zu bringen. Dieser Strahl bringt alle Vorraussetzungen mit und ist somit das Werkzeug der Manifestation – so werden auch die Eigenschaften des mit dem Strahl verbundenen Nahuales in der
Reinheit oder auch Schattenaspekt davon sehr leicht manifestiert.


Ton 8 - Gerechtigkeit


8 - Gerechtigkeit

Sonnenzeichen Wind (IQ)


Wind (IQ)

Klarheit des Denkens - wird heute in Harmonie gebracht.

Trecena/Welle: TZIKIN
7te Tag des Galaktischen Kreis

IQ:
Krafttiere:Die Moskitos, Symbole der Vielzahl und der Dominanz der Gedanken
Bedeutung:Unser Atem als Träger unserer Vitalität. Die Intelligenz und der Intellekt, welche unsere Ideen und Handlungen inspirieren. Die reinigende und die zerstörerische Kraft des Windes und des Sturms.
Farbe:Weiss Blau Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Reinigung unserer dunklen Gedanken durch die Atmung. Bitte um mentale Klarheit und Kraft, um die Konzentration der Energie unserer Intelligenz. Flexibilität unseres Geistes, um die Nebel der Verwirrung zu lichten.
Tagessatz:Die Klarheit meines Geistes verbindet sich mit dem Feuer meines Herzens und gibt mir die Kreativität, mein Leben zu formen.
Ritual:Tief und bewusst atmen

Uaxac:
Bedeutung:Die Acht, Träger aller notwendigen Informationen und Gefäss der kosmischen Energie und Weisheit

Tzolkin Datum für den 01/23/2011:


Ton: 8 - Gerechtigkeit, Nahual: WIND (IK)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!