Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB) ~ Τόνος : 12 - Κατανόηση, Κιν 012

Τόνος : 12 - Κατανόηση, Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: ROAD (E'E*EB) ~ Tone: 12 - Understanding, Kin 012

EB (E) THE ROAD OF LIFE: Signifies destiny, the road, thanks and benediction. It is the nawal of all the roads and road guides. Upon this day we give thanks for the Road of Life upon which we continually walk, for it represents the spiritual path itself. This day is the patron of travelers and the best possible day upon which to begin a journey. It is also a most favorable day for the initiation of any business matter or for the signing of contracts.

The number 12 is the highest of the even numbers and represents a summing up one’s life. At one time or another we must all come to such an accounting of all our actions and experiences, weaving together all our individual, family, societal and cultural influences. 12 represents this totality of thought.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------Tone: 12 - Understanding, Sun Sign: ROAD (E'E*EB)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

12 Eb’
12 Eb’

Ja’ab’

5 K’ayab’
5 K’ayab’

Night Lord

G7
G7

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 12 (Understanding)

  • Knowledge
  • Teaching
  • Continuity of Wisdom
  • The Great Library of Information
  • Dynamic
  • Understanding
  • Ideas
  • Always changing
This numbers energy is a gift of great capability of retrospection. It is this ability that allows Twelve to connect disassociated parts into a (new) functioning whole. The energy of Twelve is that which presents a new piece of understood information or accumulated experience to be applied. It is the connector; the bridge that brings it all into one beautiful, unified whole... all you have to do is ask. The Twelve frequency contains knowledge; all understanding. People born under this Tone are often excellent teachers without competing for status with their students. Meditate with this Tone to touch upon the enormity of the Mind of the Creator. Tone 12 is the energy of all Knowledge.

Eb - South

Symbolism:

Eb (abe) does not translate easily. The glyph combines the symbols for death and water, which has led some to conclude that it symbolized harmful rains and mildew. E, the Quiche Maya name for Eb, means tooth, and in their tradition the day is considered favorable for getting good advice and for praying.

Personality:

The Eb type tends to be relaxed, courteous, practical, careful, and helpful. They tend to be pleasant people who enjoy good company and who best relate to others casually. They are generous and giving persons who usually expect nothing in return. Relationships are very important to them and are often the centerpiece of their lives. This need conditions them to make sacrifices for others. Eb types are often perceived as ambitious and hard-working. They are intensely practical, they know how to solve problems, they dont hesitate to get going when needed, and they do good work. They will compete with others, but prefer peace to conflict. Persons born under Eb may appear easy going and compromising, but they are also easily distressed and are known to hide deep hurts and feelings. Eb types are often quite sensitive, are sometimes emotionally fragile, and are easily hurt by rejection or criticism. They tend to hold on to feelings of anger and resentment and often use hard work as a means to constructively ventilate those feelings. While they are slow to get going, Eb people are quite persistent and will finish a job or achieve a goal. They are very practical and capable of solving problems; many become designers or engineers of some kind. In general, this is a conservative day-sign that seeks peace with the world.

Challenge:

To avoid poisoning themselves by suppressing anger.

Solution:

To let others know how they feel. Eb

1-Imix

Beneath the 1-Imix surface personality is an emotional power house. These people have strong creative urges and feel an instinctive need to nurture others. For many, this need is actually the reflection of a desire to have a family to protect, although this need can also be met through pets and friends. Those born during this period can be emotionally dominating, in an unconscious way, and others may have problems with this personality characteristic.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=22)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 12 E
Long Count: 12.19.18.2.12

Symbol of the way, the fate of birth, which leads to a fixed point. It is a day for the development of life, of history that began in B'atz 'and ends in Q'anil or Tz'i. Q'anil is a blessing and T'zi a sign of separation. E is the strength, power and energy to start work or take a trip. It is one of the bearers of time for your intimate relationship with nature. E is a day of fire in the home, plants and the stars of heaven. Also a day of one's personality and material goods.

(http://mayancalendar2012.org/)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: STRASSE (E'E*EB) ~ Ton: 12 - Verstehen, Kin 012


E‘E ( EB )

EB -E'E - Strasse

Entwicklungsweg der Seelenabsicht

Süden, Patecatl ~ Gott der Medizin, Zahn, Treppe-Leiter, Menschlichkeit, Straße
des Lebens, Aufstieg der Pyramide zum Gipfel der Schöpfung, zum dreizehnten
Himmel.

Der Träger der Zeit, und der Leiter des Schicksals. Diese Personen öffnen die
Strasse und führen die Zukunft von Gruppen, Gemeinschaften und Personen
gleichermaßen. Sympathisch und gehorsam, widmen sie sich harter Arbeit und
Organisation. EB-Menschen haben Glück im Geschäft und auf Reisen. Viele
werden Seelsorger wo sie sich der Armen, kranken oder alten Leute annehmen,
wobei sie viele persönliche Opfer bringen. Manchmal werden sie dem Gras zu
geordnet, dessen Zeichen von allen Lebensformen am freigiebigsten aber auch das
bescheidenste ist. EB-Menschen sind liebevoll und betont, doch sie sind leicht
verletzlich, ärgern sich nur langsam. Das zurückhalten von negativen Gefühlen
und unausgesprochenen Ablehnungen kann zu Krankheit, vergifteter Meinungen
über andere und einer falschen Kühnheit für dieses Sonne-Zeichen führen.

EIN GUTER TAG FÜR: Dankbarkeit für eine gute, gerade, lange
Lebensstraße. Sozialer Dienst.

~Wege im irdischen und geistigen eröffnen sich

~Gut für den Beginn von Reisen

~Lange Spielräume einleiten - Geschäfte einleiten - Arbeitsverträge

~Um unseren Lebensweg zu sehen, um Anleitung für ein gutes Schicksal & Gesundheit zu bitten

Beschreibung der Glyphe: Das Gesicht eines Ahnen mit sichtbarem Gebiss, die Stufen im Mund bedeuten eine Leiter. Die 2 Linien bedeuten zwei Wege. Es erscheinen auch 2 Augen.

E‘e wörtlich: Weg, Zahn

Symbol der möglichen Analyse, abwägen der eigenen Gewohnheiten, der Wünsche und Bedürfnisse.

Symbolisiert den Schicksalsweg, der Führer, der uns zu einem objektiven Punkt bringt. Es ist die Handlungsenergie, die Energie die neue Wege zu neuen Erfahrungen öffnen kann.

Es ist der NAWAL aller Wege und Führenden Persönlichkeiten. Er ist Führer und Schützer der Geschäftsleute.

Sind führende Persönlichkeiten, Schamanen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen K’AT (KAN) und ihre Zukunft ist AJPÙ (AHAU)

Tagesenergie: um mit einem Geschäft zu beginnen. Tag um die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um sich zu orientieren und um Antworten auf die Fragen des Lebenssinnes zu finden.

Nahaul: Waldkatze

Regiert folgende Körperteile: Fußsohlen, Geschmack, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Flüsse, Wälder der kalten Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Freiheit, Lebensfähigkeit und Ausführung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Genießen, Probieren, Ausdrücken, Spüren, Erfahren

Charaktereigenschaften und Berufung: Großzügig, Gütig, Entschlossen, sehr fröhlich und liebevoll. Sind geborene Führer und Leiter. Reisen sehr viel. Machen leicht und schnell einen Gefallen. Zeigen anderen den guten Weg. Verständnisvoll, aufrichtig, bitten um Orientierung zu Ajaw für andere Personen.

Sind Geschäftsleute, Führende Persönlichkeiten, VerwalterInnen, MathematikerInnen, VermittlerInnen, GeschäftsführerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen, gute KöchInnen. Schamanen spezialisiert in der Lösung von großen Problemen. Bitten Ajaw um alles was die Gemeinschaft braucht.Zwölf - KAB'LAJUJ' / Verstehen - Fülle

Die Energie dieser Zahl bringt als Gabe die große Fähigkeit mit sich, Rückblick halten zu können. Diese Fähigkeit erlaubt es den Zwölfern, getrennte Teile zu einem neuen funktionierendem Ganzen zusammen zu fügen. Die Energie Zwölf präsentiert ein neues Stück der verstandenen Informationen oder angesammelten Erfahrungen, um nun Anwendung zu finden. Der Klang der Fülle und überschäumenden Liebe sollte als natürlich angenommen werden. Hierbei ist die Selbstannahme von großer Wichtigkeit! Wenn der Strahl der fliesenden Fülle und Vielfalt nicht gelebt wird, droht die Armut wieder auf allen Ebenen.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#E‘E_(_EB_)_)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Strasse (EE)


Strasse (EE)

Ton 12 - Verstehen


12 - Verstehen
~*~
Erkennen unseres Lebens- und Entwicklungsweg - möchte ich heute verstehen.
Trecena/Welle: IMOX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 12 - Verstehen, Nahual: STRASSE (E'E*EB)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

EE:
Krafttiere:Alle weissen Tiere, Symbol der reinen Seele (weisse Löwen, Tiger, Elche, Delfine,…)
Bedeutung:Der weisse Weg, Symbol des individuellen Entwicklungswegs jeder Seele, Verbindung zum Lebensweg. Die Öffnung gegenüber den Lebensprogrammen und gegenüber der heiligen Bestimmung des Menschen.
Farbe:Weiss Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Verständnis für das Mysterium unseres Lebensweges zu erlangen. Bitte um einen geraden und aufrichtigen Weg, und darum, die Hindernisse auf diesem Weg besser zu verstehen. Jene Aspekte unserer Seele zu verstehen, welche wir erlösen müssen um weiterzukommen.
Tagessatz:Ich akzeptiere, dass ich die Verantwortung für alle Umstände trage, in welchen ich mich befinde. Ich arbeite daran, meinen Weg an Liebe und Respekt zu orientieren.
Ritual:Eine weisse Kerze anzünden

Lahca:
Bedeutung:Die Zwölf, Representant der Ordnung in der ganzen Schöpfung, der Stabilität und der Kraft.

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!