Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB) ~ Τόνος : 6 - Ροή, Κιν 032

Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB)
(1η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: ROAD (E'E*EB) ~ Tone: 6 - Flow, Kin 032Tone: 6 - Flow, Sun Sign: ROAD (E'E*EB)
(1st Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 6 E
Long Count: 12.19.18.3.12

Symbol of the way, the fate of birth, which leads to a fixed point. It is a day for the development of life, of history that began in B'atz 'and ends in Q'anil or Tz'i. Q'anil is a blessing and T'zi a sign of separation. E is the strength, power and energy to start work or take a trip. It is one of the bearers of time for your intimate relationship with nature. E is a day of fire in the home, plants and the stars of heaven. Also a day of one's personality and material goods.

(http://mayancalendar2012.org)

-----------------------------------------------------

The number 6 is the number of ultimate stability. In ancient Mayan mythology, the World Tree itself is called “6 Raised-Up Sky,” and I have noted that it is the “Place of Number 6,” the hill called Paclom, which represents the axis mundi or world center in contemporary Momostenango. Don Rigoberto Itzep teaches that there are 6 components which establish the vitality of a family system: 1) Health 2) Understanding 3) Work/Employment 4) Friendship 5) Property or Possessions 6) Positive and Negative Actions.
EB (E) THE ROAD OF LIFE: Signifies destiny, the road, thanks and benediction. It is the nawal of all the roads and road guides. Upon this day we give thanks for the Road of Life upon which we continually walk, for it represents the spiritual path itself. This day is the patron of travelers and the best possible day upon which to begin a journey. It is also a most favorable day for the initiation of any business matter or for the signing of contracts.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

6 Eb’
6 Eb’

Ja’ab’

5 Kumk’u
5 Kumk’u

Night Lord

G9
G9

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 6 (Flow)

 • Calming
 • Steady
 • Growth
 • Stabilizing
 • Improvements
 • Flow
 • The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think of the art of dance or the play of a great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life. Tone Six energy is invaluable for keeping long range projects on course. Tone six provides stabilizing and balancing factors for the growth of creative energy, and the fulfillment of a plan. This frequency assists long range projects to come to fruition, There is a place for slow, steady growth. Tone six provides fuel for the long haul. Tone six help stabilize change in all things.

  Eb - South

  Symbolism:

  Eb(abe) does not translate easily. The glyph combines the symbols for death and water, which has led some to conclude that it symbolized harmful rains and mildew. E, the Quiche Maya name for Eb, means tooth, and in their tradition the day is considered favorable for getting good advice and for praying.

  Personality:

  The Eb type tends to be relaxed, courteous, practical, careful, and helpful. They tend to be pleasant people who enjoy good company and who best relate to others casually. They are generous and giving persons who usually expect nothing in return. Relationships are very important to them and are often the centerpiece of their lives. This need conditions them to make sacrifices for others. Eb types are often perceived as ambitious and hard-working. They are intensely practical, they know how to solve problems, they dont hesitate to get going when needed, and they do good work. They will compete with others, but prefer peace to conflict. Persons born under Eb may appear easy going and compromising, but they are also easily distressed and are known to hide deep hurts and feelings. Eb types are often quite sensitive, are sometimes emotionally fragile, and are easily hurt by rejection or criticism. They tend to hold on to feelings of anger and resentment and often use hard work as a means to constructively ventilate those feelings. While they are slow to get going, Eb people are quite persistent and will finish a job or achieve a goal. They are very practical and capable of solving problems; many become designers or engineers of some kind. In general, this is a conservative day-sign that seeks peace with the world.

  Challenge:

  To avoid poisoning themselves by suppressing anger.

  Solution:

  To let others know how they feel. Eb

  1-Manik

  Beneath the 1-Manik surface personality is a person who struggles with issues of freedom versus security. Manik people display an urge to take off for parts unknown, but they also demonstrate a desire for the security of home and family. Because the struggle with this conflict leads people to discover unique solutions, they often become innovators or creators of a somewhat unconventional personal lifestyle. Frequently they have unusual interests of an investigative or searching nature.

  G-9 (South)

  People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

  They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

  Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

  Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=14)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Strasse (EE*EB) ~ Ton 6 - Fliesen, Kin 032

Sonnenzeichen Strasse (EE)


Strasse (EE)

Ton 6 - Fliesen


6 - Fliesen
~*~
Erkennen unseres Lebens- und Entwicklungsweg - hin zur fließenden Entwicklung.
Trecena/Welle: KIEJ
1ste Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------

EE:
Krafttiere:Alle weissen Tiere, Symbol der reinen Seele (weisse Löwen, Tiger, Elche, Delfine,…)
Bedeutung:Der weisse Weg, Symbol des individuellen Entwicklungswegs jeder Seele, Verbindung zum Lebensweg. Die Öffnung gegenüber den Lebensprogrammen und gegenüber der heiligen Bestimmung des Menschen.
Farbe:Weiss Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Verständnis für das Mysterium unseres Lebensweges zu erlangen. Bitte um einen geraden und aufrichtigen Weg, und darum, die Hindernisse auf diesem Weg besser zu verstehen. Jene Aspekte unserer Seele zu verstehen, welche wir erlösen müssen um weiterzukommen.
Tagessatz:Ich akzeptiere, dass ich die Verantwortung für alle Umstände trage, in welchen ich mich befinde. Ich arbeite daran, meinen Weg an Liebe und Respekt zu orientieren.
Ritual:Eine weisse Kerze anzünden

Uac:
Bedeutung:Die Sechs, zwei Mal die drei, die Polarität im Rhythmus des Lebens, wo jeder Effekt seine Ursache hat

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------Ton: 6 - Fliesen, Nahual: STRASSE (E'E*EB)
(1ste Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------


EB - E'E - STRASSE


Entwicklungsweg der Seelenabsichtt

Süden, Patecatl ~ Gott der Medizin, Zahn, Treppe-Leiter, Menschlichkeit, Straßee
des Lebens, Aufstieg der Pyramide zum Gipfel der Schöpfung, zum dreizehntenn
Himmel..

Der Träger der Zeit, und der Leiter des Schicksals. Diese Personen öffnen diee
Strasse und führen die Zukunft von Gruppen, Gemeinschaften und Personenn
gleichermaßen. Sympathisch und gehorsam, widmen sie sich harter Arbeit undd
Organisation. EB-Menschen haben Glück im Geschäft und auf Reisen. Vielee
werden Seelsorger wo sie sich der Armen, kranken oder alten Leute annehmen,,
wobei sie viele persönliche Opfer bringen. Manchmal werden sie dem Gras zuu
geordnet, dessen Zeichen von allen Lebensformen am freigiebigsten aber auch dass
bescheidenste ist. EB-Menschen sind liebevoll und betont, doch sie sind leichtt
verletzlich, ärgern sich nur langsam. Das zurückhalten von negativen Gefühlenn
und unausgesprochenen Ablehnungen kann zu Krankheit, vergifteter Meinungenn
über andere und einer falschen Kühnheit für dieses Sonne-Zeichen führen..

EIN GUTER TAG FÜR: Dankbarkeit für eine gute, gerade, langee
Lebensstraße. Sozialer Dienst..

~Wege im irdischen und geistigen eröffnen sichh

~Gut für den Beginn von Reisenn

~Lange Spielräume einleiten - Geschäfte einleiten - Arbeitsverträgee

~Um unseren Lebensweg zu sehen, um Anleitung für ein gutes Schicksal & Gesundheit zu bittenn

Beschreibung der Glyphe: Das Gesicht eines Ahnen mit sichtbarem Gebiss, die Stufen im Mund bedeuten eine Leiter. Die 2 Linien bedeuten zwei Wege. Es erscheinen auch 2 Augen.

E‘e wörtlich: Weg, Zahn

Symbol der möglichen Analyse, abwägen der eigenen Gewohnheiten, der Wünsche und Bedürfnisse.

Symbolisiert den Schicksalsweg, der Führer, der uns zu einem objektiven Punkt bringt. Es ist die Handlungsenergie, die Energie die neue Wege zu neuen Erfahrungen öffnen kann.

Es ist der NAWAL aller Wege und Führenden Persönlichkeiten. Er ist Führer und Schützer der Geschäftsleute.

Sind führende Persönlichkeiten, Schamanen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen K’AT (KAN) und ihre Zukunft ist AJPÙ (AHAU)

Tagesenergie: um mit einem Geschäft zu beginnen. Tag um die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um sich zu orientieren und um Antworten auf die Fragen des Lebenssinnes zu finden.

Nahaul: Waldkatze

Regiert folgende Körperteile: Fußsohlen, Geschmack, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Flüsse, Wälder der kalten Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Freiheit, Lebensfähigkeit und Ausführung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Genießen, Probieren, Ausdrücken, Spüren, Erfahren

Charaktereigenschaften und Berufung: Großzügig, Gütig, Entschlossen, sehr fröhlich und liebevoll. Sind geborene Führer und Leiter. Reisen sehr viel. Machen leicht und schnell einen Gefallen. Zeigen anderen den guten Weg. Verständnisvoll, aufrichtig, bitten um Orientierung zu Ajaw für andere Personen.

Sind Geschäftsleute, Führende Persönlichkeiten, VerwalterInnen, MathematikerInnen, VermittlerInnen, GeschäftsführerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen, gute KöchInnen. Schamanen spezialisiert in der Lösung von großen Problemen. Bitten Ajaw um alles was die Gemeinschaft braucht.Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#EB_-_EE_-_STRASSE)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!