Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Κροκόδειλος (IMOX*IMIX) ~ Τόνος : 8 - Δικαιοσύνη, Κιν 021


Τόνος : 8 - Δικαιοσύνη, Ηλιακό Σημείο: Κροκόδειλος (IMOX*IMIX)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες: www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: Crocodile (IMOX*IMIX) ~ Tone: 8 - Justice, Kin 021
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

----------------------------------------------------

Tzolkin: 8 Imox
Long Count: 12.19.18.3.1

Symbol of the unseen forces in the universe, manifested in dementia. Day when the forces of nature are like dangerous storms, simultaneously a day which proposes order and balance with disorder.

Imox is the name of all things hidden or secret. It also represents the left side, left arm whose mission is to help the right arm to perform an effective cooperation with the Heart of Heaven, Heart of the Earth in the unfolding of the world and humanity.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------Tone: 8 - Justice, Sun Sign: Crocodile (IMOX*IMIX)
(7th Day of Galactic cycle)


(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Imix (Imox) The Left Hand: Signifies the left side of reality, hence receptivity, receiving messages from other dimensions, and the ability to see into other worlds; but also madness, disorder, nervousness, uncertainty and doubt. It is a sign of cooperation, for the left arm must cooperate and work well with the right. It is the nawal of the ocean, a day for healing illnesses of the mind, for giving thanks and asking for rain. The world is filled with psychological perils and stresses. Upon this day we pray for good mental health, both for ourselves and for all those around us. We pray that our dreams and visions may bring us beauty and wisdom rather than delusion and craziness. Since this day has a strong connection with water, to be close to a flowing river or stream or the ocean is beneficial upon this day.

The number 8 is highly auspicious. If 1 and 7 are the beginning and the end, then 1 + 7 = 8, making 8 a number of completion or wholeness, much like the number 4. This is why there is some sort of ritual for almost every 8 day, and why some extremely traditional communities have a special local shrine dedicated to the number 8. Of course, 4 + 4 = 8, so the wholeness implied in the number 4 is doubled here, as if the wholeness of the fourfold universe were seen from the viewpoint of both polarities: night and day, light and darkness, sun and moon, yin and yang. The number 8 has been said by Maya teachers to represent the weaving of life, the thread or cord of time. It is also sometimes said that the Mayan symbol for 8, a bar with three dots over it, has a symbolic meaning, with the three dots on top representing humanity and day, and the bar underneath representing Mother Earth.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

8 Imix
8 Imix

Ja’ab’

14 K’ayab’
14 K’ayab’

Night Lord

G7
G7

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 8 (Justice)

  • First of the six cosmic tones
  • Patterns
  • Work
  • Creativity
  • Joy in what one does
  • Resonance signal
  • Electrical Pulse
  • Justice
  • Harmony
  • Demonstration of balance realised as substance
Harmony and balance are the intent of Eight. Eights carefully weigh all evidence to reach a balance of justice. Eight is the power of organization demonstrated in the statement, As above, so below. Tone Eight people also tend to be more aware of patterns that exist in everything. From simplicity to infinity, the energy of Eight organizes all levels of creation. Some Eights are Neat Freaks. Tone Eight is the energy that gives creation a pattern through which to form and remain in place. People born on Tone Eight days are helping to hold harmony. Tone Eight is about patterns - Justice and balance.

Imix - East

Symbolism:

The Mayan name, Imix (ee-MISH) or Imox, is a word that the authors believe refers to the earth god and consequently to Earth itself. The Mayan glyph for the day has been compared to a womans nipple, a symbol of nourishment. Imix also has connections with the ceiba tree, a giant tree usually found growing in the old town plazas, that symbolizes growth from deep within the earth (from its core, to be exact).

Personality:

Imix types are often constantly at work, usually trying to maintain the integrity of their world. They are energetic, rigid, creative, and initiating.

They have intense emotional power and a need to be deeply involved in whatever they do, a need that must be used creatively or it may become a source of problems in relationships. Imix types have strong nurturing instincts, are quite sensitive, and require privacy.

They are not always comfortable sharing feelings. They are protective and dominating in a parental way and often struggle psychologically with the voice of an internalized critical parent.

Persons born under Imix can be assertive and even aggressive in some ways. Many feel rejected by their families or parents, and in compensation, seek group friendships that make up for this loss. Some become founders of businesses, organizations or associations. They relate to the world around them through their feelings and not their intellect. This causes them to be quite reactive to any changes taking place around them, and they often rush in to keep the "dam from breaking", so to speak. This reactive nature is probably behind their tendency to initiate activities.

They are often found breaking new ground or starting projects from scratch. When motivated, the Imix type will work incessantly until emotional security has been restored and stabilized. When they do achieve emotional security, however, they may become extremely lazy and even lethargic.

Challenge:

To accept themselves completely and to become free from feelings of rejection by parents or other authority figures; to join with others on terms that are shared by the others; to refrain from being judgmental.

Solution:

Founding a business or creating a home. Learning to be independent. Imix

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

http://xzone.com.au/maya/main.php

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: KROKODIL (IMOX*IMIX) ~ Ton: 8 - Gerechtigkeit, Kin 021

IMOX:
Krafttiere:Krokodil und Echse, Symbol der dunklen Seite des Wasser-elements und der Emotionen
Bedeutung:Die Kraft des Lebensflusses. Die Verbindung zum Wasser des Lebens. Unsere Fähigkeit, Emotionen zu erfahren. Unser Emotionalkörper, welcher die Erinnerungen unserer vergangenen Erfahrungen und Leben in sich speichert
Farbe:Gelb Grün Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Segnung des Lebenselexirs und des Wasserelements, welches uns reinigt und Klarheit in unsere Emotionen bringt. Verbindung zu den Wasserwesen, auch zur Göttin Ixchel (Mondgötting) und zu Chaak (Gott des Regens). Bitte um Hilfe für Menschen, die unter psychologischen Problemen leiden.
Tagessatz:Mein Körper, der zu einem großen Teil aus Wasser besteht, ist gleich einer Quelle, die sich in den Fluss des Lebens ergießt.
Ritual:In einem Fluss, See oder im Meer schwimmen

Uaxac:
Bedeutung:Die Acht, Träger aller notwendigen Informationen und Gefäss der kosmischen Energie und Weisheit

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

IMOX ( IMIX )

IMIX - IMOX - Krokodil

Kraft vom Wasser des Lebens - Urquell und die Verbindung zum Naturreich

Osten, Tonactecuhtli ~ Fruchtbarkeitsgott, Schildkröte, Urmeer, Ursprung, Seerose, Mutter allen Lebens.

IMIX erhält Nachrichten der ursprünglichen kreativen Kraft. Einfach der Anfang aller Dinge. Imix-Menschen die ihren Herzen folgen, werden als Genie gesehen. Es gibt keine Ordnung zu den ursprünglichen Nachrichten. Ein merkwürdiger, ver-rückter Tag. Ein Tag um den Verstand zu beruhigen, Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichen. So sollten Imix-Menschen ihre Energien zu praktischen und kooperativen Anstrengungen leiten um produktive Ergebnisse zu erbringen. Imix haben eine starke nährende Energie und werden hart arbeiten, um Sicherheit für Familie und Freunde zur Verfügung zu stellen. Extrem landbesessen, muss IMIX aufpassen, nicht all zu Besitz ergreifend und dominant zu sein. In diesem Zustand ist Imix unsicher in seinen Entscheidungen und flieht vor seinen Gefühlen.

EIN GUTER TAG FÜR: Offen für Neuanfänge im Einklang mit der Natur

~ Heilung von Geisteskrankheiten, - Problemen, von "Verrücktheit"

~ Um den Verstand zu beruhigen, um Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichen

~ Dies ist eine merkwürdige "verrückte", crazy Tagesenergie

~ Um Rückkehr zu bitten für Menschen die weit weg von ihrem Zuhause sind

~ die Kommunikation mit Wasserwesen, den Delphinen, Walen, Krokodilen...& der
Reinigung aller Gewässer

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert eine Faust, gleichzeitig auch die Lotusblüte, den Kopf eines bestimmten Drachen, oder die Mundöffnung, ohne Unterkiefer und mit einem länglichen Auswuchs für die Nase.

Imox wörtlich: Zusammenarbeit

Symbol der Zusammenarbeit und Gemeinschaft

Es ist das Wesen in jeglichem Sinn des Wortes. Es ist der subtile Teil des Menschseins, die Sensibilität, das Ungewöhnliche, das Exzentrische, das Flußkrokodil, manifestiert den okkulten Teil oder das Innere des Menschseins, die schlafenden Kräfte. Es ist das Wesen des Wassers. Es ist der Geist des Regens. Zusammenleben mit den Lebewesen im Wasser, ermöglicht die Kommunikation mit den Delfinen, Walen, Krokodil.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJ (BEN) und ihre Zukunft ist TOJ (MULUC)

Tagesenergie: um die inneren und geistigen Kräfte zu verstärken. Es ist ein Tag um Regen, die Reinigung der Flüsse, Seen und Meere zu bitten. Tag um die Gemeinsame Kraft zu nutzen, um die Vereinigung mit den Anderen zu erreichen, zu beginnen oder zu vertiefen.

Nawal: Delfin, Krokodil, Hai, Schildkröte

Regiert folgende Körperteile: das Blut, dass in unseren Venen fließt, die Knoten und die Geschlechtsorgane

Kraftvolle Plätze: Meer, Flüsse, Seen, Bäche

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Ungleichgewicht und Richtigstellung, Verwirrung, Durcheinander und Frieden.

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Durcheinander, Mut (Wut), übereilte Antworten

Charaktereigenschaften und Berufung: Aufrichtig, ihnen gefällt es nicht zu lügen. EmpfängerInnen von kosmischen Nachrichten. Sehr lebhaft im täglichen Leben. Produktiv, kreative TräumerInnen. Ihnen gefällt es Ihresgleichen (Mitmenschen) zu helfen, sie sind SchamanInnen, HellseherInnen, erleiden den Schmerz von anderen, LehrerInnen, PsychologenInnen, SoziologenInnnen, KünstlerInnen, PoetenInnen, RednerInnen, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen, VerwalterInnen der Rechte, geistige HeilerInnen, Naturverbunden. Wie FührerInnen sehen sie das Gleichgewicht des Menschseins mit der Natur über das Wasserelement.Acht - WAJXAQIB / Gerechtigkeit - Manifestation

Acht ist ein Hauptfeiertagston der Quiche Maya.
Die Absicht der Achter ist, in Harmonie und Gleichgewicht zu leben. Sie wiegen sorgfältig alle Beweise ab, um die Gerechtigkeit in der Balance zu halten. Acht ist die Macht der Ordnung, wie sie in dem Spruch Wie oben so unten! zum Ausdruck kommt. Von der Einfachheit bis zur Unendlichkeit ordnet die Acht alle Ebenen der Schöpfung im Klang der Manifestation. Der Klang hat das Bestreben alles in die materielle Wirklichkeit zu bringen. Dieser Strahl bringt alle Vorraussetzungen mit und ist somit das Werkzeug der Manifestation – so werden auch die Eigenschaften des mit dem Strahl verbundenen Nahuales in der
Reinheit oder auch Schattenaspekt davon sehr leicht manifestiert.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#IMOX_(_IMIX_)_)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Krokodil (IMOX)


Krokodil (IMOX)

Ton 8 - Gerechtigkeit


8 - Gerechtigkeit
~*~
Reinigung unserer Emotionen - wird heute in Harmonie gebracht.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 8 - Gerechtigkeit, Nahual: KROKODIL (IMOX*IMIX)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!