Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΘΥΕΛΛΑ (KAWOQ*CAUAC) ~ Τόνος : 6 - Ροή, Κιν 019
Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: ΘΥΕΛΛΑ (KAWOQ*CAUAC)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)


***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: STORM (KAWOQ*CAUAC) ~ Tone: 6 - Flow, Kin 019

Tzolkin: 6 Kawoq
Long Count: 12.19.18.2.19

Kawoq is the day of advocates, defenders, judges. Day of the heat of the rod of authority, women's day that warms the heart of your home with motherly love. Is the energy that brings rain to give us good crops. Kawoq is synonymous with versatility, music, paint and imagination. Day of the power of nature and of the elements.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------Tone: 6 - Flow, Sun Sign: STORM (KAWOQ*CAUAC)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The number 6 is the number of ultimate stability. In ancient Mayan mythology, the World Tree itself is called “6 Raised-Up Sky,” and I have noted that it is the “Place of Number 6,” the hill called Paclom, which represents the axis mundi or world center in contemporary Momostenango. Don Rigoberto Itzep teaches that there are 6 components which establish the vitality of a family system: 1) Health 2) Understanding 3) Work/Employment 4) Friendship 5) Property or Possessions 6) Positive and Negative Actions.

Cauac (Kawoq) The Universal Community: The sign of the Divine Feminine, signifying wives, female healers, and especially midwives; thunder, lightning, cyclone; spiritual unrest and mental conflicts; spiritual contacts and communication; blood lightning/signs, signals and messages in the blood. This day is sometimes said to signify the celestial home of the gods. Upon this day, we pray that there may always be harmony in our home lives and among our friends. Like the previous day, it is auspicious for all matters regarding health and healing. It has a special connection with women and with feminine energy.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

6 Kawak
6 Kawak

Ja’ab’

12 K’ayab’
12 K’ayab’

Night Lord

G5
G5

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 6 (Flow)

 • Calming
 • Steady
 • Growth
 • Stabilizing
 • Improvements
 • Flow
 • The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think of the art of dance or the play of a great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life. Tone Six energy is invaluable for keeping long range projects on course. Tone six provides stabilizing and balancing factors for the growth of creative energy, and the fulfillment of a plan. This frequency assists long range projects to come to fruition, There is a place for slow, steady growth. Tone six provides fuel for the long haul. Tone six help stabilize change in all things.

  Cauac - West

  Symbolism:

  The Mayan name for this day was Cauac(cow-AHK), which means storm, thunder, and rain. The glyph appears to contain clouds and symbols that also appear on drawings of the celestial dragons, which bring rains and storms. The Guatemalan name for this day, Ayotl, means turtle. The day-sign is linked with rain as this animal, as well as the frog, are depicted as coming down with the rain.

  Personality:

  Positively, Cauac is a youthful, restless, friendly, helpful, and compassionate day-sign. Such people are multifaceted and often accomplished in several areas. One of the most obvious characteristics of this friendly day-sign is their youthfulness. Cauac people often choose careers that involve them with children, or they may occasionally just act like children. Those born under this sign are often mentally active and talkative. They are good learners and often become teachers or counselors. A concern for the welfare of others, especially the public, is common in those born under Cauac. They have a strong intuition and can improvise when in a tight spot. Cauac types are more inclined to imitate than to innovate. They respect tradition and the forms created by those who came before them, whether in are, science, or business. Those born under Cauac generally have an interest in the deeper meanings of life. Many are drawn to the study or practice of religion, spirituality or philosophy. They are often found working in the medical or psychological fields. The cleansing and healing process has a special importance for those born under this day-sign. Many born under Cauac become doctors or healers of some sort. Their natural instincts to protect and nurture, combined with excellent intuition, technical aptitude, and a mind capable of grasping details, makes them well-suited for such work.

  Challenge:

  To develop the ability to teach and to heal.

  Solution:

  To study under a master. Cauac

  1-Ix

  Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

  G-5 (North)

  This Lord is positioned at the midpoint of the series of nine. A person under the influence of G-5 seeks to be at the center of a group and will sometimes use others to get there.

  One of G-5's greatest challenges is to act from their centers and not to use or be used by others. People born under the influence of this lord become deeply involved in relationships but, for the most part, also struggle with them. They are sensitive people and they tend to be touchy about a number of things, including their own expectations. Because they seek perfection, they are sensitive to disappointments, and often need to develop more realistic expectations and avoid putting the burden of realitonship failures onto others.

  Idealistic and compromising by nature, G-5 types are rarely content with the choices they have made. Their dark side includes a tendency to hold distorted opinions or to have over-inflated expectations of others.

  At their worst, they can be blamers, blind to the reality that they are the cause of their own problems. Recognizing this pattern can be a tremendous step forward in a G-5's spiritual progress. These types need to be with others who are stable and helpful, and avoid those who could worsen their fears. They also need to be accepting of others. It is their own beliefs about relationships that both their problems and their solutions lie. A prominent moon, an emphasized seventh house, and Scorpio/Pluto are found in the charts of those born here.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)

-----------------------------------------------------(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: STURM (KAWOQ*CAUAC) ~ Ton: 6 - Fliesen, Kin 019Ton: 6 - Fliesen, Nahual: STURM (KAWOQ*CAUAC)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

KAWOQ:
Krafttiere:Die Schildkröte, Symbol des Schutzes der Gemeinschaft
Bedeutung:Unser Blut als Lebensessenz, als Verbindung von Wasser und Feuer, von der Emotion und dem heiligen Willen Gottes. Das Bewusstsein der Einzigartigkeit und zugleich der Gemeinschaft, das Wissen dass wir Teil einer Gruppe und Teil der Natur sind.
Farbe:Grün Blau
Günstiger Tag für ... :Bitte um Harmonie und Frieden. Segnung der Familie, Gemeinschaft, politische Bewegungen ... Verbesserung der Effizienz im Teamwork bei Projekten, in der Familie, etc.
Tagessatz:Ich transformiere meine negativen Gedanken und Emotionen gegen Personen und Gruppen, indem ich mich auf positive Aspekte konzentriere.
Ritual:Eine rote Kerze in einer Wasserschale entzünden

Uac:
Bedeutung:Die Sechs, zwei Mal die drei, die Polarität im Rhythmus des Lebens, wo jeder Effekt seine Ursache hat

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Sturm (KAWOQ)


Sturm (KAWOQ)

Ton 6 - Fliesen


6 - Fliesen
~*~
Bitte um Heilung und Harmonisierung der menschl. Gemeinschaft - hin zur fließenden Entwicklung.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------

KAWOQ ( CAUAC )

CAUAC - KAWOQ - STURM

Kraft der Reinigung - des Wassers - des Regens und der Unwetter

Westen,Chantico~Göttin des Herdfeuers und der Vulkane, Reinheit, Initiation, starke Transformation, Gedanken/Körperheilung, Löwe

Tag des Segens des Regens, Geber des ganzen Lebens und der Blitze, ein Geschenk des Stickstoffs zur Mutter Erde, und Ozons zum Vater-Himmel. Außerdem vereinigt mit dem Mond und den Zyklen des Mondes, ist CAUAC der Messer der weiblichen Aspekte in der Schöpfung.

Die Essenz von CAUAC ist das Gefühl der Einheit, Sicherheit und die Wärme von Zuhause zu bekommen, während ein Gewitter von Schwierigkeiten in der Welt draußen wütet.

Fortwährend jung besteht Sturm ,um mit Begeisterung die Freiheit zu erfahren.CAUAC -Menschen haben eine große Kapazität, um sowohl zu lernen als auch zu unterrichten. Ihre unveränderliche Suche nach neuartigen Erfahrungen führt häufig zu schwierigen Prüfungen und Stürmen des Gefühls. Der Blick auf diese Schwierigkeiten die tatsächlich Lehren
sind, wird ihr Leben nicht zerstören, sondern auf das höchste Maß an Liebe und Lebenserfahrung bereichern.

EIN GUTER TAG FÜR:
Zählen Sie Ihre Lehren als Segen und Ihre Feinde als Engel auf.

Für die Gemeinschaft, für die Familie und die Heimat - für das Sozialbewusstsein

~Um Reichtum, Überfluss auf allen Ebenen anzuziehen und eine gute Ernte zu erzielen

~Für Haus & Heim und um Probleme in Familienangelegenheiten zu regeln, um Frieden zu bitten

~Die Entwicklung gemäß dem kosmischen Plan, welche Wachstum, Ergiebigkeit, Energie und Überfluss bringt.

Beschreibung der Glyphe: Beschreibt die Vereinigung der verschiedenen runden Figuren, ähneln Blasen.

Kawoq wörtlich: Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung

Symbol der Fähigkeit zum Vorstand und der Entscheidungen.

Tag der Gemeinschaft. Die Kraft der Vereinigung, das sich ausdehnende Gewissen.

Es ist der NAWAL der Hebammen, der Tag der Großmütter.

Spezieller Tag für die heilige Zeremonie der Heilung.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen B’ATZ (CHUEN) und ihre Zukunft ist KEJ (MANIK)

Tagesenergie: um für eine gute Gemeinschaft zu bitten, für die Familie, dass sich die Probleme regeln, für Überfluss in den Geschäften, um gutes Wetter für die Pflanzungen zu bitten. Tag um tiefgehende geschäftsführende Entscheidungen zu treffen, mit dem Blick auf die strukturellen Auswirkungen.

Nawal: Schildkröte

Regiert folgende Körperteile: Herz, Nerven, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wald, besonders Kiefern und Zypressen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Wahrnehmung (6. Sinn)

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Geselligkeit

Charaktereigenschaften und Berufung: Intelligent, Selbstsicher, Edelmütig, Einbildungskräfte, BeobachterInnen, Vernünftig, Klug und Verständnissvoll, sie sind immer bereit anderen einen Gefallen zu tun, FührerInnen der Gemeinschaften, leiden nie Hunger. WahrsagerInnen und RednerInnen. Sie sind verantwortungsvoll mit der Familie, bekommen gute Signale in den Träumen und vom Körper, erweitern ihr Wissen und tolerieren die Ungerechtigkeit nicht. Sie sind intuitive Personen. ÖkologInnen, StrategInnen, PolitikerInnen, MathematikerInnen, GynäglogInnen, erstellen Prognosen, RednerInnen, SchriftstellerInnen, GeburtshelferInnen, KünstlerInnen, ErfinderInnen.

Wie FührerInnen haben sie die Fähigkeit Lösungen für Konflikte zu finden.Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KAWOQ_(_CAUAC_))

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!