Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΗΛΙΟΣ (AJPUU*AHAU) ~ Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Κιν 020

Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Ηλιακό Σημείο: ΗΛΙΟΣ (AJPUU*AHAU)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SUN (AJPUU*AHAU) ~ Tone: 7 - Reflection, Kin 020

The number 7 may confuse some people, for it sometimes represents death, or at least “endings.” The reason for this may not be readily apparent. In order to illustrate this, we may take a look at any tzolk’in diagram. Any day-sign sequence beginning with 1 will end in a 7. It will be like this: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7. This is why 7 is so often considered a symbol of endings. In the Popol Vuh, the Hero Twins are named 1 Hunahpu and 7 Hunahpu, while the most important Underworld Lords are named 1 Death and 7 Death. When 1 and 7 are paired together in such a fashion, it is as if we were saying: “The beginning and end of the Hero Twins archetype,” or “The alpha and omega of the Death archetype.” Rituals are seldom performed on 7 days.

Ahau (Ajpu) The Hunter: Signifies a blowgun hunter, a leader, struggle, heroism, death and hunting. It is the nawal of the sun, the day to ask for wisdom, talent, and physical fortitude. It is the nawal/guardian and patron of flowers. It is the day of mental and psychological tests and challenges, for the winner of such tests and challenges (heroic like the mythic Hero Twins); prophet, fortune-teller, psychic, diviner, accuracy in divination and prophecy; may also signify an eclipse. The day of the grandparents who have departed.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 7 Ajpu
Long Count: 12.19.18.3.0

Represents musicians, artists, observers, communicators and writers. Day created to provide a balance between good and evil, but following the teachings reveals that good always triumphs over evil. Good and evil have been left to journey over the blessed face of the Earth, measuring our deeds and attitudes. Know that we must always overcome evil with our good behaviours.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------Tone: 7 - Reflection, Sun Sign: SUN (AJPUU*AHAU)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

7 Ajaw
7 Ajaw

Ja’ab’

13 K’ayab’
13 K’ayab’

Night Lord

G6
G6

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 7 (Reflective)

  • Mysterious
  • Magic
  • World beyond worlds
  • Reflective
  • Flow of the divine
  • Dreams
  • Purpose
  • The arrow
Seven stands as a mirror to divide light and dark and to reflect all that is and that, which is not. Seven is associated with the source of creation and the flow of divine will. With a keen sense of ethics, Seven establishes purpose to current and future goals. Seven is connection to the flow of all creation - The Source. The energy that sees other worlds. Tone Seven frequency is the portal to the unknown; the place of mysteries and dreams. Tone seven people hold this energy in their bodies and have been known to look through that gateway to the other side. Tone seven people help the rest of us on this planet by bringing in concepts and tools for the rest of humanity - often referred to as "inventors".

Ahau - South

Symbolism:

The Mayan name for this day-sign was Ahau (ah-HAW), which means lord or chief. They glyph for the day is sometimes a four petaled flower though it also appears as a face. To the Maya, the flower was a symbol of the lord or sun, and this was its day.

Personality:

Ahau types are loving, devoted, artistic, dreamy and romantic. They can be loyal friends and lovers, but often suffer in relationships because of unrealistic expectations. They are extremely devoted to others, including friends and lovers, and are hurt badly when they are left for another. Ahau types have a beautiful vision of what life, and most importantly what life with another, can be. In some cases, an obsession with the future and with some kind of ultimate perfection generates illusions, fuels unrealistic expectations and brings about disappointments. In other cases, Ahau types will live a life dedicated to an ideal, and they will accomplish much, sometimes changing the world in the process. Art and beauty draw the interest of those born under this day-sign. Many become successful artists, writers, or craftspeople who produce decorative, aesthetically pleasing products. Ahau types are generally intelligent and hard-working, but they can also be stubborn and uncompromising. One major problem is their unwillingness to compromise their ideals. Ahau types are determined people who would rather not participate than have to accept a less-than-perfect situation. Ahau is a sign that needs to combine realism and idealism, and when this compromise is able to be made, their doors will open to a more perfect world.

Challenge:

To handle disappointments due to unrealistic expectations; to accept the world that is not up to their hopes and wishes; to tolerate unfairness in others.

Solution:

To keep life simple and to appreciate the little things. Ahau

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-6 (West)

Persons born under this Lord seem to be self-controlled, practical, traditional, and markedly entrepreneurial.

They often create a self-sufficient kind of lifestyle or career and may be self-employed.

They have a strong desire to build things and are very hard workers. Their work is rarely of a solitary nature; more often than not, they deal directly with the public, perhaps as a consultant or counselor.

They take responsibility for themselves and are very self-reliant, but this makes other people less important for them in the process of achieving happiness.

They are strongly motivated by fame and worldly success, and they hold themselves to high standards of performance. They are driven to success in the world because they strive to be accepted by others. Their drive for independence and approval is part of a quest for self worth. This inner insecurity is their dark side, and they need to ask why they drive themselves so hard.

They are sensitive to the rhythms and nuances of life and may develop a special interest in and respect for the feminine side of life. Overall, however, their intentions are good and others recognize this fact. Mars and Saturn are often prominent in their charts, along with the sign Leo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=2)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: SONNE (AJPUU*AHAU) ~ Ton: 7 - Reflektieren, Kin 020


AJPU ( AHAU )

AHAU - AJPUU - AHNEN

Der Sonnengott, gepaart mit Erleuchtung und der Meisterschaft des Lebens

Süden, Xochiquetzal ~ Göttin der Blume, der Liebe, Sonne, der Tänze und Spiele, Dichter, Künstler, Sonne, Vollständigkeit, im ungebrochenen Kollektiv mit den Ahnen, Weltenbaum.

Tag der Vorfahren und Verbindung zur spirituellen Führung. Das göttliche Gesicht der Sonne, des Musikers, des Sängers, des Tänzers, und des Meisterschützen.
AHAU-Menschen sind Künstler, Athleten, Hellseher mit dem weisen Urteilsvermögen, die andere Menschen leiten und verteidigen.
Sie erwarten zuviel von sich selbst und von anderen, dass unerfüllte Erwartungen zur Gewissheit werden. Eine Anhäufung dieser Enttäuschungen kann AHAU dazu bringen, Verantwortungen auszuweichen, Korrekturen nicht zu akzeptieren und sogar Ressentiment und Verachtung zu anderen aufbauen.
AHAU-Menschen sollten ihr Leben vereinfachen, um im Stande zu sein, sich zu erheben und mit der vorbehaltlosen Liebe wieder zu scheinen.

EIN GUTER TAG FÜR: Bitte um Weisheit und setzte die geehrten Erinnerungen unserer Vorfahren fort.

~Um Wissen und Klugheit zu bitten, um das eigene Leben zu fokussieren und zu analysieren

~Um Sicherheit & Stärke zu erhalten, Ziele zu planen und zu erreichen

~Um sehr kranken Menschen zu helfen und um Augenleiden zu heilen

~~Ein Tag der Kraft, Mut, Stärke & Energie gibt um alle Hindernisse, Feinde...zu überwinden

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert das Gesicht eines Blasrohrpusters. Der Mund mit der runden Form gibt die Idee des Blasens und Abschießens des Blasrohres.

Ajpu wörtlich: Sonne - Ahnen

Symbol der Persönlichkeit, des Charisma und Vorbild.

Tag zum überzeugen mit der Kraft und Glaubwürdigkeit von der eigenen Persönlichkeit und um Projekte, Individuen und unsichere Organisationen zu schützen.

Bedeutet Blasrohrpuster.

Es ist der Tag des „Großen AHAU“ und seine Sonnenrepräsentation.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen E‘E (EB) und ihre Zukunft ist Q’ANIL (LAMAT)

Tagesenergie: es ist geschickt um Gewissheit zu erlangen, der Sicherheit, zum planen und erreichen neuer Ziele. Tag der Erneuerung, um für die weibliche Fruchtbarkeit zu bitten, um seelische Sicherheit zu erlangen und den Intellekt zu steigern. Es ist der Tag der die Kraft, Stärke und Energie gibt um die Hindernisse zu besiegen.

Nawal: Das Menschsein

Regiert folgende Körperteile: Brustkorb, Brust, Augen, Lungen, Nervensystem, Extremitäten

Kraftvolle Plätze: Strand, Dschungel, Sonnenlicht, Tagesanbruch, Abenddämmerung

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Mut und Kraft um die Hindernisse zu überwinden

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Freude, Intuition, Entscheidung

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind geistige SchützerInnen, große FreundInnen und BegleiterInnen, Schlau, StrategInnen, Sie sind direkt und klar. BereitstellerInnen und Vorboten, sie sind der Geist des Sonnenlichtes, klärende Angelpunkte von ihren Familien. StrategInnen, KriegerInnen, sehr gute SchützInnen, VerwalterInnen, SchriftstellerInnen, SchauspielerInnen, ÖkologInnen, RechtsanwältInnen, AstronomInnen, BäuerInnen, WissenschaftlerInnen, JägerInnen, VermittlerInnen.

Wie FührerInnen überwinden sie alle Hindernisse, sie sind die beste Unterstützung für die Probleme die vorgeben keine Lösung zu haben.Sieben - WUQUB' / Reflexion - Reinheit und Klarheit

Die Sieben steht für einen Spiegel, der Licht und Dunkelheit trennt und alles Sein und Nichtsein reflektiert.
Sie ist verbunden mit der Quelle der Schöpfung und dem Fluss des göttlichen Willens. Mit ihrem scharfen Sinn für Moral setzen die Siebener gegenwärtige und künftige Ziele in der Absicht zum Klang der Reinheit und Wahrheit. Dieser Strahl der 7 hat das bestreben alles in die Reinheit zu bringen, besonders in der Verschmutzung ist er bestrebt alles wieder in die Reinheit zu führen. So kommt alles an die Oberfläche was in die Reinheit zu bringen ist und es werden dadurch vorhandene Prozesse verdichtet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#AJPU_(_AHAU_))

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Sonne (AJPUU)


Sonne (AJPUU)

Ton 7 - Reflektieren


7 - Reflektieren
~ *~
Der Weg in die Einheit der Liebe - die Ethik beachtend.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 7 - Reflektieren, Nahual: SONNE (AJPUU*AHAU)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

AJPUU:
Krafttiere:Der Löwe, König der Tierwelt und spirituelle Autorität
Bedeutung:Das heilige Bewusstsein des Menschen. Der Herzenskrieger, der für den Ausgleich und die heilige Warheit kämpft. Die kreative und zugleich destruktive Kraft des Männlichen, welche in unserer Sonne Ausdruck findet.
Farbe:Rot Gelb Terrakotta
Günstiger Tag für ... :Wertschätzung der männlichen Kraft und des Göttlichen im Mann. Aktivierung von Mut, Güte und Kraft, um Hindernisse zu überwinden und die eigenen Grenzen, die wir uns in unserem Leben setzen, zu sprengen (Vorurteile, soziale und religiöse Regeln ...)
Tagessatz:Ich folge den Impulsen meines Herzens und lebe mein eigenes Leben, auch wenn mich dies von anderen unterscheidet.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden, um die Sonne zu ehren

Uucv:
Bedeutung:Die Sieben, genau in der Mitte zwischen der eins und der dreizehn kanalisiert sie die Energie, und sorgt für Ausgeglichenheit und Ordnung

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!