Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Σημείο ημέρας: Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~ Τόνος: 5 (Ενδυνάμωση), Κιν 057


--------------------------------------------------Τόνος : 5 - Ενδυνάμωση, Ηλιακό Σημείο: ΓΗ (N'OJ*CABAN)
(1η Νύχτα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Η 057η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php ~ www.MayanMajix.com
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Day Sign: Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East) ~ Tone: 5 (Empowerment), Kin 057-----------------------------------------------------Tone: 5 - Empowerment, Sun Sign: EARTH (N'OJ*CABAN)
(1st Night of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 5 No'j
Long Count: 12.19.18.4.17

N'oj is wisdom, the name of our thoughts, the customs of behavior. Symbolizes the ambivalent moral strengths of the human mind. It is the energy that governs the mind, knowledge and good memory. It is synonymous with good creative talent. No'j is the day of decision and advice. N'oj consitutes those of the Four Pillars of the Years, the bearers of Time.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

The Number 5 represents the human hand and the five senses, as well as the five fingers and toes. We use our hands to work with, so this is the number of work, the actions that we perform in life.
Caban (No’j) The Vision of the Cosmos: Signifies ideas, wisdom, memory and patience. It is the nawal of intelligence, a day dedicated to asking for wisdom, talent, and good thoughts. Upon this day, we may ask the universe to grant us creativity in all our endeavors, and the intelligence to find solutions to all our challenges. This day enlivens the intellect and enhances the eternal quest for wisdom. It is the nawal of the earthquake and seismic disturbance. According to the Maya, this is one of the best days to consult a diviner and seek for spiritual guidance.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 5 (Empowerment)

  • Dynamic
  • Amplification
  • Excitement
  • Strength
  • Positive
  • Outward
  • Empowerment
At the center of the cube we find five. Five is an intelligent, organizing force, which manages communications and materials, knowledge and application. Fives are natural net workers who gather what is needed. These persons can probe directly to the core of any situation making them excellent investigators. Tone Five energy gives a good solid push to the positive side of anything. Tone Five pumps up colors and sounds and is a happy, dynamic energy. They may meet with resistance from others more interested in complaining and being negative. Best advice: be with people who make you feel good.

Caban - East

Symbolism:

The Mayan name for this day, Caban (ka-BANE) means Earth, and there are associations of this day with earthquakes. They Mayan glyph of this day includes are curving line that may represent a lock of hair of the young moon goddess, who is also the goddess of Earth. The Maya considered this day good for matchmaking, medicine, and commerce.

Personality:

Caban types are mentally active, rationalizing, clever but practical. They tend to believe that the world is ultimately reducible to logic and that rational solutions are the only solutions. They can be brilliant engineers or strategists who pioneer new solutions to stubborn problems. For some, however, this capacity to rationalize everything they perceive leads to inaccurate judgments and poor choices. Caban types are usually liberal and progressive. Their intense thinking often leads to views that are based on abstraction or unrealized ideals. Many Caban personalities have great sense of humor. This may be due to the sharpness of their minds and their ability to make practical use of their insights into human nature. Strong convictions are found in those born under this day-sign. They are fiercely independent and stubborn persons who cant stand being told what to do, and they frequently pay the price for this trait in their close relationships. As leaders, they are usually the status quo. Caban types tend to seek out leadership positions or solo positions, possibly because they know how hard it is for them to follow the path of another.

Challenge:

To hold ones life together according to a reasonable plan.

Solution:

To become more flexible, tolerant, and patient. Caban

1-Ben

Beneath the 1-Ben surface personality is a person who seeks constant self-improvement. Such people have a strong need to persuade others, to conquer their enemies, and to achieve their objectives. While they make good teachers and role models, they also have a tendency to be somewhat self-righteous and overconfident of their own opinions.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=8)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

----------------------------------------------------

(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: ERDE (N'OJ*CABAN) ~ Ton: 5 - Bevollmächtigung, Kin 057Ton: 5 - Bevollmächtigung, Nahual: ERDE (N'OJ*CABAN)
(1ste Nacht des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

CABAN - NOJ - WEIHRAUCH


Tag der Weisheit, des Wissens & Intelligenz

OSTEN, Xolotl ~ Zwillingsbruder von Quetzalcoatl,Wächter der Unterwelt der die Sonne im Auf und Ab begleitet, Erde, Schutz, Erdbewegungen, Bewahrer des Gartens der Erde..

Tiefe synchrone Verbindungen zu den natürlichen Zyklen der Erde und Energien stellen diese Mächte der Entwicklung und Erinnerungen der alten Weisheiten zur Verfügung..
CABAN-Menschen, helfen beim zerstreuen von schlechten Absichten, Gewohnheiten und Ideen. Das macht sie zu sehr guten Stadträte und Meister aller Künste. Gelehrte und intelligente CABAN--Menschen werden immer versuchen, einen Fluss an natürlicher Ordnung zu allen Aspekten des Lebens zu bringen. Mit den dynamischen Kräften der Natur verbunden, brauchen CABAN-Menschen viel Freiheit, sie schaffen sich deshalb Erleichterungg
mit langen Wanderung oder dem Senden von weit entfernten Kommunikationen wie die Wale, Elefanten, Vögel und viele andere Wesen. Manchmal sind die feinen Empfindlichkeiten der Erde so aufgebracht, dass sie mit ihren Gefühlen wie ein heftiges Erdbeben reagieren oder sogar auf einen vulkanischen Charakter hinzeigen..

EIN GUTER TAG FÜR::
Sagen Sie zur Mutter Erde für alle Ihre Geschenke Danke!!
Für Studien wissenschaftlicher Lehren - um zu lernen - für ein gutes Gedächtniss

~Um den Verstand zu ernähren, um Klarheit zu erhalten, um Wissen und Erfahrung in Klugheit umzuwandelnn

~Um zwischenmenschliche Beziehungen zu verstehen, damit Paare sich wieder verstehenn

~Um schlechte Absichten, Ideen, schlechte Gewohnheiten zu beseitigen und zu ändernn

Beschreibung der Glyphe:Beschreibung der Glyphe: In der Mitte befindet sich der Enzepalo, der einen Teil des ZNS bildet. In dem Antlitz der Vollmondin erscheint die gezeichnete Glyphe.

No‘j wörtlich: Idee, Wissen, Weißheit

Symbol der Kreativität, Innovation, Fähigkeit, Verbindung zur Zukunftsvision.

Symbolisiert die Bewegung von Himmel und Erde. Es ist die Verbindung vom kosmischen universellen Geist mit dem Geist des Menschseins. Es ist das Mysterium von dem NAJT.

Die Personen haben gute Ideen, es ist wichtig sich wiederzuvereinen, mit dem Rat zu vereinen, von wissenschaftlichen Ideen und den großen Geist AHAU um Weisheit zu bitten.

Kraft von der Kommunikation im Alltag sowie das erhabene Hervorbringen der Kunst.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen TOJ (MULUC) und ihre Zukunft ist KAN (CHICCHAN)

Tagesenergie: ist sehr gut um seinen Geist zu nähren, Zunahme des Gedächtnisses, bitte Signale des Körpers und harmonisiere die Beziehungen. Bitte um Klarheit. Tag um berühmte Ideen zu entwickeln, unkonventionell und einfallsreich für die alltäglichen Probleme und um zukunftsweisende Projekte zu planen.

Nawal: Koyote, Buntspecht

Regiert folgende Körperteile: Gehirn, alle Sinne, Zirbeldrüse

Kraftvolle Plätze: Tropenwald, Wald (kalter), Berge, Wolken

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Intelligenz, Weisheit und Unterscheidungskraft

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Meditation, Wahrnehmung, Erkentnis, Aufrichtigkeit, Reflektion

Charaktereigenschaften und Berufung: kluge und vernünftige Geschäftsleute, HeilerInnen, sehr gut in der Kunst, wenn sie 12 No‘j sind, große SchützerInnen der Gerechtigkeit. Ihr Geist verbindet sich mit der Musik und der Kunst. Edelmütig, IdealistInnen, RomantikerInnen, ihre bemerkenswerteste Charaktereigenschaft ist Dienst an die Anderen und die große Besorgnis die sie spüren für die Armen und Kinder. Sie sind geistige FührerInnen, RatgeberInnen in allen Aspekten des Lebens, KünstlerInnen, ÄrztInnen, Kreative, HumanistInnen, SpezialistInnen für Bitten um Weisheit bei der Lösung von Problemen und beim Lernen neuer Projekte im Leben von den Personen und Gemeinschaften.
Fünf - JOB' / Ermächtigung - Mehrung


Im Zentrum des Würfels finden wir die Fünf. Fünf ist eine intelligente, organisierende Kraft, die für Kommunikation und Materielles,
sowie für Kenntnisse und deren Anwendung verantwortlich ist. Fünfer sind von Hause aus Netzarbeiter, die sammeln, was erforderlich ist. Diese Menschen können direkt zum Kern jeder Situation vordringen, was sie zu ausgezeichneten Forschern macht und somit zur Mehrung und Vervielfachung beitragen. Alles was mit dem Strahl der 5 in Berührung kommt hat das Bedürfnis sich zu mehren. Dies ist auch in der Verbindung mit Macht und Kraft zu sehen, weil gerade Macht & Kraft sich auch mehren. Alles verstärkt sich mit einer sehr hohen Kraft zur Hochpotenzierung.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#CABAN_-_NOJ_-_WEIHRAUCH)

-----------------------------------------------------

NOJ:
Krafttiere:Der Specht, der mit seinem spitzen Schnabel im Baum zur Essenz des Lebens vordringt.
Bedeutung:Die Verbidung unseres Geistes mit der kosmischen Weisheit, und die Einsicht in mystische Geheimnisse Die Anwendung unserer Intelligenz und Logik im täglichen Leben
Farbe:Weiss Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Öffnung des Bewusstseins gegenüber dem spirituellen Rat und den Meistern und Meisterinnen, welche uns als Führer zur Seite stehen. Bitte um Zugang zur Kosmischen Bibliothek und darum, die universelle Weisheit, welche uns dort zur Verfügung steht, besser zu verstehen.
Tagessatz:Ich formuliere meine Fragen und bitte um den Zugang zur Kosmischen Weisheit, um dort die Antworten zu finden.
Ritual:Räucherwerk anzünden

Ho:
Bedeutung:Die Fünf, wie die fünf Finger der Hand, welche dem Menschen die nötigen Werkzeuge geben um zu existieren und die Schönheit zu schätzen. Zentrum des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Erde (NOJ)


Erde (NOJ)

Ton 5 - Bevollmächtigung


5 - Bevollmächtigung
~*~
Bitte um Universelle Weisheit - dringt heute zum Kern der Dinge durch.
Trecena/Welle: AAJ
1ste Nacht des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!