Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Σημείο ημέρας/Δεκατριάδα: Cimi / Μεταμορφωτής / Miquitzi / Θάνατος (Βοράς) ~ Τόνος: 1 (Ενότητα), Κιν 066

--------------------------------------

-----------------------------------------------------Τόνος : 1 - Ενότητα, Ηλιακό Σημείο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (KEME*CIMI)
(2η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Day Sign/Trecena: Cimi / Transformer / Miquitzi / Death (north) ~ Tone: 1 (Unity), Kin 066

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Time period

Duration

Midpoint

Step in process

Day 1

Mar 9 – Mar 26

Mar 17-18

Seeding

Night 1

Mar 27 –April 13

April 4-5


Day 2

April 14 – May 1

April 22-23

Germination

Night 2

May 2 – May 19

May 10-11

Reaction

Day 3

May 20 – June 6

May 28-29

Sprouting

Night 3

June 7 – June 24

June 15-16


Day 4

June 25 – July 12

July 3-4

Leaf formation

Night 4

July 13 – July 30

July 21-22


Day 5

July 31 – Aug 17

Aug 8-9

Budding

Night 5

Aug 18 – Sept 4

Aug 26-27

Destruction

Day 6

Sept 5 – Sept 22

Sept 13-14

Flowering

Night 6

Sept 23 – Oct 10

Oct 1-2


Day 7

Oct 11 – Oct 28

Oct 19-20

Fruition


Tzolkin Trecena Notes – 1 Cimi (Death/Transformation)

Day 66 of the 260 Day Tzolkin

Gregorian Date: April 17, 2011

Year Bearer: 12 Eb


Trecenas are thirteen-day periods in the Tzolkin. Each Trecena starts with the Number 1, but with a
different Day Glyph. As a wave of the Thirteen Heavens, the underlying energy is governed by the
First Day Glyph of the Trecena and influences all thirteen successive Day Glyphs. Being aware of the
predominant energy of the First Day of the Trecena, we can align our intentions with that energy
and allow our goals to manifest.

This Trecena starts with 1 Cimi (Death/Transformation) – surrender, forgiveness, discipline, fortitude,
self-actualization, empowers staying in the moment. Every transformation offers us another beginning –
another step up the pyramid to our Soul’s True Destiny.Reed

The Maya celebrated Cimi as a day of transformation rather than a day of death . In the Popul Vuh,
the Hero Twins defeat the Lords of Death in a ballgame which takes place in the Underworld. The
Twins are ordered by the Lords of Death to perform many tasks. They are tricked by the Lords and
lose their lives, only to be reborn by transforming themselves. Thus the Maya celebrated this day
as a lucky day of transformation leading to wisdom.

In ancient times, Death was also referred to as the direction North, which symbolized the Ancestors.
Seeking wisdom and guidance from the Ancestors was at the heart of Mayan ritual practice. According
to Kenneth Johnson in Jaguar Wisdom, “In the day-sign Death, we become one with those who went
before us, and we partake of their wisdom. In the human body, Death is associated with the crown
chakra, the sacred center through which solar enlightenment and ancestral wisdom may best enter
into our own consciousness. Hence, this day-sign bestows upon us the ancestral wisdom that guides
us through all our transformations.”

The energy of transformation on all levels, from the physical cellular level to the spiritual co-creative
level, propels us to be aware of all possibilities in each moment of creation. We are now ready to
exercise a choice: to move into a vibration of listening to our intuition and allowing our ancestral
wisdom to guide us, or to stay with old patterns of the ego and the rational mind. If we choose the
path of transformation, the old patterns no longer serving us are released and we are filled with light.

Another representation of the Trecena is that of a creative wave beginning at 1 and ending at 13, with
the numbers 6, 7 and 8 representing the crest of the wave. The crest could be interpreted as a strong
influential energy, although the underlying influence on the Trecena would still rest in the beginning.
6 Chuen (Monkey), the creative artisan, the keeper of ancient knowledge; 7 Eb (Road), the vital
energy that moves us forward on the Road of Life; 8 Ben (Reed), listening to and utilizing our inner
power to fulfill our true destiny. This is a powerful time to seek wisdom from the ancients and to
allow intuition and heart be the guiding forces in the transformational journey of life.

“This is a special day to contact the ancestors, cure potentially fatal illnesses, prevent
accidents, ask for protection during travel, and find access to spiritual knowledge.
Communication with higher beings is possible n this day, as is access to dimensional gates.”
Carlos Barrios, The Book of Destiny.

As we journey through each day of this Trecena:


Trecena Count
Gregorian Date
Ninth Wave Count1 Cimi (Transformer)
April 17, 2011
4 – 1st 9 of Day 2
2 Manik (Deer)
April 18
5
3 Lamat (Rabbit)
April 19
6
4 Muluc (Water)
April 20
7
5 Oc (Dog)
April 21
8
6 Chuen (Monkey)
April 22
9
7 Eb (Road)
April 23
1 – 2nd 9 of Day 2
8 Ben (Reed)
April 24
2
9 Ix (Jaguar)
April 25
3
10 Men (Eagle)
April 26
4
11 Cib (Vulture)
April 27
5
12 Caban (Earth)
April 28
6
13 Etznab (Flint)
April 29
7Utilize the energy of Cimi to realign your sense of destiny and to be grateful for all and the ability to see beyond all. Let go, follow your intuition and know in your heart that each transformation brings you that much closer to unity consciousness.


1

In Lak’ech (I am another you),
William and Viola
www.tzolkincalendar.com

(http://www.mayanmajix.com/1mma_4_17_11.html)

-----------------------------------------------------Tone: 1 - Unity, Sun Sign: TRANSFORMER (ΚΕΜΕ*CIMI)
(2nd Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 1 kame
Long Count: 12.19.18.5.6

Kame, a day to forgive and ask forgiveness for all bad actions. Represents the beginning, harmony, vision, cunning and intelligence. Developing the energy of the night to give birth to another day, the rebirth into a new life after the Mother.

Kame is the energy that advises and protects us throughout our existence through our ancestors. Promotes light and dark, good and bad.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

The Number 1 symbolizes beginnings, unity, the original energy of creation. Even though it is a low number, it is powerful, for it has to do with the energy of the new trecena which is making its arrival. Daykeepers usually do ritual on a 1 day, and in some traditional communities there is a special shrine dedicated to the number 1. It also symbolizes the power of thought, the initial or beginning “idea” behind all things that inspires us to create and to bring things into manifestation.
CIMI (KAME) DEATH AND REBIRTH: Signifies death, the lord of the darkness, fortitude, humility and obedience. Death is not evil, and grammatically, the word kame signifies the present tense or “the eternal now.” Upon this day we pray that we and those dear to us have long life. There is a special connection to the world of the ancestors on this day; communication with other worlds is possible. This day is also favorable for healing and for the protection of travelers. This day has much feminine energy and is a good day upon which to resolve marital conflict.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 1 (Unity)

  • One energy loves to create and is the tone for creation
  • Tone one moves quickly and possesses a great deal of power
  • It is assertive and compelled toward forward movement
The beginning of all things. The first. The whole. The all of one. Assertive and self guided, these persons give a good push to whatever project they are associated. One persons work best when meeting a challenge. They will create one way or another. This possess the potential for creating extraordinary things. Keeping the channels of creation open and flowing is best for health on all levels. Do not expect One persons to be attentive to details or put the finishing touches on things.

Cimi - North

Symbolism:

Cimi (Kee-Mee), the Mayan word for this day, comes from the root word for death. They glyph for the day is clearly a skull, the skull of the death god. The owl, a night bird as well as an omen of death, was also linked to this day, as was the underworld.

Personality:

Cimi types tend to be security conscious, materialistic, sacrificing, accepting of change, and helpful. They are not often confident leaders and will more often comfortable accept a secondary role or position. Tradition appeals to them, and since they have a strong faith, so does religion. Often those born under this sign are unsure of where their life is headed, and faith or instinct are all they can go on.

They are materialistic, very concerned with domestic security, and may have an interest in real estate, or perhaps work with homes or houses in some way. They have an interest and concern for the community and politics and are concerned with what is happening in the world or their neighborhood.

They like to feel that they can do something about it. They cooperate well with others and rarely allow their egos to get in the way of progress toward the collective goals in which they believe. Those Cimi who make politics a career will often associate themselves with powerful allies, even with those more powerful than themselves.

Cimi types take all kinds of responsibilities very seriously. Obligations to others, and a sense of duty, tend to dominate their lives. Because Cimi types are usually polite and hesitant to speak their true feelings, they tend to give in to others more often than may be necessary or even reasonable.

Challenge:

To have faith; not to be a victim; not to feel obliged to make too many sacrifices.

Solution:

To become truly useful to society and the world around them. Cimi

1-Cimi

Beneath the 1-Cimi surface personality is a person with a strong commitment to the community. Cimi people will sacrifice time for others, though they are often not sure just why it is that they do so. They have an extremely strong sense of tradition and are attracted to history and antiquities. They are ultimately down to earth people with deep concern for preservation of the family, community and nation.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=17)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen/Trecena: Tod (KEME*CIMI) ~ Ton 1 - Einheit, Kin 066

Die CIMI - KEME - Welle
TOD - TRANSFORMATION - WIEDERGEBURT


"Über den Tod, zur Wandlung und hin zur Wiedergeburt,
berührt heute alles gleich und ich setzte Prioritäten"

Cimi oder Keme in Quiche Maya bedeutet „Tod“ und „das ewige Jetzt“.
Es verkörpert den ewigen Fluss und Kreislauf von Tod, Wiedergeburt und Transformation.
Im westlich/ nordischen Denken, ist der Tod mit dem tragischen Ende eines Lebens verbunden, was die meisten von uns generell Angst macht, es ist zu einem negativem Begriff geworden.
Für die Maya jedoch trägt dieses Zeichen eine viel stärkere und positive Energie. Für sie ist das Wesen der Zeit nicht linear, sondern zyklisch, organische anstatt strukturiert, multidimensional und nicht eingleisig. Wie der Gelehrter Martin Prechtel erklärt,
„die Gegenwart ist das Weltzentrum, die Axis Mundi“. Die Vergangenheit, alles was verkörpert wurde und die Zukunft, die alles, was noch kommt verkörpert, sie sind „ im Zentrum Weltenbaum des ewigen Jetzt“, verankert.
Und so ist alles was wir in unserem Leben tun, alle Gedanken die wir denken, die Worte die wir sprechen, die Aktionen die wir ausführen, das füttern unsere Vergangenheit und generieren damit das Erbe, das wir dem Rest der Menschheit und der Geschichte unserer Zivilisation überlassen. Deshalb ist Cimi, und unsere Resonanz mit seiner Energie,
so entscheidend für unsere individuelle und kollektive Zukunft.

(http://www.indalosia.de/Mayakalender_Welle.htm)

-----------------------------------------------------Tod - Wandlung - Wiedergeburt


Transformation, Norden, Tecciztecatl ~ Gott des Mondes,Weisheit der Ahnen, Mond, Brücke zwischen den Welten, Eule oder Zyklus des Lebenstodes und der Wiedergeburt.

CIMI-Menschen erreichen Ziele und emotionalen Reichtum. Cimi-Menschen können hoch respektierte Unternehmer werden. Sie sind in der Lage, Anderen durch jeden und alle Übergänge mit der Ruhe ihrer geistigen Kraft und Leitung zu
helfen. Gemeinschaften profitieren häufig aus Transformer Disziplin und deren Organisations und Sachkenntnisse .

Sie stärken das Leben von schwangeren Frauen und führen sie durch die Übergänge der Mutterschaft. (gilt auch für berufliche Projekte).

Angeborene psychische und geistige Anlagen lassen einen aktiven Kontakt zu den Vorfahren herstellen. Dieses "Werkzeug" ist als Geschenk zu verwenden um Anderen zu helfen.

Schattenaspekt: CIMI-Menschen
können aber auch in der Lage sein, schlechte Absichten telepathisch zu senden. Von diesen Taten verlieren
sie Macht, fallen leicht in eine Opfer-Rolle und beginnen, mit der Rache zu manipulieren.

EIN GUTER TAG FÜR:
Binden Sie alle losen Enden

~ um den Kontakt zu den Vorfahren herzustellen und um deren Weisheit zu bitten

~ die Kommunikation mit höheren Wesen und den Zugang zu höherem Wissen - bei geistigen Führern Rat suchen

~ um alles zu beenden, was uns im Leben behindert ( wie schlechte Beziehungen, Geschäftsverbindungen...)

~ um uns von Lastern und Abhängigkeiten zu befreien

~ um todkranken Menschen beizustehen und für sie zu bitten, um Schutz vor Unfällen, Kriegen und allem destruktiven zu bitten.


Beschreibung der Glyphe: Zeigt den Schädel einer toten Person. Die Augen sind geschlossen, auch der Mund scheint geschlossen, aber mit den Zähnen draußen.

Keme‘ wörtlich: Tod und Leben

Symbol der Dualität, mit den zwei Seiten einer Sache.

Wir wurden alle geboren und eines Tages kehren wir zur Herkunft zurück. In der Dimension von den Toten ist wo die Vorfahren leben wirklicher Frieden und Harmonie.

Es ist die Kommunikation mit den Ewigen aus der anderen Dimension.

Es ist der Tag der Großmütter und Großväter.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen TIJAX (ETZNAB) und ihre Zukunft ist I’X (IX)

Tagesenergie: speziell um Kontakt zu den Vorfahren zu haben, um tödliche Krankheiten zu entfernen und Unfälle fernzuhalten, um Schutz für die Reise zu bitten, um Zugang zu höherem Wissen zu haben. An diesem Tag gibt es Zugang zu den Türen anderer Dimensionen und es ist möglich ein zutreten. Tag um das unausweichliche der Natur zu akzeptieren, das Sterben von Aktivitäten und Projekten, damit andere Neue geboren werden können, obwohl die Basis von Erfahrungen und Wissen erwerben wir aus der Vergangenheit.

Nawal: Uhu

Regiert folgende Körperteile: der physische Tod, alle Sinne, Gehirn

Kraftvolle Plätze: das Zuhause, die Tempel und Friedhöfe

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Tod, Macht und Diziplin

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Schmerz, Traurigkeit, Ausruhen, Träumen

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind intelligent und stark vor den Feinden, geistige Führer, vorsichtig und behutsam in allen Momenten, sehr charismatisch, gütig und hilfsbereit. Sie sind FührerInnen und haben Glück in der Liebe.

PhilosophInnen, JustizverwalterInnen, RechtsanwältInnen, Geistige HeilerInnen, PrognosenerstellerInnen.Eins - JUN -/ Wahrhaftigkeit

Der Anfang aller Dinge. Die Einheit von allem was ist. Positiv und selbst geführt; geben diese Menschen jeglichem Projekt, mit dem sie verbunden sind, einen guten Anstoß. Sie arbeiten am besten, indem sie auf eine Herausforderung treffen. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass Einser- Menschen gegenüber Details aufmerksam sind oder den Dingen den letzten Schliff geben. Sie sind mit dem Klang der Wahrhaftigkeit verbunden. Der Klang 1 bring das an die Oberfläche was Wahr ist und nicht das was man möchte das wahr ist! der Klang 1
behandelt alles Gleich – Unterbewusste und Bewusste Aspekte werden
gleichermaßen berührt. Schwierigkeit: Der Mensch ist immer wieder in
seiner Unterscheidungskraft herausgefordert – Was ist Wichtig? Und was
ist Nebensächlich?


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#CIMI_-_KEME_-_TOD)

-----------------------------------------------------

KEME:
Krafttiere:Der Geier, Symbol der Reinigung und Transformation von alten Strukturen
Bedeutung:Heilige Kraft der Unterwelt, welche zugleich kreiert und zerstrört. Symbol des Lebens, das im Tod endet. Kraft der Gnade, Barmherzigkeit und der Liebe der Verstorbenenwelt. Meister des Todes und Begleiter in der Vielfalt des Lebens.
Farbe:Gelb Orange Schwarz
Günstiger Tag für ... :Alte Strukturen absterben lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Absteigen in die Tiefen der Unterwelt Xibalba, dort um die Befreiung unserer Seelenanteile bitten, auch für unsere Vorfahren. Bitte um Gnade und Barmherzigkeit über den Goldenen Strahl für jene Anteile unseres Lebens, welche mit der Dunkelheit in Verbindung stehen.
Tagessatz:Ich gebe mich KEME hin und lasse alte Strukturen hinter mir, um in das neue Menschsein wiedergeboren zu werden.
Ritual:Eine schwarze Kerze entzünden

Hun:
Bedeutung:Die Eins, der erste Schritt in der Schöpfung, verbunden mit der immensen Kraft des neuen Lebens

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Tod (KEME)


Tod (KEME)

Ton 1 - Einheit


1 - Einheit
~*~
Transformation und Wandlung - wird heute begonnen.
Trecena/Welle: KEME
2te Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 1 - Einheit, Nahual: TRANSFORMER (KEME*CIMI)
(2te Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!