Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Ιαγουάριος (BALAM*IX) ~ Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Κιν 254

Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Ηλιακό Σημείο: Ιαγουάριος (BALAM*IX)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX) ~ Tone: 7 - Reflection, Kin 254

Tzolkin: 7 I'x
Long Count: 12.19.18.1.14

Symbol of the creative forces of the universe, the commemoration of the world. The day water seperated from the mountains, the plains and the places all humans and land animals on earth occupy. Represents the Maya Altar and is the day of the mountains, hills and plains.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------Tone: 7 - Reflection, Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

7 Ix
7 Ix

Ja’ab’

Pax
7 Pax

Night Lord

G7
G7

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 7 (Reflective)

  • Mysterious
  • Magic
  • World beyond worlds
  • Reflective
  • Flow of the divine
  • Dreams
  • Purpose
  • The arrow
Seven stands as a mirror to divide light and dark and to reflect all that is and that, which is not. Seven is associated with the source of creation and the flow of divine will. With a keen sense of ethics, Seven establishes purpose to current and future goals. Seven is connection to the flow of all creation - The Source. The energy that sees other worlds. Tone Seven frequency is the portal to the unknown; the place of mysteries and dreams. Tone seven people hold this energy in their bodies and have been known to look through that gateway to the other side. Tone seven people help the rest of us on this planet by bringing in concepts and tools for the rest of humanity - often referred to as "inventors".

Ix - North

Symbolism:

The Mayan name for this day, Ix (eesh), probably refers to the earth god or to a magician. The Quiche Maya name, Balam, definitely means jaguar throughout the Mayan region. The connection here is that the jaguar is an animal of the underworld, of the earth. The Mayan glyph is stylized, but it appears to show the spots of this animal.

Personality:

Ix types can be private, sensitive, intelligent, and psychic. They have an inborn sense of strategy and make good planners and investigators. Ix types may be aggressive but they will generally avoid direct confrontations. They will fight to make a point, though they usually do so in somewhat indirect ways. Some are cryptic communicators. They are not fearful of becoming entangled with other peoples lives. Ix types tend to become deeply involved with others on many levels, and they will base their security needs on these relationships. When things turn sour, they find themselves caught up in a network of ties and obligations that are difficult to throw off easily and quickly. This tendency leaves a lot of unfinished business and opportunities to process what has happened, which may yield deep spiritual insights. Ix types make good healers and consultants. They are inclined to be concerned with religion or spirituality, and they often display various kinds of psychic abilities. They are very sensitive in general and can read people intuitively. When this psychic ability is combined with their tendency to become deeply involved in human relationships, what emerges is essentially an identity as doctor or counselor. At their very best, Ix types are healers and confessors and as such provide a necessary service to humanity.

Challenge:

To sort out complex and entangled human relationships; to purify ones social life.

Solution:

To develop healing and counseling skills. Ix

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Jaguar (BALAM*IX) ~ Ton 7 - Reflektieren, Kin 254

Sonnenzeichen Jaguar (BALAM*IX)


Jaguar (IX)

Ton 7 - Reflektieren


7 - Reflektieren
~*~
Heilung des Kraftfeldes der Natur - die Ethik beachtend.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------Ton: 7 - Reflektieren, Nahual: JAGUAR (BALAM*IX)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

------------------------------------------------------

I'X:
Krafttiere:Der schwarze Jaguar, Schutz und Führer in der Unterwelt
Bedeutung:Die Mutterkraft des heiligen Schaffens und Erschaffens und die bedingungslose Liebe unserer Mutter Erde. Die weibliche Kraft des Mondes und das Herz aller Göttinen, die ihm geweiht sind.
Farbe:Gelb Braun
Günstiger Tag für ... :Beschenken der Natur mit Aufmerksamkeit, Liebe und Respekt (Geschenke für die unsichtbaren Naturwesen). Bitte um Schutz vor den negativen Kräften der Natur (Katastrophen ...) Den Geist der Frau und das Feminine zu ehren und zu beschenken.
Tagessatz:Ich bin Sohn / Tochter der Mutter Erde. Ich schliesse den Kreis des Nehmens und Gebens, indem ich der Weiblichkeit mit Liebe und Respekt begegne.
Ritual:In die Natur gehen, Dankbarkeit gegenüber dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich zum Ausdruck bringen. Die vier Himmelsrichtungen segnen.

Uucv:
Bedeutung:Die Sieben, genau in der Mitte zwischen der eins und der dreizehn kanalisiert sie die Energie, und sorgt für Ausgeglichenheit und Ordnung


(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------


I’X ( IX )

IX - I'X - JAGUAR

Für die Heiligkeit von Mutter Erde und deren Naturreiche

Norden, Tlazolteotl ~ Göttin der Mutter Erde
prophetischer Schamanismus, psychische Heilung, Dunkle Sonne und Herr der Erde, Kundschafter, Astralreisen.

Geboren in einer tiefen Liebe zu Mutter Erde, wird IX an die Quelle der ganzen Erdmagie direkt gebunden.
Sie besitzen eine Große Macht des Intellekts und der Kraft oder des Charakters durch die Integrität. IX-Energie ist in der Natur weiblich und ist der herrschende Geist des Dschungels, der Ebene, und den Bergen. Der Geist des
Jaguars bewohnt die Mayatempel und wird aufgefordert, geistig als auch auf materielle Weisen zu helfen. Herz der Berge, vulkanische - transformierende Kraft.
IX ist auch Gott und Göttin der Dankbarkeit. Geduld geboren in der Kraft und Sachkenntnis kann sich auch zum Sprung der schnellen Entscheidung und Handlung drehen. Sowohl kühn als auch heimlich, Jaguare greifen nicht
häufig direkt an und Kommunikationen mit ihnen enthalten gewöhnlich ein Mysterium. Ohne Integrität verdirbt die IX-Macht und es beginnt eine ständige Suche des Reichtums und der Berühmtheit.

EIN GUTER TAG FÜR: Kommunizieren Sie und sagen Sie zur Mutter-Natur - Danke! Gedenken an die Welt.

~Es ist ein Tag der Magie und der Beherrschung geheimnisvoller Kräfte & der Weissagung

~Er erweitert unseren Verstand und lässt uns das höchste Niveau unseres Bewusstsein erreichen

~Um sich von negativen Energien und Lastern zu befreien

~Um Kraft, Stärke, Klugheit und Scharfsinn zu bitten

~Um sich zurückzuziehen, um zu meditieren und um neue Strategien / Wege für das leben zu bitten

~Es können gute Relationen basierend auf Klarheit hergestellt werden

Beschreibung der Glyphe: Es ist ein kindliches Gesicht

I‘x wörtlich: Vitale Energie

Symbol der Vitalität, Energie und Natürlichkeit. Im Philosophischen Sinn: achte auf den Raum, Zeit und Bewegung der den Menschen mit der Natur vereint.

Es ist der Tag der Natur und der Naturwissenschaften. Es ist der Jaguar, die weibliche Energie und die Katzenhafte Energie. Repräsentiert den MAYAaltar.

Dieser Tag trägt eine spezielle Kraft um jeden negativen Aspekt zu ändern.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KEME (CIMI) und ihre Zukunft ist IQ‘ (IK)

Tagesenergie: um einen Baum zu pflanzen, beginne neue Aktivitäten, gründe ein Geschäft, auch um Projekte zu beginnen, die die Menschen und die Umwelt unterstützen.

Nawal: Jaguar

Regiert folgende Körperteile: Muskeln und Nerven

Kraftvolle Plätze: Dschungel und Zeremonienplätze, besonders die Stufenpyramiden

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: weibliche Fruchtbarkeit, natürliches Leben

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: energetische Übertragung und Empfang

Charaktereigenschaften und Berufung: Kraftvoll, Stark, Mutig, Leidenschaftlich Liebende. In der Liebe finden sie immer diejenigen die ihre Wünsche erfüllen. Magische Kräfte, virtuos in der Aufzucht von Tieren und Pflanzen, schlau und listig, schnelle Entscheidungen, KriegerInnen und TräumerInnen. Ihnen gefällt es im Mittelpunkt zu stehen, sind Geliebte und schüchtern.

Ihnen gefällt die Macht, Ruhm und Erfolg. RealistInnen, Vernünftig, Klug und Egoisten, Charakterstark und nervös, zurückhaltend und haben eine große Vorstellungskraft.

Sind KriegerInnen, StrategInnen, PhilosophInnen, MathematikerInnen und MedizinerInnen. Geschicklichkeit und Gewandtheit, kraftvoll und mit viel Energie zum meditieren. Ihnen gefällt die Berühmtheit, haben die Kraft um sich jeden Problem im Leben zu stellen, können SchamanInnen sein.Sieben - WUQUB' / Reflexion - Reinheit und Klarheit

Die Sieben steht für einen Spiegel, der Licht und Dunkelheit trennt und alles Sein und Nichtsein reflektiert.
Sie ist verbunden mit der Quelle der Schöpfung und dem Fluss des göttlichen Willens. Mit ihrem scharfen Sinn für Moral setzen die Siebener gegenwärtige und künftige Ziele in der Absicht zum Klang der Reinheit und Wahrheit. Dieser Strahl der 7 hat das bestreben alles in die Reinheit zu bringen, besonders in der Verschmutzung ist er bestrebt alles wieder in die Reinheit zu führen. So kommt alles an die Oberfläche was in die Reinheit zu bringen ist und es werden dadurch vorhandene Prozesse verdichtet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#I’X_(_IX_)_)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!