Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Ιαγουάριος (Balam*IX) ~ Τόνος : 1 - Ενότητα, Κιν 014

Τόνος : 1 - Ενότητα, Ηλιακό Σημείο: Ιαγουάριος (Balam*IX)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

2η Δεκατριάδα/Κύμα Ιαγουάριος/Balam*Ix, Κινς 014 - 026
***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX) ~ Tone: 1 - Unity, Kin 014

Ix (I’x) The Jaguar: Signifies the jaguar, the spirit, force, energy, and vitality. It is the nawal of nature and Mayan altars. It is also the nawal of the seven human shames: pride, ambition, envy, lying, crime, ingratitude, and ignorance through laziness. Those who keep the Days always set aside a special place or household altar for prayer, meditation, incense, candles, and so on. This is the day to give thanks that we have created such a sacred place in our lives. It is a day which may fruitfully be devoted to introspection and meditation if the opportunity is there. It is also regarded as a favorable day upon which to practice any kind of divination. As regards the element of Water, Ix symbolizes the sacred energy inherent in fresh streams, in running water.

The Number 1 symbolizes beginnings, unity, the original energy of creation. Even though it is a low number, it is powerful, for it has to do with the energy of the new trecena which is making its arrival. Daykeepers usually do ritual on a 1 day, and in some traditional communities there is a special shrine dedicated to the number 1. It also symbolizes the power of thought, the initial or beginning “idea” behind all things that inspires us to create and to bring things into manifestation.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 1 I'x
Long Count: 12.19.18.2.14

Symbol of the creative forces of the universe, the commemoration of the world. The day water seperated from the mountains, the plains and the places all humans and land animals on earth occupy. Represents the Maya Altar and is the day of the mountains, hills and plains.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------Tone: 1 - Unity, Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

1 Ix
1 Ix

Ja’ab’

7 K’ayab’
7 K’ayab’

Night Lord

G9
G9

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 1 (Unity)

  • One energy loves to create and is the tone for creation
  • Tone one moves quickly and possesses a great deal of power
  • It is assertive and compelled toward forward movement
The beginning of all things. The first. The whole. The all of one. Assertive and self guided, these persons give a good push to whatever project they are associated. One persons work best when meeting a challenge. They will create one way or another. This possess the potential for creating extraordinary things. Keeping the channels of creation open and flowing is best for health on all levels. Do not expect One persons to be attentive to details or put the finishing touches on things.

Ix - North

Symbolism:

The Mayan name for this day, Ix (eesh), probably refers to the earth god or to a magician. The Quiche Maya name, Balam, definitely means jaguar throughout the Mayan region. The connection here is that the jaguar is an animal of the underworld, of the earth. The Mayan glyph is stylized, but it appears to show the spots of this animal.

Personality:

Ix types can be private, sensitive, intelligent, and psychic. They have an inborn sense of strategy and make good planners and investigators. Ix types may be aggressive but they will generally avoid direct confrontations. They will fight to make a point, though they usually do so in somewhat indirect ways. Some are cryptic communicators. They are not fearful of becoming entangled with other peoples lives. Ix types tend to become deeply involved with others on many levels, and they will base their security needs on these relationships. When things turn sour, they find themselves caught up in a network of ties and obligations that are difficult to throw off easily and quickly. This tendency leaves a lot of unfinished business and opportunities to process what has happened, which may yield deep spiritual insights. Ix types make good healers and consultants. They are inclined to be concerned with religion or spirituality, and they often display various kinds of psychic abilities. They are very sensitive in general and can read people intuitively. When this psychic ability is combined with their tendency to become deeply involved in human relationships, what emerges is essentially an identity as doctor or counselor. At their very best, Ix types are healers and confessors and as such provide a necessary service to humanity.

Challenge:

To sort out complex and entangled human relationships; to purify ones social life.

Solution:

To develop healing and counseling skills. Ix

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-9 (South)

People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=24)

-----------------------------------------------------(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

2nd Trecena/Wave Balam*Ix ~ Kins 014 - 026

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)

-----------------------------------------


The Trecena of Source

IX, the Jaguar, is one of the most enigmatic and mystical animals on earth. Called “the silk hand” in South America for its soundless, soft step that you don’t hear until it’s too late, the jaguar embodies the very source of Mother Earth, bearing a deep, feminine energy that heals as well as culls, bearing a profound intuition about the essence of all things, and everlasting patience that follows in the footsteps of time until that critical split-second of decisive action arrives.
Endowed with extraordinary strength and resilience, IX rules the spirit of jungles, plains and mountains. Its intelligence often comes paired with clairvoyance—no surprise, as this powerful energy is free of the debilitating effects of ego, ambition, judgment, fear and control.
So when you connect to your source, remember that this too is yours, this primal, unspoken and ancient energy that underpins our collective consciousness. Here, no ego, no judgment, no self-doubt or fear exist, for these mindsets are far too close to the surface of our human emotions to have any impact on the ancient archetypes, the elemental currents underlying life itself.
Liberate yourself from the shackles of societal imprints, and walk the path of the Jaguar—you alone, in tune with your own natural essence.

(http://www.4-ahau.com/en/IX_trecena.html)

-----------------------------------------


-------------------------------------------------

Tzolkin Count of Days

Tzolkin Trecena Notes – 1 Ix (Jaguar)

Day 14 of the 260 Day Tzolkin

Gregorian Date: February 24, 2011

Year Bearer: 12 Eb

Trecenas are thirteen-day periods in the Tzolkin. Each Trecena starts with the Number 1, but with
a different Day Glyph. As a wave of the Thirteen Heavens, the underlying energy is governed by
the First Day Glyph of the Trecena and influences all thirteen successive Day Glyphs. Being aware
of the predominant energy of the First Day of the Trecena, we can align our intentions with that
energy and allow our goals to manifest.

This Trecena starts with 1 Ix (Jaguar) –Secretive, Astute, Strong, Powerful, Nocturnal Shaman.
Ruling spirit of jungles and mountains, Guardian of earthly magic, the Night Sun that travels the
underworld invisible and opposite the Day Sun ruled by the Eagle.

To the Maya, Jaguar’s spotted skin symbolized the stars of the Milky Way Galaxy. The birthplace
of First Father in the mouth of Jaguar was known to the Quiche Maya as Xibalba Be (shi bal ba bay)
“the Road to the Underworld.” The Sun’s daily journey from light to darkness represents
consciousness and its transformation. The Nocturnal Sun in the guise of the Jaguar travels
through the underworld revealing our subconscious fears and allowing them to be transformed.

The jaguar paces on the periphery of our subconscious

Protecting our inner temple

Listening for unusual sounds in the night.Wind - Sun sign glyph
© 2006 Judith Ann Griffith

Jaguar energy signifies feminine and feline energy and relates to the earthly primal spiritual
forces within all living creatures. The Maya referred to this energy as Itz or “dew from heaven”
which connects cosmic divinity with the spark of our own earthly divinity. Jaguar energy tunes
our inner instincts with the spiritual power of Itz. Ix is a day of high magic and develops higher
powers. Carlos Barrios in Book of Destiny says “Of all the signs, Ix expands the mind the most,
providing the strength to reach the highest level of consciousness. This strength, combined
with mental acuity, benefits the highest levels of mysticism.” He describes Ix energy:
“This day has a special power to change negative aspects. It is a day on which to withdraw,
meditate, and reconsider life, to formulate a new strategy, and to solve problems. It is also
a good day for inner strength and for magic and handling occult forces.”

Another representation of the Trecena is that of a creative wave beginning at 1 and ending
at 13, with the numbers 6, 7 and 8 representing the crest of the wave. The crest could be
interpreted as a strong influential energy, although the underlying influence on the Trecena
would still rest in the beginning. Jaguar energy underlies (or influences) the days of 6 Cauac,
gathering storm energies; 7 Ahau, flowering in the light of the sun; and 8 Imix, life giving
force resonating from the primal depths. This crest is very powerful for transformation as the
Ix Trecena ends with Cimi which symbolizes Death, Transformation or Rebirth. Jaguar
energy offers strength and magic along with intuitive wisdom for this personal transformation
to take place.

As we journey through each day of this Trecena:

1 Ix (Jaguar)

February 24, 2011

2 Men (Eagle)

February 25

3 Cib (Vulture)

February 26

4 Caban (Movement/Earth)

February 27

5 Etznab (Flint)

February 28

6 Cauac (Storm)

March 1

7 Ahau (Light Lord/Sun)

March 2

8 Imix (Crocodile)

March 3

9 Ik (Wind)

March 4

10 Akbal (Night)

March 5

11 Kan (Lizard/Seed)

March 6

12 Chicchan (Serpent)

March 7

13 Cimi (Transformation)

March 8Utilize the energy of Jaguar to follow your intuition. Allow your feelings and heart to guide
your actions and movements.


1
In Lak’ech (I am another you),

William and Viola

www.tzolkincalendar.com


(http://www.mayanmajix.com/1mma_2_24_11.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: JAGUAR (BALAM*IX) ~ Ton: 1 - Einheit, Kin 014


I’X ( IX )

IX - I'X - JAGUAR

Für die Heiligkeit von Mutter Erde und deren Naturreiche

Norden, Tlazolteotl ~ Göttin der Mutter Erde
prophetischer Schamanismus, psychische Heilung, Dunkle Sonne und Herr der Erde, Kundschafter, Astralreisen.

Geboren in einer tiefen Liebe zu Mutter Erde, wird IX an die Quelle der ganzen Erdmagie direkt gebunden.
Sie besitzen eine Große Macht des Intellekts und der Kraft oder des Charakters durch die Integrität. IX-Energie ist in der Natur weiblich und ist der herrschende Geist des Dschungels, der Ebene, und den Bergen. Der Geist des
Jaguars bewohnt die Mayatempel und wird aufgefordert, geistig als auch auf materielle Weisen zu helfen. Herz der Berge, vulkanische - transformierende Kraft.
IX ist auch Gott und Göttin der Dankbarkeit. Geduld geboren in der Kraft und Sachkenntnis kann sich auch zum Sprung der schnellen Entscheidung und Handlung drehen. Sowohl kühn als auch heimlich, Jaguare greifen nicht
häufig direkt an und Kommunikationen mit ihnen enthalten gewöhnlich ein Mysterium. Ohne Integrität verdirbt die IX-Macht und es beginnt eine ständige Suche des Reichtums und der Berühmtheit.

EIN GUTER TAG FÜR: Kommunizieren Sie und sagen Sie zur Mutter-Natur - Danke! Gedenken an die Welt.

~Es ist ein Tag der Magie und der Beherrschung geheimnisvoller Kräfte & der Weissagung

~Er erweitert unseren Verstand und lässt uns das höchste Niveau unseres Bewusstsein erreichen

~Um sich von negativen Energien und Lastern zu befreien

~Um Kraft, Stärke, Klugheit und Scharfsinn zu bitten

~Um sich zurückzuziehen, um zu meditieren und um neue Strategien / Wege für das leben zu bitten

~Es können gute Relationen basierend auf Klarheit hergestellt werden

Beschreibung der Glyphe: Es ist ein kindliches Gesicht

I‘x wörtlich: Vitale Energie

Symbol der Vitalität, Energie und Natürlichkeit. Im Philosophischen Sinn: achte auf den Raum, Zeit und Bewegung der den Menschen mit der Natur vereint.

Es ist der Tag der Natur und der Naturwissenschaften. Es ist der Jaguar, die weibliche Energie und die Katzenhafte Energie. Repräsentiert den MAYAaltar.

Dieser Tag trägt eine spezielle Kraft um jeden negativen Aspekt zu ändern.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KEME (CIMI) und ihre Zukunft ist IQ‘ (IK)

Tagesenergie: um einen Baum zu pflanzen, beginne neue Aktivitäten, gründe ein Geschäft, auch um Projekte zu beginnen, die die Menschen und die Umwelt unterstützen.

Nawal: Jaguar

Regiert folgende Körperteile: Muskeln und Nerven

Kraftvolle Plätze: Dschungel und Zeremonienplätze, besonders die Stufenpyramiden

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: weibliche Fruchtbarkeit, natürliches Leben

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: energetische Übertragung und Empfang

Charaktereigenschaften und Berufung: Kraftvoll, Stark, Mutig, Leidenschaftlich Liebende. In der Liebe finden sie immer diejenigen die ihre Wünsche erfüllen. Magische Kräfte, virtuos in der Aufzucht von Tieren und Pflanzen, schlau und listig, schnelle Entscheidungen, KriegerInnen und TräumerInnen. Ihnen gefällt es im Mittelpunkt zu stehen, sind Geliebte und schüchtern.

Ihnen gefällt die Macht, Ruhm und Erfolg. RealistInnen, Vernünftig, Klug und Egoisten, Charakterstark und nervös, zurückhaltend und haben eine große Vorstellungskraft.

Sind KriegerInnen, StrategInnen, PhilosophInnen, MathematikerInnen und MedizinerInnen. Geschicklichkeit und Gewandtheit, kraftvoll und mit viel Energie zum meditieren. Ihnen gefällt die Berühmtheit, haben die Kraft um sich jeden Problem im Leben zu stellen, können SchamanInnen sein.Eins - JUN -/ Wahrhaftigkeit

Der Anfang aller Dinge. Die Einheit von allem was ist. Positiv und selbst geführt; geben diese Menschen jeglichem Projekt, mit dem sie verbunden sind, einen guten Anstoß. Sie arbeiten am besten, indem sie auf eine Herausforderung treffen. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass Einser- Menschen gegenüber Details aufmerksam sind oder den Dingen den letzten Schliff geben. Sie sind mit dem Klang der Wahrhaftigkeit verbunden. Der Klang 1 bring das an die Oberfläche was Wahr ist und nicht das was man möchte das wahr ist! der Klang 1
behandelt alles Gleich – Unterbewusste und Bewusste Aspekte werden
gleichermaßen berührt. Schwierigkeit: Der Mensch ist immer wieder in
seiner Unterscheidungskraft herausgefordert – Was ist Wichtig? Und was
ist Nebensächlich?


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#I’X_(_IX_)_)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Jaguar (IX)


Jaguar (IX)

Ton 1 - Einheit


1 - Einheit
~*~
Heilung des Kraftfeldes der Natur - wird heute begonnen.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/)

-----------------------------------------------------Ton: 1 - Einheit, Nahual: JAGUAR (BALAM*IX)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

I'X:
Krafttiere:Der schwarze Jaguar, Schutz und Führer in der Unterwelt
Bedeutung:Die Mutterkraft des heiligen Schaffens und Erschaffens und die bedingungslose Liebe unserer Mutter Erde. Die weibliche Kraft des Mondes und das Herz aller Göttinen, die ihm geweiht sind.
Farbe:Gelb Braun
Günstiger Tag für ... :Beschenken der Natur mit Aufmerksamkeit, Liebe und Respekt (Geschenke für die unsichtbaren Naturwesen). Bitte um Schutz vor den negativen Kräften der Natur (Katastrophen ...) Den Geist der Frau und das Feminine zu ehren und zu beschenken.
Tagessatz:Ich bin Sohn / Tochter der Mutter Erde. Ich schliesse den Kreis des Nehmens und Gebens, indem ich der Weiblichkeit mit Liebe und Respekt begegne.
Ritual:In die Natur gehen, Dankbarkeit gegenüber dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich zum Ausdruck bringen. Die vier Himmelsrichtungen segnen.

Hun:
Bedeutung:Die Eins, der erste Schritt in der Schöpfung, verbunden mit der immensen Kraft des neuen Lebens

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

2te Trecena/WELLE I'X - JAGUAR, Kins 014 - 026

DIE IX - I'X - JAGUAR WELLEDie Kontrolle über Gefühlsausbrüche
ist das Hauptthema dieser Periode. Rücksichtsloses und stolzes Benehmen schafft Probleme, Lösungen jedoch werden durch psychologisches und technisches Verständnis erreicht.
IX - JAGUAR , die Trecena der Quelle

Ix, der Jaguar, ist eine der schillerndsten und mystischen Tieren auf Erden.
"Die Seiden Hand oder Sanftpfote " so benannt in Südamerika wegen
seiner lautlosen, weichen Schritt, den Sie nicht hören, bis es zu spät ist,
verkörpert der Jaguar die Quelle von Mutter Erde, die mit
tiefen, feminine Energie, heilen aber auch vernichten kann, wobei
diese Energie eine tiefgreifende Intuition hat über das Wesen und
die Essenzen aller Dinge und eine ewige Geduld und den Fussspuren
der Zeit folgend bis es nur im Bruchteil von Sekunden zu einem
entschlossenen Handel kommt.
Ausgestattet mit außerordentlicher Kraft und Widerstandsfähigkeit,
IX regiert die Geister des Dschungels, der Ebenen und der Berge.
Seine Intelligenz ist gepaart mit Hellseherei - so ist es kein Wunder,
dass diese mächtigen Energien frei sind von Schwächen und deren
Auswirkungen wie von Ego, Ehrgeiz, Urteil, Angst und Kontrolle.
Also,, wenn Du dich mit deiner Quelle verbindest, denke daran
auch dies ist deins in einer Trecena, diese ursprüngliche un-
ausgesprochene und alte Energie, dem unser aller kollektives Bewusstsein zu Grunde liegt.
Hier gibt es kein ICH, kein urteilen, keine Selbstzweifel oder Angst die existiert, da diese Denkweisen zu nah an der Oberfläche unserer menschlichen Emotionen anschließt um irgend eine Auswirkung auf die alten Archetypen zu haben, da sie den elementaren Strömen des Lebens zugrunde liegen.

Befreie dich von den Fesseln gesellschaftlicher Muster und Prägungen
und gehen den Weg des IX-Jaguar - du alleine, im Einklang mit deinem
eigenen natürlichem Wesen.aus dem Arbeits-Wandkalender des
Hl.Quiche Maya-Kalenders von
CHRISTA THALBAUER
www.maya-mundo.deMit 8-Imix beginnt das 2. UINAL der POLARITÄT des ERDENGOTT "TLALTECUHTLI" Gott der Erde, der Erdmonster, der große Kaiman erschafft Reaktion, Dualität, Yin/Yang, Polarität.
Verinnerlichung der Neuen Welle.Hier haben wir Energien gleich der 1.NACHT - Himmel 2, Energie - Gott der Erde.
Was bedeutet, nehmt bitte alle Veränderungen wahr und erkennt, dass wir mit jeder neuen Welle den Prozess des Aufstiegs wahrnehmen dürfen , wenn wir es denn wollen. Es wird viele Menschen geben, die sich daran nicht beteiligen werden oder wollen. Auch das wird die herrschende Polarität uns sichtbar aufzeigen.


(http://www.indalosia.de/Mayakalender_Welle.htm)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!