Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΑΣΤΕΡΙ (Q'ANIL*LAMAT) ~ Τόνος : 1 - Ενότητα, Κιν 248

Τόνος : 1 - Ενότητα, Ηλιακό Σημείο: ΑΣΤΕΡΙ (Q'ANIL*LAMAT)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Η 20η Δεκατριάδα Αστέρι / Q'anil*Lamat, Κινς 248 - 260
***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: STAR (Q'ANIL*LAMAT) ~ Tone: 1 - Unity, Kin 248Tone: 1 - Unity, Sun Sign: STAR (LAMAT)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Tzolkin: 1 Q'anil
Long Count: 12.19.18.1.8

Symbol of the regeneration of the land, the return of birth after death, as with the growth of the sacred corn. Q'anil represents vitality, fertility. It is a day associated with plants and all living things that have seeds. Q'anil is a day to give thanks to the Heart of Heaven, Heart of Earth, by nature, plants, for human beings and especially for the four colors of corn that are between us. Q'anil, a day of procreation and the pregnancy of woman. Energy in fertility to be human, plants and animals.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

1 Lamat
1 Lamat

Ja’ab’

Pax
1 Pax

Night Lord

G1
G1

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 1 (Unity)

  • One energy loves to create and is the tone for creation
  • Tone one moves quickly and possesses a great deal of power
  • It is assertive and compelled toward forward movement
The beginning of all things. The first. The whole. The all of one. Assertive and self guided, these persons give a good push to whatever project they are associated. One persons work best when meeting a challenge. They will create one way or another. This possess the potential for creating extraordinary things. Keeping the channels of creation open and flowing is best for health on all levels. Do not expect One persons to be attentive to details or put the finishing touches on things.

Lamat - South

Symbolism:

The Mayan word Lamat (la-MAHT) referred to the planet Venus, the "great star". The glyph for this day was the sign for the planet Venus itself, and in some variations is a celestial dragon with markings signifying Venus. Drunkenness is suggested by this symbolism also, because the Mayan conception of Venus included the notion of inebriation.

Personality:

Lamat is energetic, busy, nervous, quick and playful. Those born under it are moving constantly and are always busy with something. They are intelligent, but somewhat paranoid, and can at times be self-destructive.

They usually appreciate a good fight. Lamat is a sign of cleverness, games and competition, and it produces people with active minds who must always be doing something. Intellectual challenges such as debating, arguing, and deal-making appeal to them.

Many are drawn into the business world where competitiveness and cleverness are assets. They also have a great need for physical activity and are sometimes known for their nervous bodily movements.

Some exercise; others dance. But all Lamats need to keep moving about. These are people who can do enormous amounts of work in very little time and not seem to be tired for it. They have a great fondness for music and humor, but they can also be argumentative, working against their own best interests at times.

Many born on Lamat are performers or entertainers. They can be quite egocentric, but they are not as confident of their abilities as one would think. Their capacity for subtlety of mind causes them to be interested in details, mysteries, intelligence-gathering work, psychology and the occult.

They tend to be suspicious of every new person they meet, though once they know you they can be very loyal friends.

Challenge:

To keep themselves under control so as to be able to finish things.

Solution:

To carefully select friends and lovers and to avoid extremes and excesses. Lamat

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-1

This powerful lord rules the Center. Persons born under it tend to be direct, assertive, and even combative toward others. As a result of this intensity, they tend to experience strong, forceful events in their lives.

They are often driven by very basic or primal needs. Leadership is one of their greatest challenges; they must learn to utilize leadership skills. G-1 people can quickly move to the center of things, but once there, they are not sure that others will follow them. If they dont learn to be more sensitive to how others perceive them and develop an understanding of social norms, they will lose followers.

G-1 types want to be where the action is and their contribution of energy and enthusiasm is usually vital to the groups in which they participate. Father-related issues often play into a G-1s leadership dysfunction. Having a distant or abusive father sometimes results in inadequate training for leadership. Sometimes even a good paternal relationship can cause stress for a G-1, who then tries to reach real or perceived high standards. In either case, an understanding of the father is probably very important to a G-1's self understanding.

The dark side displayed by these people has to do with uncontrollable urges to put oneself first. G-1's general personality traits are similar to those of Mars in Western astrology.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=1&DAY=29)


***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

20th Star - Q'anil*Lamat/Trecena, Kins 248 - 260

-----------------------------------------------------------

Tzolkin Trecena Notes – 1 Lamat (Rabbit/Venus)

Day 248 of the 260 Day Tzolkin

Last Trecena of the 260 Day Tzolkin

Gregorian Date: January 29, 2011

Year Bearer: 11 Manik

Trecenas are thirteen-day periods in the Tzolkin. Each Trecena starts with the Number 1, but with
a different Day Glyph. As a wave of the Thirteen Heavens, the underlying energy is governed by
the First Day Glyph of the Trecena and influences all thirteen successive Day Glyphs. Being aware
of the predominant energy of the First Day of the Trecena, we can align our intentions with that
energy and allow our goals to manifest.

This Trecena starts with 1 Lamat (Rabbit/Venus) – Abundant, Energetic, Artistic, Playful, Humorous,
Clever, Balancing Physical Pleasures and Spiritual Divinity.

The Maya word “lamat” is associated with abundance, ripeness, fertility and growth. The glyph
itself is the Mayan symbol for the planet Venus. The Maya linked the cycle of the planet Venus
with death and rebirth (Venus appears as the Evening Star, disappears, then reappears as the
Morning Star), and with the spirit of growth and vitality.

Eagle (Men)
©
2006 Judith Ann Griffith


Wild drunkenness was also associated with this day-sign. The rabbit was often portrayed as a
cheerful drunk and companion of
Mayahuel, the goddess of drinking. Kenneth Johnson in Jaguar
Wisdom
says: “
Mayahuel, it is said, was a virgin goddess under the protection of the celestial
monster or Sky Serpent. Quetzalcoatl, in his cosmic form as the god of the wind, stole her from
her guardian and fled with her to earth. He became one with her, and the two of them were
transformed into a great tree with two branches: a male branch to represent Quetzalcoatl, and
a female branch to represent
Mayahuel. The Sky Serpent, angered, came with his celestial helpers
and attacked the tree that held the spirit of his former ward. The female branch was torn to pieces:
Mayahuel was dead. In sorrow, Quetzalcoatl returned to his customary form and buried the bones
of the virgin goddess. From her grave sprouted the agave or maguey plant from which the liquor
known as
pulque is brewed.” This is a common Native American myth – the goddess who dies,
is buried and returns in the form of plants growing (most often, corn).

In the best known legends, Quetzalcoatl is portrayed as a fallen spiritual leader who dies in flames
and is reborn as the planet Venus, thus symbolizing the continual process of death and rebirth.

According to another legend, the Gods threw the rabbit against the moon when it appeared in
daylight. Thus, Native American and Chinese cultures both see a rabbit in the moon. It is purely
coincidental that the Chinese New Year – the year of the Rabbit – begins Gregorian February 2nd
and falls within the Rabbit
Trecena of this Tzolkin.

Another representation of the Trecena is that of a creative wave beginning at 1 and ending at 13,
with the numbers 6, 7 and 8 representing the crest of the wave. The crest could be interpreted
as a strong influential energy, although the underlying influence on the Trecena would still rest
in the beginning
. In this Trecena, the crest falls on 6 Ben (Reed/Corn), 7 Ix (Jaguar), and 8 Men
(Eagle). The energy of Reed focuses attention on our connection to earth and heaven. Jaguar,
the primal jungle energy, carries our spirit through the underworld in our dreams. Eagle energy
flies our spirit up to the heavens, gifting us with the vision of our heart’s true desire.

As we journey through each day of this Trecena:

1 Lamat (Rabbit/Venus)

January 29, 2011

2 Muluc (Water/Offering)

January 30

3 Oc (Dog)

January 31

4 Chuen (Monkey)

February 1

5 Eb (Road)

February 2

6 Ben (Reed/Corn)

February 3

7 Ix (jaguar)

February 4

8 Men (Eagle)

February 5

9 Cib (Vulture/Owl)

February 6

10 Caban (Earth)

February 7

11 Etznab (Flint)

February 8

12 Cauac (Storm)

February 9

13 Ahau (Sun/Flower/Light Lord)

February 10
Utilize the energy of Rabbit to create balance between physical pleasures and spiritual divinity
in order to manifest our heart’s true desire.

In Lak’ech (I am another you),

William and Viola

www.tzolkincalendar.com

(http://mayanmajix.com/13day_star_10.html)


***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Stern (Q´ANIL) ~ Ton 1 - Einheit, Kin 248

Q'ANIL:
Krafttiere:Der Hase, Symbol der Fruchtbarkeit
Bedeutung:Kraft der Verbindung zwischen dem Ei und der Samenzelle. Die Fruchtbarkeit unserer Mutter Erde und der Kreativität des Universums. Geist der Schönheit unter der Leitung des Planet Venus. Geist des innneren Kindes, welches das neue Menschenbewusstsein in sich trägt.
Farbe:Grau Weiss Grün
Günstiger Tag für ... :Bitte um die Fruchtbarkeit des Menschen und der Mutter Erde. Öffnung des Geistes für neue Visionen, Ideen und Projekte. Heilung der Schöpfungsenergie im Menschen, welche sich durch Kreativität und Sexualität ausdrückt.
Tagessatz:Mein inneres Kind gibt mir Vitalität, Phantasie und Freude. Ich nutze diese, um meine Dankbarkeit an das Leben auszudrücken
Ritual:Mit Essenzen und Parfüms das Sexualzentrum ehren

Hun:
Bedeutung:Die Eins, der erste Schritt in der Schöpfung, verbunden mit der immensen Kraft des neuen Lebens

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------------


Q’ANIL ( LAMAT )

LAMAT - Q'ANIL- HASE

Sternensaat mit aktiver innerer Schöpferkraft in Schönheit und Liebe

Süden, Mayahuel ~ Göttin des Rauschtrankes ,Venus, Sterne, Reife, Fülle und Gedeihen, Reproduktion, Hase im Mond, Tod/Wiedergeburt.

LAMAT- Energie ist der Multiplikator aller Dinge zum Überfluss. Gleich eines jeden
Sterns im Himmel, scheinen Lamat-Menschen ebenso in alle Richtungen. Diese
gern gelebte natürliche Tendenz der Harmonie und des Gleichgewichtes
kann Lamat gerne dazu anregen, allzu verständnisvoll und zu großzügig zu sein;
daher können zurückgewiesene Geschenke Angst und manchmal auch Ärger
auslösen. Jedoch steigt LAMAT wie die Venus jeden Morgen und jeden Abend
aus einem möglich geschwächten Zustand wieder auf und erleuchtet
neben dem Mond strahlend den Abend- und den Morgenhimmel.


EIN GUTER TAG FÜR: Bitten Sie um Überfluss in allen Beziehungen

~ um jede Art von Liebe oder Geschäft zu beginnen.

~ um etwas verlorenes zurückzugewinnen oder zurückzunehmen.

~ um Schwangerschaft/Kinder zu bitten und Probleme der Schwangerschaft heilen - Tag der schwangeren Frauen

~ um Überfluss auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene und für das Wachstum der Kinder zu sorgen

~ um all das zu bitten was immer man sich wünscht

Beschreibung der Glyphe: zeigt die Erde mit Pflanzlöchern, 4 Maiskörner befinden sich in ihnen. Der fertige weibliche Körper um Leben zu geben.

Q’anil wörtlich: Abstammung und Einigung

Symbol des Überlebens der Kultur und Natur, Ökologisches Gleichgewicht und menschliche Verantwortung, im sozialen Sinn symbolisiert es die Menschheit.

Bedeutet: Keim, Samen, Leben und Schöpfung. Erschaffung des Universums, in besonderem das Leben der Mutter Natur.

Es sind die 4 Kardinalpunkte, die 4 Farben des Mais.

Tag der Fortpflanzung und der schwangeren Frau.

Energie der Fruchtbarkeit der Menschen, Pflanzen und Tiere. Die fortdauernde Erneuerung.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJPU (AHAU) und ihre Zukunft ist AJMAQ (CIB)

Tagesenergie: um jede Art von Liebe oder Geschäft zu beginnen. Um etwas verlorenes zurückzugewinnen oder zurückzunehmen. Tag um Meinungen und abweichende Haltungen auszutauschen und zu teilen, um eine unparteiische Entscheidung zu erreichen. Zusätzlich ist es ein Tag um Diskriminsation zu vermeiden und um die unterschiedlichen Kulturen zu fördern. Es ist ein Tag um für das Leben zu bitten, die Keimung des heiligen Mais und alles was die Mutter Erde erzeugt.

Nawal: Kaninchen, Hase

Regiert folgende Körperteile: Der ganze Organismus, Gehirn, die Geschlechtsorgane, das Sperma und die Eierstöcke

Kraftvolle Plätze: Wald, Flüsse, Seen, Hochgegenden

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Männliche Fruchtbarkeit, Hitze, Schönheit, Reife

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Reife, Sensibilität, Ruhe

Charaktereigenschaften und Berufung: Gute Schamanen die für eine gute Keimung und Reifung in der Erde bitten. Sehr fruchtbar, verantwortlich und harmonisierend. Gute Beschützer anderer Personen. Besitzen kostbare Dinge. Intelligent, gefühlvoll und erfolgreich. LandwirtInnen, PhilosophInnen, MathematikerInnen, ÄrztInnen, GynäkologInnen, KünstlerInnen.


Eins - JUN -/ Wahrhaftigkeit

Der Anfang aller Dinge. Die Einheit von allem was ist. Positiv und selbst geführt; geben diese Menschen jeglichem Projekt, mit dem sie verbunden sind, einen guten Anstoß. Sie arbeiten am besten, indem sie auf eine Herausforderung treffen. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass Einser- Menschen gegenüber Details aufmerksam sind oder den Dingen den letzten Schliff geben. Sie sind mit dem Klang der Wahrhaftigkeit verbunden. Der Klang 1 bring das an die Oberfläche was Wahr ist und nicht das was man möchte das wahr ist! der Klang 1
behandelt alles Gleich – Unterbewusste und Bewusste Aspekte werden
gleichermaßen berührt. Schwierigkeit: Der Mensch ist immer wieder in
seiner Unterscheidungskraft herausgefordert – Was ist Wichtig? Und was
ist Nebensächlich?


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#Q’ANIL_(_LAMAT_))

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Stern (Q´ANIL)


Stern (Q´ANIL)

Ton 1 - Einheit

1 - Einheit
~*~
Schönheit und Fülle - wird heute begonnen.

Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------Ton: 1 - Einheit, Nahual: Stern (Q'ANIL*LAMAT)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

20te LAMAT-HASE-WELLE/Trecena, Kins 248 - 260
LAMAT - Q'ANIL - HASE Welle

Die Lamat-Trecena ist eine positive und produktive Periode,
wenn die Gesellschaft emotional bewegt oder
sehr begeisterungsfähig ist.
Beliebte Helden machen in dieser Zeit von sich reden.

20. LAMAT-HASE-WELLE

"Sternensaat mit aktiver innerer Schöpferkraft in Schönheit und Liebe"
- um Schwangerschaft/Kinder zu bitten & Probleme in der Schwangerschaft zu heilen
- um Überfluss auf geistiger, seelischer und körperlichen Ebene zu sorgen
- um all das zu bitten was immer man sich wünscht.


(http://www.indalosia.de/Mayakalender_Welle.htm)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!