Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Δρόμος (E'E*EB) ~ Τόνος : 5 - Ενδυνάμωση, Κιν 252

Τόνος : 5 - Ενδυνάμωση, Ηλιακό Σημείο: Δρόμος (E'E*EB)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες: www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: ROAD (E'E*EB) ~ Tone: 5 - Empowerment, Kin 252

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

------------------------------------------------------Tone: 5 - Empowerment, Sun Sign: ROAD (E'E*EB)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 5 E
Long Count: 12.19.18.1.12

Symbol of the way, the fate of birth, which leads to a fixed point. It is a day for the development of life, of history that began in B'atz 'and ends in Q'anil or Tz'i. Q'anil is a blessing and T'zi a sign of separation. E is the strength, power and energy to start work or take a trip. It is one of the bearers of time for your intimate relationship with nature. E is a day of fire in the home, plants and the stars of heaven. Also a day of one's personality and material goods.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

5 Eb’
5 Eb’

Ja’ab’

Pax
5 Pax

Night Lord

G5
G5

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 5 (Empowerment)

  • Dynamic
  • Amplification
  • Excitement
  • Strength
  • Positive
  • Outward
  • Empowerment
At the center of the cube we find five. Five is an intelligent, organizing force, which manages communications and materials, knowledge and application. Fives are natural net workers who gather what is needed. These persons can probe directly to the core of any situation making them excellent investigators. Tone Five energy gives a good solid push to the positive side of anything. Tone Five pumps up colors and sounds and is a happy, dynamic energy. They may meet with resistance from others more interested in complaining and being negative. Best advice: be with people who make you feel good.

Eb - South

Symbolism:

Eb (abe) does not translate easily. The glyph combines the symbols for death and water, which has led some to conclude that it symbolized harmful rains and mildew. E, the Quiche Maya name for Eb, means tooth, and in their tradition the day is considered favorable for getting good advice and for praying.

Personality:

The Eb type tends to be relaxed, courteous, practical, careful, and helpful. They tend to be pleasant people who enjoy good company and who best relate to others casually. They are generous and giving persons who usually expect nothing in return. Relationships are very important to them and are often the centerpiece of their lives. This need conditions them to make sacrifices for others. Eb types are often perceived as ambitious and hard-working. They are intensely practical, they know how to solve problems, they dont hesitate to get going when needed, and they do good work. They will compete with others, but prefer peace to conflict. Persons born under Eb may appear easy going and compromising, but they are also easily distressed and are known to hide deep hurts and feelings. Eb types are often quite sensitive, are sometimes emotionally fragile, and are easily hurt by rejection or criticism. They tend to hold on to feelings of anger and resentment and often use hard work as a means to constructively ventilate those feelings. While they are slow to get going, Eb people are quite persistent and will finish a job or achieve a goal. They are very practical and capable of solving problems; many become designers or engineers of some kind. In general, this is a conservative day-sign that seeks peace with the world.

Challenge:

To avoid poisoning themselves by suppressing anger.

Solution:

To let others know how they feel. Eb

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-5 (North)

This Lord is positioned at the midpoint of the series of nine. A person under the influence of G-5 seeks to be at the center of a group and will sometimes use others to get there.

One of G-5's greatest challenges is to act from their centers and not to use or be used by others. People born under the influence of this lord become deeply involved in relationships but, for the most part, also struggle with them. They are sensitive people and they tend to be touchy about a number of things, including their own expectations. Because they seek perfection, they are sensitive to disappointments, and often need to develop more realistic expectations and avoid putting the burden of realitonship failures onto others.

Idealistic and compromising by nature, G-5 types are rarely content with the choices they have made. Their dark side includes a tendency to hold distorted opinions or to have over-inflated expectations of others.

At their worst, they can be blamers, blind to the reality that they are the cause of their own problems. Recognizing this pattern can be a tremendous step forward in a G-5's spiritual progress. These types need to be with others who are stable and helpful, and avoid those who could worsen their fears. They also need to be accepting of others. It is their own beliefs about relationships that both their problems and their solutions lie. A prominent moon, an emphasized seventh house, and Scorpio/Pluto are found in the charts of those born here.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=2)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Nahual: STRASSE (E'E*EB) ~ Ton: 5 - Bevollmächtigung, Kin 252


E‘E ( EB )

EB -E'E - Strasse

Entwicklungsweg der Seelenabsicht

Süden, Patecatl ~ Gott der Medizin, Zahn, Treppe-Leiter, Menschlichkeit, Straße
des Lebens, Aufstieg der Pyramide zum Gipfel der Schöpfung, zum dreizehnten
Himmel.

Der Träger der Zeit, und der Leiter des Schicksals. Diese Personen öffnen die
Strasse und führen die Zukunft von Gruppen, Gemeinschaften und Personen
gleichermaßen. Sympathisch und gehorsam, widmen sie sich harter Arbeit und
Organisation. EB-Menschen haben Glück im Geschäft und auf Reisen. Viele
werden Seelsorger wo sie sich der Armen, kranken oder alten Leute annehmen,
wobei sie viele persönliche Opfer bringen. Manchmal werden sie dem Gras zu
geordnet, dessen Zeichen von allen Lebensformen am freigiebigsten aber auch das
bescheidenste ist. EB-Menschen sind liebevoll und betont, doch sie sind leicht
verletzlich, ärgern sich nur langsam. Das zurückhalten von negativen Gefühlen
und unausgesprochenen Ablehnungen kann zu Krankheit, vergifteter Meinungen
über andere und einer falschen Kühnheit für dieses Sonne-Zeichen führen.

EIN GUTER TAG FÜR: Dankbarkeit für eine gute, gerade, lange
Lebensstraße. Sozialer Dienst.

~Wege im irdischen und geistigen eröffnen sich

~Gut für den Beginn von Reisen

~Lange Spielräume einleiten - Geschäfte einleiten - Arbeitsverträge

~Um unseren Lebensweg zu sehen, um Anleitung für ein gutes Schicksal & Gesundheit zu bitten

Beschreibung der Glyphe: Das Gesicht eines Ahnen mit sichtbarem Gebiss, die Stufen im Mund bedeuten eine Leiter. Die 2 Linien bedeuten zwei Wege. Es erscheinen auch 2 Augen.

E‘e wörtlich: Weg, Zahn

Symbol der möglichen Analyse, abwägen der eigenen Gewohnheiten, der Wünsche und Bedürfnisse.

Symbolisiert den Schicksalsweg, der Führer, der uns zu einem objektiven Punkt bringt. Es ist die Handlungsenergie, die Energie die neue Wege zu neuen Erfahrungen öffnen kann.

Es ist der NAWAL aller Wege und Führenden Persönlichkeiten. Er ist Führer und Schützer der Geschäftsleute.

Sind führende Persönlichkeiten, Schamanen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen K’AT (KAN) und ihre Zukunft ist AJPÙ (AHAU)

Tagesenergie: um mit einem Geschäft zu beginnen. Tag um die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um sich zu orientieren und um Antworten auf die Fragen des Lebenssinnes zu finden.

Nahaul: Waldkatze

Regiert folgende Körperteile: Fußsohlen, Geschmack, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Flüsse, Wälder der kalten Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Freiheit, Lebensfähigkeit und Ausführung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Genießen, Probieren, Ausdrücken, Spüren, Erfahren

Charaktereigenschaften und Berufung: Großzügig, Gütig, Entschlossen, sehr fröhlich und liebevoll. Sind geborene Führer und Leiter. Reisen sehr viel. Machen leicht und schnell einen Gefallen. Zeigen anderen den guten Weg. Verständnisvoll, aufrichtig, bitten um Orientierung zu Ajaw für andere Personen.

Sind Geschäftsleute, Führende Persönlichkeiten, VerwalterInnen, MathematikerInnen, VermittlerInnen, GeschäftsführerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen, gute KöchInnen. Schamanen spezialisiert in der Lösung von großen Problemen. Bitten Ajaw um alles was die Gemeinschaft braucht.


Fünf - JOB' / Ermächtigung - Mehrung

Im Zentrum des Würfels finden wir die Fünf. Fünf ist eine intelligente, organisierende Kraft, die für Kommunikation und Materielles,
sowie für Kenntnisse und deren Anwendung verantwortlich ist. Fünfer sind von Hause aus Netzarbeiter, die sammeln, was erforderlich ist. Diese Menschen können direkt zum Kern jeder Situation vordringen, was sie zu ausgezeichneten Forschern macht und somit zur Mehrung und Vervielfachung beitragen. Alles was mit dem Strahl der 5 in Berührung kommt hat das Bedürfnis sich zu mehren. Dies ist auch in der Verbindung mit Macht und Kraft zu sehen, weil gerade Macht & Kraft sich auch mehren. Alles verstärkt sich mit einer sehr hohen Kraft zur Hochpotenzierung.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#E‘E_(_EB_)_)

------------------------------------------------------

EE:
Krafttiere:Alle weissen Tiere, Symbol der reinen Seele (weisse Löwen, Tiger, Elche, Delfine,…)
Bedeutung:Der weisse Weg, Symbol des individuellen Entwicklungswegs jeder Seele, Verbindung zum Lebensweg. Die Öffnung gegenüber den Lebensprogrammen und gegenüber der heiligen Bestimmung des Menschen.
Farbe:Weiss Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Verständnis für das Mysterium unseres Lebensweges zu erlangen. Bitte um einen geraden und aufrichtigen Weg, und darum, die Hindernisse auf diesem Weg besser zu verstehen. Jene Aspekte unserer Seele zu verstehen, welche wir erlösen müssen um weiterzukommen.
Tagessatz:Ich akzeptiere, dass ich die Verantwortung für alle Umstände trage, in welchen ich mich befinde. Ich arbeite daran, meinen Weg an Liebe und Respekt zu orientieren.
Ritual:Eine weisse Kerze anzünden

Ho:
Bedeutung:Die Fünf, wie die fünf Finger der Hand, welche dem Menschen die nötigen Werkzeuge geben um zu existieren und die Schönheit zu schätzen. Zentrum des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------Ton: 5 - Bevollmächtigung, Nahual: STRASSE (E'E*EB)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Strasse (EE)


Strasse (EE)

Ton 5 - Bevollmächtigung


5 - Bevollmächtigung
~*~
Erkennen unseres Lebens- und Entwicklungsweg - dringt heute zum Kern der Dinge durch.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!