Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΣΠΟΡΟΣ (K'AT*KAN) ~ Τόνος : 11 - Αποφασιστικότητα, Κιν 024

Τόνος : 11 - Αποφασιστικότητα, Ηλιακό Σημείο: ΣΠΟΡΟΣ (K'AT*KAN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)


(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~ http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SEED (K'AT*KAN) ~ Tone: 11 - Resolution, Kin 024

Tzolkin: 11 K'at
Long Count: 12.19.18.3.4

K'at symbolizes the energy, force and heat that has existed in our hearts since our first ancestors and also that which was created from the first words, the invocations that caused the world to form with beauty. It is a day to honor our ancestors. K'at also symbolizes the problems that we cause ourselves which bring us to our destination, the process of learning and evolving.

The day of the founding of generic principle and wisdom. K'at is a day for solving problems, the making of companions, forming of groups and societies, calling for unity in the community.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------Tone: 11 - Resolution, Sun Sign: SEED (K'AT*KAN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

11 K’an
11 K’an

Ja’ab’

17 K’ayab’
17 K’ayab’

Night Lord

G1
G1

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 11 (Resolution)

  • Potential
  • Change
  • Link between Heaven and Earth
  • Connection
  • Resolution
  • Improvement
Tone eleven connects. It is concerned with the space between motions. Change is necessary for new ideas to come to fruition. Eleven is dynamic, holding the space open where new creation will ultimately solidify. Every new creation has to find its space in the universe. In the process of fitting in, some modifications must occur. These changes are the energy of Eleven. Eleven is the energy of dynamic actions facilitating change, simplification and improvement. To those born with this energy, some persons are put off by too much change. Maybe you have noticed?

Kan - South

Symbolism:

The Maya called this day Kan (kahn), which suggests corn and ripeness. The highly stylized glyph for the day does not offer much of a clue, though young maize plants are shown growing from the Kan glyph in the codices.

The Kan glyph, often painted yellow, is also found in the codices near offerings of food, which suggests that corn, the most important food of the Maya, was simply a reference to that which sustains life.

Personality:

Kan types are ready for life in the social world and are often interested in leadership and performance. They are active, dynamic, sexual and influential.

They hold themselves to high standards. Self-esteem is important to them, and they are often attracted to attention-getting activities. Persons born under Kan will often be found doing work that is creative or performance-orientated. It is a day-sign of leadership, or at least leadership where a personal performance is necessary. What is noteworthy is that these people thoroughly enjoy such situations, and they are generally very competent, and sometimes outstanding, at what they do.

They often have a reputation for being different or deviating from the status quo. They have a strong drive toward independence and freedom from entanglements.

Those born under the day-sign Kan are usually quite individualistic. They will compromise only under extreme pressure and they may harbor resentment if forced to comply. Kan types often attract attention by being different, but they may be too involved in their own interests to be seriously concerned about what other people think of them. This allows them to eventually become extremely individualized and highly specialized persons. These people generally lead creative and productive lives and maintain stable, though usually somewhat unconventional relationships with those of the opposite sex. Sexuality and relations with the opposite sex, however, can be a challenge for them as they sometimes struggle with self-esteem issues. Down deep, Kan people are very serious about the quality of their lives.

Challenge:

To become a balanced individual; to become comfortable with the world of attraction and courtship.

Solution:

Engaging in activities in which performance is evaluated; sweating the details. Kan

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-1

This powerful lord rules the Center. Persons born under it tend to be direct, assertive, and even combative toward others. As a result of this intensity, they tend to experience strong, forceful events in their lives.

They are often driven by very basic or primal needs. Leadership is one of their greatest challenges; they must learn to utilize leadership skills. G-1 people can quickly move to the center of things, but once there, they are not sure that others will follow them. If they dont learn to be more sensitive to how others perceive them and develop an understanding of social norms, they will lose followers.

G-1 types want to be where the action is and their contribution of energy and enthusiasm is usually vital to the groups in which they participate. Father-related issues often play into a G-1s leadership dysfunction. Having a distant or abusive father sometimes results in inadequate training for leadership. Sometimes even a good paternal relationship can cause stress for a G-1, who then tries to reach real or perceived high standards. In either case, an understanding of the father is probably very important to a G-1's self understanding.

The dark side displayed by these people has to do with uncontrollable urges to put oneself first. G-1's general personality traits are similar to those of Mars in Western astrology.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=6)

-----------------------------------------------------

The number 11 has great force, strength and power. This power is neither positive nor negative but neutral. Some Mayan teachers see it as representative of the totality of past, present and future, everything that unfolds over time. The number 11 holds tremendous creative potential, but it can be challenging to access that force.

KAN (K’AT) THE NET: Signifies a net, new offspring, the growth and increase of future generations, new crops; as a nawal of the element of Fire, this is the fire of the hearth. It is the nawal of prisons both visible and invisible. Upon this day, we express our intention always to have understanding. It is a favorable day upon which to pray for abundance. It is also a day upon which healing ceremonies and practices are sometimes performed, especially if the necessary healing is psychological in nature. It is a day to ask for the tangling and untangling of things.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Samen (K'AT*KAT) ~ Ton 11 - Entschlossenheit, Kin 024

Sonnenzeichen Samen (KAT)


Samen (KAT)

Ton 11 - Entschlossenheit


11 - Entschlossenheit
~*~
Befreiung von emotionalen und mentalen Bindungen - wird heute verändert und verbessert.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 11 - Entschlossenheit, Nahual: SAMEN (K'AT*KAN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

KAT:
Krafttiere:Die Spinne, Symbol der Energie der materiellen und spirituellen Netze
Bedeutung:Das Netz symbolisiert die Kraft der kollektiven Information (Internet), der energetischen Verbindungen zwischen Menschen, der Verbindung zu unseren Verstorbenen, der Verbindung zwischen Mensch und Kosmos (Horoskop). Unsere Gabe, auf individueller und auf kollektiver Ebene zu handeln.
Farbe:Braun Gelb Beige
Günstiger Tag für ... :Verbindungen schaffen zwischen Menschen, Gruppen, Weisheitsquellen ... Segnung von Teamwork (Firmen) und dem gemeinsamen Wachstum. Kappen von Bindungen, die behindern, manipulieren und uns die eigenen Kapazitäten, Kreativität und Wahrheit vergessen lassen. Heilung von Abhängigkeiten und Sucht.
Tagessatz:Ich befreie mich von den Abhängigkeiten, welche mich einschränken, und bewege mich vollkommen frei im Energiefeld meiner Umgebung.
Ritual:Eine Rose in die Mitte des Wohnzimmers stellen

Baluc:
Bedeutung:Die Elf, Anschein des Kaos und der Unordnung, doch in sich Träger des Wissens um den nächsten Schritt, folgend einer höheren Ordnung

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------


KAT ( K'AN )

KAN - K'AT - EIDECHSE

Hüter der Gemeinschaft, Brückenbauer und "Menschenfischer"

Süden - Huehuecoyotl ~ Gott des betagten Kojoten- als auch Gott der Musik und des Tanzes.Samen, reifer Mais, Netz, Wachstum, Sexualität, Fruchtbarkeit.
KAN als Symbol für Wachstum, lebensspendende Macht des Regens, Sexuelle Aktivität und die Magie des Keimens sind die Eigenschaften dieses Zeichens. Von Natur aus Netz-Arbeiter;
KAN - Menschen mühen sich, sich und andere von der Schuld oder den bedrückenden Mustern der Vergangenheit zu befreien um in die Freiheit zu gehen! Wie mit einem Wurf-Netz, sammeln Menschen dieses Zeichens den Überfluss ein. Sie sind Verteidiger für die Öffentlichkeit, die für eine vereinigende Gemeinschaft arbeiten, indem sie verborgene Fallen und heimliche Einflüsse von anderen entdecken. Um wahren Überfluss zu erzeugen, muss KAN lernen, alle Geschenke und Lehren des Lebens zu schätzen und tiefe Untersuchungen in seinem Selbst zu führen. Ohne Dankbarkeit und den Mut, sich gegenüberzustehen wird der Kan-Mensch sich in immer weniger fruchtbarer Umgebung wieder finden.

EIN GUTER TAG FÜR: Pflanzen (säen) und stellen Sie neue Kontakte und Verbindungen mit anderen her.

~ das Wachstum, Samen werden gesät damit auch die Kinder sich weiter entwickeln können und für das Wohl und dem Wachstum der Gemeinschaft - um Überfluss für alle zu bitten

~ um Knoten / Fesseln zu lösen die unsere schweren Lasten halten, Verwicklungen beseitigen, Probleme zu beenden - in die Freiheit zu gehen

~ um die Fruchtbarkeit der Frauen zu bitten und um emotionale Liebesprobleme zu regeln

Beschreibung der Glyphe: Es zeigt sich ein Netz und im anderen Extrem zwei Feuerstöße.

K‘at wörtlich: Netz oder Feuer

Symbol der Existenz und Initiative

Bedeutet Netz um Fische zu fangen und um Maiskolben zu speichern. Es ist die Erinnerung, es sind Verwirrungen, Probleme die uns provozieren.

Es ist die Essenz des Feuers.

Bedeutet der tanzende Gott.

Tag zur Stärkung der Frau.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJMAQ (CIB) und ihre Zukunft ist E‘ (EB)

Tagesenergie: Günstig um zu bitten nicht in Fantasien zu verfallen, um Verwirrungen aufzulösen, um Überfluss zu bitten und um weibliche Fruchtbarkeit, um schlechte Energien zu entfernen, um den Knoten zu lösen der uns an schlechte Angewohnheiten/Laster bindet, um emotionale und Probleme der Liebe zu klären. Es ist das Kommunikationsnetz. Tag um Reserven zu bilden, suche Personen oder Organisationen mit verwandten Ideen, lasse den Gedanken freien Lauf und bereite dich auf neue Handlungen vor. Es ist ein Tag um Probleme zu entwirren.

Nawal: Spinne und Eidechse

Regiert folgende Körperteile: Rippen Nieren, Augen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Meer, Dschungel

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: geistige/r SucherInnen, Ermitteln, Nachforschen

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Leiden, Träume

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie übertreffen sich selbst an Intelligenz und handeln kristallklar. Sie sind gut sortiert und studiert. Können arbeiten wie Schamanen. MedizienerInnen, VerwalterInnen, BäuerInnen, GynägologInnen, PlanerInnen. Wie FührerInnen zelebrieren sie Zeremonien für die Persöhnliche Reinheit und sichern die persönliche und soziale Wohltätigkeit.Elf - JU'LAJUJ' / Sensibilisierung

Jede neue Schöpfung muss ihren Raum im Weltall finden. Im Prozess "des Einfügens" müssen einige Anpassungen vorgenommen werden. Diese Änderungen bewirkt die Energie der Elf. Elf ist die Energie von dynamischen Handlungen, die Änderung, Vereinfachung und Verbesserung erleichtert. Von denjenigen, die mit dieser Energie geboren wurden, werden einige von zu vielem Wechsel abgestoßen. Dieser Strahl der Sensibilisierung und Entdichtung berührt alle feinstofflichen Dinge und möchte alles Sensibilisieren . Mit den Qualitäten des Nahuales, die in der Verbindung mit dem Klang 11 stehen, sollte sehr sensibel und fein umgegangen werden.
Menschen mit diesem Strahl nehmen sehr empfindlich allerlei Dinge auf
allen Ebenen wahr und so werden diese Menschen auch ohne Schulung
mit der Zeit immer Sensibler auf alles was ihnen begegnet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#K’AT_(_KAN_))

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!