Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΙΑΓΟΥΑΡΙΟΣ (BALAM*IX) ~ Τόνος : 8 - Δκαιοσύνη, Κιν 034

Τόνος : 8 - Δκαιοσύνη, Ηλιακό Σημείο: ΙΑΓΟΥΑΡΙΟΣ (BALAM*IX)
(1η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX) ~ Tone: 8 - Justice, Kin 034

The number 8 is highly auspicious. If 1 and 7 are the beginning and the end, then 1 + 7 = 8, making 8 a number of completion or wholeness, much like the number 4. This is why there is some sort of ritual for almost every 8 day, and why some extremely traditional communities have a special local shrine dedicated to the number 8. Of course, 4 + 4 = 8, so the wholeness implied in the number 4 is doubled here, as if the wholeness of the fourfold universe were seen from the viewpoint of both polarities: night and day, light and darkness, sun and moon, yin and yang. The number 8 has been said by Maya teachers to represent the weaving of life, the thread or cord of time. It is also sometimes said that the Mayan symbol for 8, a bar with three dots over it, has a symbolic meaning, with the three dots on top representing humanity and day, and the bar underneath representing Mother Earth.
IX (I’X) THE JAGUAR: Signifies the jaguar, the spirit, force, energy, and vitality. It is the nawal of nature and Mayan altars. It is also the nawal of the seven human shames: pride, ambition, envy, lying, crime, ingratitude, and ignorance through laziness. Those who keep the Days always set aside a special place or household altar for prayer, meditation, incense, candles, and so on. This is the day to give thanks that we have created such a sacred place in our lives. It is a day which may fruitfully be devoted to introspection and meditation if the opportunity is there. It is also regarded as a favorable day upon which to practice any kind of divination. As regards the element of Water, Ix symbolizes the sacred energy inherent in fresh streams, in running water.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 8 I'x
Long Count: 12.19.18.3.14

Symbol of the creative forces of the universe, the commemoration of the world. The day water seperated from the mountains, the plains and the places all humans and land animals on earth occupy. Represents the Maya Altar and is the day of the mountains, hills and plains.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------Tone: 8 - Justice, Sun Sign: JAGUAR (BALAM*IX)
(1st Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

8 Ix
8 Ix

Ja’ab’

7 Kumk’u
7 Kumk’u

Night Lord

G2
G2

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 8 (Justice)

  • First of the six cosmic tones
  • Patterns
  • Work
  • Creativity
  • Joy in what one does
  • Resonance signal
  • Electrical Pulse
  • Justice
  • Harmony
  • Demonstration of balance realised as substance
Harmony and balance are the intent of Eight. Eights carefully weigh all evidence to reach a balance of justice. Eight is the power of organization demonstrated in the statement, As above, so below. Tone Eight people also tend to be more aware of patterns that exist in everything. From simplicity to infinity, the energy of Eight organizes all levels of creation. Some Eights are Neat Freaks. Tone Eight is the energy that gives creation a pattern through which to form and remain in place. People born on Tone Eight days are helping to hold harmony. Tone Eight is about patterns - Justice and balance.

Ix - North

Symbolism:

The Mayan name for this day, Ix (eesh), probably refers to the earth god or to a magician. The Quiche Maya name, Balam, definitely means jaguar throughout the Mayan region. The connection here is that the jaguar is an animal of the underworld, of the earth. The Mayan glyph is stylized, but it appears to show the spots of this animal.

Personality:

Ix types can be private, sensitive, intelligent, and psychic. They have an inborn sense of strategy and make good planners and investigators. Ix types may be aggressive but they will generally avoid direct confrontations. They will fight to make a point, though they usually do so in somewhat indirect ways. Some are cryptic communicators. They are not fearful of becoming entangled with other peoples lives. Ix types tend to become deeply involved with others on many levels, and they will base their security needs on these relationships. When things turn sour, they find themselves caught up in a network of ties and obligations that are difficult to throw off easily and quickly. This tendency leaves a lot of unfinished business and opportunities to process what has happened, which may yield deep spiritual insights. Ix types make good healers and consultants. They are inclined to be concerned with religion or spirituality, and they often display various kinds of psychic abilities. They are very sensitive in general and can read people intuitively. When this psychic ability is combined with their tendency to become deeply involved in human relationships, what emerges is essentially an identity as doctor or counselor. At their very best, Ix types are healers and confessors and as such provide a necessary service to humanity.

Challenge:

To sort out complex and entangled human relationships; to purify ones social life.

Solution:

To develop healing and counseling skills. Ix

1-Manik

Beneath the 1-Manik surface personality is a person who struggles with issues of freedom versus security. Manik people display an urge to take off for parts unknown, but they also demonstrate a desire for the security of home and family. Because the struggle with this conflict leads people to discover unique solutions, they often become innovators or creators of a somewhat unconventional personal lifestyle. Frequently they have unusual interests of an investigative or searching nature.

G-2 (East)

These types are dedicated to their work regardless of whether they are employees, run their own business, do volunteer work, or merly do work around their own homes.

G-2's sense of responsibility is quite high. Others may perceive them as obsessive and compulsive and inclined to do more than needs to be done.

G-2 people are hard workers, stubborn and often quite thorough about attending to details. Personal sacrifice comes naturally to them and one of their most basic reactions in any situation is to stand aside for others who assert themselves.

G-2's are ambivalent about being the boss, and they maneuver themselves into jobs or situations where they can take orders from above. Most people see them as polite, accommodating, considerate and respectful. An important life lesson for G-2 types lies in making their personal sacrifices meaningful.

Another lesson comes from learning to focus their tremendous capacity for giving. Their dark side lies in excessive self-denial. Many of those born under this influence have strong Neptune placements in their Western birth charts. Neptune is a planet that represents loss of self and a willingness to make a personal sacrifice.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=16)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~ http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Jaguar (BALAM*IX) ~ Ton 8 - Gerechtigkeit, Kin 034

Sonnenzeichen Jaguar (IX)


Jaguar (IX)

Ton 8 - Gerechtigkeit


8 - Gerechtigkeit
~*~
Heilung des Kraftfeldes der Natur - wird heute in Harmonie gebracht.
Trecena/Welle: KIEJ
1ste Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 8 - Gerechtigkeit, Nahual: JAGUAR (BALAM*IX)
(1ste Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

IX - I'X - JAGUAR


Für die Heiligkeit von Mutter Erde und deren Naturreiche

Norden, Tlazolteotl ~ Göttin der Mutter Erde
prophetischer Schamanismus, psychische Heilung, Dunkle Sonne und Herr der Erde, Kundschafter, Astralreisen.

Geboren in einer tiefen Liebe zu Mutter Erde, wird IX an die Quelle der ganzen Erdmagie direkt gebunden.
Sie besitzen eine Große Macht des Intellekts und der Kraft oder des Charakters durch die Integrität. IX-Energie ist in der Natur weiblich und ist der herrschende Geist des Dschungels, der Ebene, und den Bergen. Der Geist des
Jaguars bewohnt die Mayatempel und wird aufgefordert, geistig als auch auf materielle Weisen zu helfen. Herz der Berge, vulkanische - transformierende Kraft.
IX ist auch Gott und Göttin der Dankbarkeit. Geduld geboren in der Kraft und Sachkenntnis kann sich auch zum Sprung der schnellen Entscheidung und Handlung drehen. Sowohl kühn als auch heimlich, Jaguare greifen nicht
häufig direkt an und Kommunikationen mit ihnen enthalten gewöhnlich ein Mysterium. Ohne Integrität verdirbt die IX-Macht und es beginnt eine ständige Suche des Reichtums und der Berühmtheit.

EIN GUTER TAG FÜR: Kommunizieren Sie und sagen Sie zur Mutter-Natur - Danke! Gedenken an die Welt.

~Es ist ein Tag der Magie und der Beherrschung geheimnisvoller Kräfte & der Weissagung

~Er erweitert unseren Verstand und lässt uns das höchste Niveau unseres Bewusstsein erreichen

~Um sich von negativen Energien und Lastern zu befreien

~Um Kraft, Stärke, Klugheit und Scharfsinn zu bitten

~Um sich zurückzuziehen, um zu meditieren und um neue Strategien / Wege für das leben zu bitten

~Es können gute Relationen basierend auf Klarheit hergestellt werden

Beschreibung der Glyphe: Es ist ein kindliches Gesicht

I‘x wörtlich: Vitale Energie

Symbol der Vitalität, Energie und Natürlichkeit. Im Philosophischen Sinn: achte auf den Raum, Zeit und Bewegung der den Menschen mit der Natur vereint.

Es ist der Tag der Natur und der Naturwissenschaften. Es ist der Jaguar, die weibliche Energie und die Katzenhafte Energie. Repräsentiert den MAYAaltar.

Dieser Tag trägt eine spezielle Kraft um jeden negativen Aspekt zu ändern.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KEME (CIMI) und ihre Zukunft ist IQ‘ (IK)

Tagesenergie: um einen Baum zu pflanzen, beginne neue Aktivitäten, gründe ein Geschäft, auch um Projekte zu beginnen, die die Menschen und die Umwelt unterstützen.

Nawal: Jaguar

Regiert folgende Körperteile: Muskeln und Nerven

Kraftvolle Plätze: Dschungel und Zeremonienplätze, besonders die Stufenpyramiden

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: weibliche Fruchtbarkeit, natürliches Leben

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: energetische Übertragung und Empfang

Charaktereigenschaften und Berufung: Kraftvoll, Stark, Mutig, Leidenschaftlich Liebende. In der Liebe finden sie immer diejenigen die ihre Wünsche erfüllen. Magische Kräfte, virtuos in der Aufzucht von Tieren und Pflanzen, schlau und listig, schnelle Entscheidungen, KriegerInnen und TräumerInnen. Ihnen gefällt es im Mittelpunkt zu stehen, sind Geliebte und schüchtern.

Ihnen gefällt die Macht, Ruhm und Erfolg. RealistInnen, Vernünftig, Klug und Egoisten, Charakterstark und nervös, zurückhaltend und haben eine große Vorstellungskraft.

Sind KriegerInnen, StrategInnen, PhilosophInnen, MathematikerInnen und MedizinerInnen. Geschicklichkeit und Gewandtheit, kraftvoll und mit viel Energie zum meditieren. Ihnen gefällt die Berühmtheit, haben die Kraft um sich jeden Problem im Leben zu stellen, können SchamanInnen sein.Acht - WAJXAQIB / Gerechtigkeit - Manifestation

Acht ist ein Hauptfeiertagston der Quiche Maya.
Die Absicht der Achter ist, in Harmonie und Gleichgewicht zu leben. Sie wiegen sorgfältig alle Beweise ab, um die Gerechtigkeit in der Balance zu halten. Acht ist die Macht der Ordnung, wie sie in dem Spruch Wie oben so unten! zum Ausdruck kommt. Von der Einfachheit bis zur Unendlichkeit ordnet die Acht alle Ebenen der Schöpfung im Klang der Manifestation. Der Klang hat das Bestreben alles in die materielle Wirklichkeit zu bringen. Dieser Strahl bringt alle Vorraussetzungen mit und ist somit das Werkzeug der Manifestation – so werden auch die Eigenschaften des mit dem Strahl verbundenen Nahuales in der
Reinheit oder auch Schattenaspekt davon sehr leicht manifestiert.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#IX_-_IX_-_JAGUAR)

-----------------------------------------------------

I'X:
Krafttiere:Der schwarze Jaguar, Schutz und Führer in der Unterwelt
Bedeutung:Die Mutterkraft des heiligen Schaffens und Erschaffens und die bedingungslose Liebe unserer Mutter Erde. Die weibliche Kraft des Mondes und das Herz aller Göttinen, die ihm geweiht sind.
Farbe:Gelb Braun
Günstiger Tag für ... :Beschenken der Natur mit Aufmerksamkeit, Liebe und Respekt (Geschenke für die unsichtbaren Naturwesen). Bitte um Schutz vor den negativen Kräften der Natur (Katastrophen ...) Den Geist der Frau und das Feminine zu ehren und zu beschenken.
Tagessatz:Ich bin Sohn / Tochter der Mutter Erde. Ich schliesse den Kreis des Nehmens und Gebens, indem ich der Weiblichkeit mit Liebe und Respekt begegne.
Ritual:In die Natur gehen, Dankbarkeit gegenüber dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich zum Ausdruck bringen. Die vier Himmelsrichtungen segnen.

Uaxac:
Bedeutung:Die Acht, Träger aller notwendigen Informationen und Gefäss der kosmischen Energie und Weisheit

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!