Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Ελάφι (KIEJ*MANIK) ~ Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Κιν 007
Τόνος : 7 - Αντανάκλαση, Ηλιακό Σημείο: Ελάφι (KIEJ*MANIK)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: DEER (KIEJ*MANIK) ~ Tone: 7 - Reflection, Kin 007

Main Maya glyphs

Tzolk’in

7 Manik’
7 Manik’

Ja’ab’

0 K’ayab’
0 K’ayab’

Night Lord

G2
G2

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 7 (Reflective)

  • Mysterious
  • Magic
  • World beyond worlds
  • Reflective
  • Flow of the divine
  • Dreams
  • Purpose
  • The arrow
Seven stands as a mirror to divide light and dark and to reflect all that is and that, which is not. Seven is associated with the source of creation and the flow of divine will. With a keen sense of ethics, Seven establishes purpose to current and future goals. Seven is connection to the flow of all creation - The Source. The energy that sees other worlds. Tone Seven frequency is the portal to the unknown; the place of mysteries and dreams. Tone seven people hold this energy in their bodies and have been known to look through that gateway to the other side. Tone seven people help the rest of us on this planet by bringing in concepts and tools for the rest of humanity - often referred to as "inventors".

Manik - West

Symbolism:

The Mayan name for this day, Manik (mah-NEEK), does not translate easily and is, unfortunately, not useful as a clue to the symbolism of this day-sign. The glyph itself, which appears to be a hand in grasping position, is not suggestive of anything in particular either.

Personality:

The Manik type is peaceful, generous, cooperative, artistic and inspiring. While they are generally placid people, they can also be very bold in speaking up for what they feel to be right.

They can be mentally powerful and, as one would expect, are not easily convinced or swayed from their intellectual positions. Manik people need companionship.

For these natives, community and family are of great importance, but so is their freedom to follow their nomadic instincts. Manik is a sign of participation in the community. Those born under it are often deeply involved with family traditions, and in some cases, socio-political traditions.

Family or community based completely on these elements. Manik types are also very sensual, artistic, and even eccentric. Their aesthetic sense is usually highly developed, and they often dabble in one or other of the arts. Those born on this day-sign are very sensual and sexually inclined, yet are also quite intuitive and very sensitive to the needs and conerns of other beings.

Challenge:

To be free, independent and secure in relationships.

Solution:

To accept and be comfortable with their own individuality, no matter what strange characteristics it may entail. Manik

1-Imix

Beneath the 1-Imix surface personality is an emotional power house. These people have strong creative urges and feel an instinctive need to nurture others. For many, this need is actually the reflection of a desire to have a family to protect, although this need can also be met through pets and friends. Those born during this period can be emotionally dominating, in an unconscious way, and others may have problems with this personality characteristic.

G-2 (East)

These types are dedicated to their work regardless of whether they are employees, run their own business, do volunteer work, or merly do work around their own homes.

G-2's sense of responsibility is quite high. Others may perceive them as obsessive and compulsive and inclined to do more than needs to be done.

G-2 people are hard workers, stubborn and often quite thorough about attending to details. Personal sacrifice comes naturally to them and one of their most basic reactions in any situation is to stand aside for others who assert themselves.

G-2's are ambivalent about being the boss, and they maneuver themselves into jobs or situations where they can take orders from above. Most people see them as polite, accommodating, considerate and respectful. An important life lesson for G-2 types lies in making their personal sacrifices meaningful.

Another lesson comes from learning to focus their tremendous capacity for giving. Their dark side lies in excessive self-denial. Many of those born under this influence have strong Neptune placements in their Western birth charts. Neptune is a planet that represents loss of self and a willingness to make a personal sacrifice.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=17)

-----------------------------------------------------Tone: 7 - Reflection, Sun Sign: DEER (KIEJ*MANIK)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------


(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

------------------------------------------------------

Tzolkin: 7 Kej
Long Count: 12.19.18.2.7

Kej symbolizes the day of man as the authority and guidance of the principal people. It is the strength and power the fate of humanity contains. Kej represents the four corners, the four pillars and the four cardinal points that were created from the beginning to sustain the force and energy of Earth, the moon and the stars. Constitutes the bearer of the Years, the bearer of Time. Kej is a day for delivery of service as mother and father, a day of the value of the rod of authority.

(http://mayancalendar2012.org/)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: Hirsch (KIEJ*MANIK) ~ Ton: 7 - Reflektieren, Kin 007


KIEJ ( MANIK )

MANIK - KIEJ -
HIRSCH
Als Oberhaupt im Rhythmus von Leben, Natur und Erde

Hüter des Kraftfeldes der 4 Himmelsrichtungen

Westen, Ek Zip ~ Gott der Jagd ,Hand, Jagen, Gemeinschaft, Erinnerung, Zukunft, Spirituelles Werkzeug.

Manik-Menschen sind spirituelles Werkzeug. Schweigen selbst ist seine geistige
Erfahrung . Für ihn ist das Leben eine Pilgerfahrt. Manik-Menschen sind
dominierende Personen, die die Menschen verteidigen und Opfer für Andere erbringen werden.
Der Geist von MANIK hält die Säulen der vier Elemente hoch.
Mit der Nummer vier innewohnende Macht schiebt Manik schlechte Einflüsse
oder negative Energien weg. Sachkenntnis und Qualität der Arbeit sind für Manik sehr wichtig.
Sie werden mit Werkzeugen für jede Aufgabe im Leben präsentiert, und es ist mit diesen,
dass sie im Stande sind, sich über Beschränkungen zu erheben. Manik hat die Gewohnheit,
jedes Werkzeug zu behalten, das er jemals verwendet hat. Das führt manchmal zu
Unentschlossenheit. Das wiederum läßt ihn störrisch und ausweichen im Außen wirken.
Daher wird empfohlen, zwischen durch mal den Werkzeugkasten neu auszurichten.

EIN GUTER TAG FÜR:
Seien Sie nützlich für Andere

~ um Stärke und Kraft aufzubauen und um in der Balance des Lebens zu sein

~ eine harmonische Verbindung zur Natur und den 4 Elementen und der Dankbarkeit für das Leben

~ körperliche und geistige Beweglichkeit

~ bitten um die Befreiung von: Lügen, Klatsch, Manipulation, Verrat, Arroganz und Zerstörung

Beschreibung der Glyphe: Eine Hand halbgeschlossen. Es ist der Huf eines Hirsches.

Kiej wörtlich: Dialog und Verkauf

Symbol für die Eröffnung des Dialoges. Im politischen Sinn bedeutet es Stärke und Leitung aus der Kraft der Überzeugung.

Bedeutet Hirsch. Sie sind die 4 Säulen die den Himmel und die Erde halten.

Es ist das Wissen von der Macht im Laufe der physischen Existenz.

Die 4 Kardinalpunkte, die vier B’alamb‘ und ihre entsprechenden Begleiterinnen.

Bedeutet die Harmonie, Gleichgewicht. Es ist das herausragende Zeichen tiefgehender Forschungen und der großen Räte.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAWOQ (CAUAC) und ihre Zukunft ist TZ’IKIN (MEN)

Tagesernergie: Harmonie mit der Natur, sich ins Gleichgewicht mit den Elementen bringen. Vermeide den Verrat. Tag um politische oder geschäftliche Vorträge zu halten, Gruppen mit auseinandergehenden Meinungen zu führen und so eine günstige Beteiligung für alle zu erreichen.

Nawal: Hirsch, Pizote

Regiert folgende Körperteile: Arme und Beine, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wälder, Berge, Plätze mit Bäumen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: geistige und soziale Führung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Kraft, körperliche Stärke

Charaktereigenschaften und Berufung: Sind gute Beschützer von anderen Personen. Können reich werden. Erfreuen sich guter Gesundheit. Gute geistige Führer. Haben die Kraft um soziale Aktivitäten anzuführen. Sie sind stark, intelligent, verantwortlich, positiv und siegreich. In ihrer Ehe sind sie für Gleichberechtigung. Sie sind gut in den Sozialwissenschaften, JustizverwalterInnen, PsychologInnen, MathematikerInnen und Geschäftsleute.Sieben - WUQUB' / Reflexion - Reinheit und Klarheit

Die Sieben steht für einen Spiegel, der Licht und Dunkelheit trennt und alles Sein und Nichtsein reflektiert.
Sie ist verbunden mit der Quelle der Schöpfung und dem Fluss des göttlichen Willens. Mit ihrem scharfen Sinn für Moral setzen die Siebener gegenwärtige und künftige Ziele in der Absicht zum Klang der Reinheit und Wahrheit. Dieser Strahl der 7 hat das bestreben alles in die Reinheit zu bringen, besonders in der Verschmutzung ist er bestrebt alles wieder in die Reinheit zu führen. So kommt alles an die Oberfläche was in die Reinheit zu bringen ist und es werden dadurch vorhandene Prozesse verdichtet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KIEJ_(_MANIK_)_)

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Hirsch (KIEJ)


Hirsch (KIEJ)

Ton 7 - Reflektieren


7 - Reflektieren
~*~
Verschlossene Wege und Tore öffnen - die Ethik beachtend.
Trecena/Welle: IMOX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 7 - Reflektieren, Nahual: Hirsch (KIEJ*MANIK)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

KIEJ:
Krafttiere:Der Hirsch, Symbol der Dynamik und der Telepathie, des Instinktes und der Kraft des Tiergeistes
Bedeutung:Die dynamischen Kräfte der vier Himmelsrichtungen und der vier Elemente. Symbol unseres menschlichen Körpers mit seiner physischen und mentalen Kraft, sowie dem emotionalen Feuer und dem Seelenfeuer. Verbindung des Menschen mit dem Geist des Mineral-, des Pflanzen- und des Tierreiches.
Farbe:Beige Gelb
Günstiger Tag für ... :Aktivierung der dynamischen vier Elemente im menschlichen Körper (Geist, Emotion, Physis und Seele) Bewusste Verbindung mit den drei Königreichen der Natur (Mineral-, Pflanzen- und Tierrreich) Bitte um die physische Kraft für die Aufgaben, welche wir auf unserem Lebensweg zugeführt bekommen.
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf meine Gesundheit und körperliche Kraft, welche die Basis für den Ausdruck meiner menschlichen Qualitäten darstellt.
Ritual:Bewegen mit Sport und physischen Aktivitäten

Uucv:
Bedeutung:Die Sieben, genau in der Mitte zwischen der eins und der dreizehn kanalisiert sie die Energie, und sorgt für Ausgeglichenheit und Ordnung

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!