Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Ερπετό (CHICCHAN) ~ Τόνος : 11 - Αποφασιστικότητα, Κιν 245


(http://tzol-kintruecount.blogspot.com/)

-----------------------------------------------------------Τόνος : 11 - Αποφασιστικότητα, Ηλιακό Σημείο: Ερπετό (CHICCHAN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SERPENT (CHICCHAN) ~ Tone: 11 - Resolution, Kin 245

Main Maya glyphs

Tzolk’in

11 Chikchan
11 Chikchan

Ja’ab’

18 Muwan
18 Muwan

Night Lord

G7
G7

(
http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 11 (Resolution)

  • Potential
  • Change
  • Link between Heaven and Earth
  • Connection
  • Resolution
  • Improvement
Tone eleven connects. It is concerned with the space between motions. Change is necessary for new ideas to come to fruition. Eleven is dynamic, holding the space open where new creation will ultimately solidify. Every new creation has to find its space in the universe. In the process of fitting in, some modifications must occur. These changes are the energy of Eleven. Eleven is the energy of dynamic actions facilitating change, simplification and improvement. To those born with this energy, some persons are put off by too much change. Maybe you have noticed?

Chicchan - East

Symbolism:

To the Maya, Chicchan (chee-CHAHN) suggested the celstial serpents, located at the four quarters and linked to rainfall. The glyph itself suggests the head or scales of a snake, and in the codices, it is linked to a serpent god.

Personality:

Chicchan is a strong willed, powerful, and charismatic day-sign. Chicchan types can be quite dramatic and are usually regarded by others as having "sex appeal". They are quite intelligent and usually well informed, but tend to become fanatical about one subject or another. Death and sex fascinate them, and they can become obsessive about these matters. The emotional power of those born under this sign is remarkable. They are often found prancing around one stage or another attracting attention indirectly by lurking suspiciously in the shadows. Leadership comes naturally to them in part due to their ability to grab and hold the attention of others.

They are quite strong physically and mentally, and are capable of living under very stressful conditions. On the other hand, failure to nurture themselves adequately is a common weakness of these types.

Natives of Chicchan are intelligent but also extremist in many ways. They have strong emotions or personal powers that affect others deeply. They have such strong emotional reactions that they sometimes explode with anger, causing great upheavals in relationships. When these powerful emotional energies are harnessed, Chicchan types can be quite constructive and creative, pouring out products or performances without any apparent rest. Indeed, they are capable of saving the world.

Challenge:

To experience powerful transformations consciously; to generate energy for the benefit of all involved.

Solution:

To seek to learn and to develop a deep understanding of life. Chicchan

1-Men

Beneath the 1-Men surface personality is a person with powerful faculties of discrimination. Men people know the differences between things, know how to express such distinctions, and are often outstanding at articulating their emothions and expressing their feelings through creative or artistic projects. They are also somewhat psychic and find that their unconscious is their best friend, once they know how to listen to it.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=1&DAY=26)

------------------------------------------------------Tone: 11 - Resolution, Sun Sign: SERPENT (CHICCHAN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)


***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Schlange (KAAN) ~ Ton 11 - Sensibilisierung, Kin 245


KAN ( CHIKCHAN )

CHIKCHAN - KAAN- SCHLANGE

Schöpfer und Formgeber - Lebenskraft und Kundalini Energie - DNA

Osten - Chalchihuitlicue ~ Wassergöttin,
die mit dem Jaderock, Magie, Regentanz, Instinkt, Intuition, Kundalini, Schlangenkraft.

Bewegung und die Entwicklung der Zeit.
Sinnlich und dramatisch nimmt dieses Sonne-Zeichen intensiv und instinktiv Weisheit auf und erschafft somit eine Verbindung von der Erde zu den himmlischen Sehnsüchten.

Durch den aufrichtigen Dienst zu anderen öffnet CHIKCHAN das Herz und macht es ganz weit. CHIKCHAN kann einerseits als Warnung gelten andererseits aber auch ein Indiz für Heilung sein.

CHIKCHAN -Menschen können autoritär sein und neigen zum Wutausbruch. Jedoch können sie wiederum sehr anpassungsfähig, ja fast sogar so fliesend sein, bis sie dann wiederum in einer Ecke gefangen sind, doch dann explodieren sie.

CHIKCHAN können einen giftigen Charakter haben ,mit dem sie sich selbst als auch andere vergiften können. Ihre Einstellung kann verpackt sein in Abweisung, Unterdrückung und Zerstörung.
Mitgefühl ist der Schlüssel, welcher dem CHIKCHAN, der um tiefere Wahrheiten weiß, die Tore zu einem sanfteren und sinnvolleren Leben aufschließt.

EIN GUTER TAG FÜR:
Bitten Sie um Flexibilität und den Fluss des Lebens.

~ um die körperliche Kraft zu erhöhen - für den Sport - um das innere Feuer zu spüren

~ für die Versöhnung von Paaren und um hier in eine Balance auf Körperebene zu kommen

~ um Krankheiten des Nervensystems zu heilen

~ um wirtschaftliche Probleme zu beheben und um die Lösung zu bitten

~ um Wissen in Klugheit zu verwandeln und auf der Spirale der Entwicklung weiterzugehen

Beschreibung der Glyphe: Mund einer Schlange

Kan wörtlich: Frieden und Gerechtigkeit

Symbol für Herz und Verstand. Respekt für das Leben und die Würde des Menschen. Symbol für die Milchstraße, im astrologischen Sinn.

Bedeutet die gefiederte Schlange (O’uókumatz). Es ist die Bedeutung des Schöpfers und Gestalters des Universums, die menschliche Weiterentwicklung, die geistige Entwicklung, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Intelligenz und der Frieden.

Der Zyklus der Zeit.

Es ist das innere Feuer das sich an der Basis der Wirbelsäule befindet, berührt und treibt die sexuelle Energie an. Es ist die DNA.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen NO’J (CABAN) und ihre Zukunft ist AJ (BEN)

Tagesernergie: besonders um die körperliche Kraft zu steigern, um das innere Feuer zu entwickeln und für die geistige (spirituelle) Weiterentwicklung, zum wiedererlangem von Verlorenem und Vergessenem, um eine geliebte Person zurückzugewinnen, Versöhnung, bitte für Paare und sexuelle Balance. Ein Tag um in die Gefühle und den Verstand zu vertrauen um die Gerechtigkeit zu schützen, entdecken von Unrecht und die Transparenz suchen.

Nawal: Schlange

Regiert folgende Körperteile: Nervensystem, Geschlechtsorgane, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Berge, besonders in Sternennächten

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: das Temperament zügeln, Schnelligkeit, Leistung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Frieden, Gleichgewicht, Vergnügen, Entspannung

Charaktereigenschaften und Berufung: Können verschiedene Arbeiten und Berufe ausführen. Erfreuen sich guter Gesundheit. Beeinflussen alles zum guten. Praktizieren die Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit im Zuhause und an jedem anderen Ort und Moment. Sind Naturheilkundige, beherrschen viele Künste sehr gut. Astronomen, WissenschaftlerInnen, ÄrtzInnen, gute SchamanInnen mit viel Energie und Kraft. Sind behutsame Menschen.


Elf - JU'LAJUJ' / Sensibilisierung

Jede neue Schöpfung muss ihren Raum im Weltall finden. Im Prozess "des Einfügens" müssen einige Anpassungen vorgenommen werden. Diese Änderungen bewirkt die Energie der Elf. Elf ist die Energie von dynamischen Handlungen, die Änderung, Vereinfachung und Verbesserung erleichtert. Von denjenigen, die mit dieser Energie geboren wurden, werden einige von zu vielem Wechsel abgestoßen. Dieser Strahl der Sensibilisierung und Entdichtung berührt alle feinstofflichen Dinge und möchte alles Sensibilisieren . Mit den Qualitäten des Nahuales, die in der Verbindung mit dem Klang 11 stehen, sollte sehr sensibel und fein umgegangen werden.
Menschen mit diesem Strahl nehmen sehr empfindlich allerlei Dinge auf
allen Ebenen wahr und so werden diese Menschen auch ohne Schulung
mit der Zeit immer Sensibler auf alles was ihnen begegnet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#Hl._13__ZAHLEN)

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Schlange (KAAN)


Schlange (KAAN)

Ton 11 - Sensibilisierung


11 - Sensibilisierung

Lebenskraft, Rhythmus des Lebens - wird heute verändert und verbessert.
Trecena/Welle: TZIKIN
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------

KAAN:
Krafttiere:Schlange und Drachen, Symbol der Entwicklung und der musikalischen und farblichen Frequenzen sowie des Kundalini-Feuers
Bedeutung:Der Zyklus des Lebens, welcher Kreation und Destruktion in sich vereint. Basis unseres genetischen Codes und der DNA Helix. Kraft der Schlange, die Licht und Dunkelheit in ihren unterschiedlichen Vibrationen und Energien verbindet. Verbindung zwischen dem spirituellen und dem sexuellen Feuer (Kundalini)
Farbe:Grün Rot
Günstiger Tag für ... :Menschen durch die Bewegung der Schlange langsam aus der Dunkelheit und Enge in das Licht und die Weite führen. Aktivieren der Energiezentren (Chakras). Entzünden und Nähren des Seelenfeuers, Aktivieren der vitalen und kreativen Energie. Reinigung des Sexualfeuers. Grosse Transformationskraft des Kosmos
Tagessatz:Das Feuer von KAAN in meinem Herzen hilft mir, mein eigenes Lebensfeuer zu reinigen, ebenso meine Gedanken, meinen Körper und meine Seele.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden

Baluc:
Bedeutung:Die Elf, Anschein des Kaos und der Unordnung, doch in sich Träger des Wissens um den nächsten Schritt, folgend einer höheren Ordnung

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------Ton: 11 - Sensibilisierung, Nahual: Schlange (CHICCHAN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!