Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ (IMOX*IMIX) ~ Τόνος : 2 - Δυαδικότητα, Κιν 041

Τόνος : 2 - Δυαδικότητα, Ηλιακό Σημείο: ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ (IMOX*IMIX)
(1η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: Crocodile (IMOX*IMIX) ~ Tone: 2 - Duality, Kin 041Tone: 2 - Duality, Sun Sign: Crocodile (IMOX*IMIX)
(1st Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The Number 2 is a symbol of duality. Much like Taoists, the Maya think in terms of cosmic polarities. This is embodied in their mythology: there are two Hero Twins, two principal Lords of the Underworld, as well as the two monkey twins who represent the day-sign Chuen. There is the eternal dichotomy of this world and the Underworld, day and night, darkness and light. These themes run like a common thread in all of Mayan myth, especially in the sacred book the Popol Vuh.

Imix (Imox) The Left Hand: Signifies the left side of reality, hence receptivity, receiving messages from other dimensions, and the ability to see into other worlds; but also madness, disorder, nervousness, uncertainty and doubt. It is a sign of cooperation, for the left arm must cooperate and work well with the right. It is the nawal of the ocean, a day for healing illnesses of the mind, for giving thanks and asking for rain. The world is filled with psychological perils and stresses. Upon this day we pray for good mental health, both for ourselves and for all those around us. We pray that our dreams and visions may bring us beauty and wisdom rather than delusion and craziness. Since this day has a strong connection with water, to be close to a flowing river or stream or the ocean is beneficial upon this day.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 2 (Duality)

  • Decisions
  • Challenge
  • The facilitator of change
Mysterious as the question, To be or not to be? Here is the recognition of the separation of self from all else and the desire to be rejoined. Walking a balance while making choices of all kinds, light/dark, male/female, good/bad, Ying/Yang, is the energy of this number. Experiencing the differences between one and another is the use and purpose of this number's energy. Tone Two energy challenges old patterns on every level. Emphasis is on change for the better. This break-down frequency will remove what has become obsolete to make new space for what is to come. Recognize difference without judgment and smooth the road to change.

Imix - East

Symbolism:

The Mayan name, Imix (ee-MISH) or Imox, is a word that the authors believe refers to the earth god and consequently to Earth itself. The Mayan glyph for the day has been compared to a womans nipple, a symbol of nourishment. Imix also has connections with the ceiba tree, a giant tree usually found growing in the old town plazas, that symbolizes growth from deep within the earth (from its core, to be exact).

Personality:

Imix types are often constantly at work, usually trying to maintain the integrity of their world. They are energetic, rigid, creative, and initiating.

They have intense emotional power and a need to be deeply involved in whatever they do, a need that must be used creatively or it may become a source of problems in relationships. Imix types have strong nurturing instincts, are quite sensitive, and require privacy.

They are not always comfortable sharing feelings. They are protective and dominating in a parental way and often struggle psychologically with the voice of an internalized critical parent.

Persons born under Imix can be assertive and even aggressive in some ways. Many feel rejected by their families or parents, and in compensation, seek group friendships that make up for this loss. Some become founders of businesses, organizations or associations. They relate to the world around them through their feelings and not their intellect. This causes them to be quite reactive to any changes taking place around them, and they often rush in to keep the "dam from breaking", so to speak. This reactive nature is probably behind their tendency to initiate activities.

They are often found breaking new ground or starting projects from scratch. When motivated, the Imix type will work incessantly until emotional security has been restored and stabilized. When they do achieve emotional security, however, they may become extremely lazy and even lethargic.

Challenge:

To accept themselves completely and to become free from feelings of rejection by parents or other authority figures; to join with others on terms that are shared by the others; to refrain from being judgmental.

Solution:

Founding a business or creating a home. Learning to be independent. Imix

1-Ahau

Beneath the 1-Ahau surface personality lies a self that is romantic and attracted to a glamorous lifestyle. Such a person may find success in a life in fashion or as a performer or public personality. The greatest weakness of Ahau people is in matters of relationship. In this area they tend to be idealistic and can often make poor choices that lead to problems.

G-9 (South)

People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=23)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 2 Imox
Long Count: 12.19.18.4.1

Symbol of the unseen forces in the universe, manifested in dementia. Day when the forces of nature are like dangerous storms, simultaneously a day which proposes order and balance with disorder.

Imox is the name of all things hidden or secret. It also represents the left side, left arm whose mission is to help the right arm to perform an effective cooperation with the Heart of Heaven, Heart of the Earth in the unfolding of the world and humanity.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Krokodil (IMOX*IMIX) ~ Ton 2 - Entscheidungen, Kin 041

IMOX:
Krafttiere:Krokodil und Echse, Symbol der dunklen Seite des Wasser-elements und der Emotionen
Bedeutung:Die Kraft des Lebensflusses. Die Verbindung zum Wasser des Lebens. Unsere Fähigkeit, Emotionen zu erfahren. Unser Emotionalkörper, welcher die Erinnerungen unserer vergangenen Erfahrungen und Leben in sich speichert
Farbe:Gelb Grün Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Segnung des Lebenselexirs und des Wasserelements, welches uns reinigt und Klarheit in unsere Emotionen bringt. Verbindung zu den Wasserwesen, auch zur Göttin Ixchel (Mondgötting) und zu Chaak (Gott des Regens). Bitte um Hilfe für Menschen, die unter psychologischen Problemen leiden.
Tagessatz:Mein Körper, der zu einem großen Teil aus Wasser besteht, ist gleich einer Quelle, die sich in den Fluss des Lebens ergießt.
Ritual:In einem Fluss, See oder im Meer schwimmen

Ca:
Bedeutung:Die Zwei, Polarität in unserer Dimension, Verbindung zwischen Geist und Materie als Grundvoraussetzung für das schöpferische Prinzip des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------Ton: 2 - Entscheidungen, Nahual: KROKODIL (IMOX*IMIX)
(1ste Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Krokodil (IMOX)


Krokodil (IMOX)

Ton 2 - Entscheidungen


2 - Entscheidungen
~*~
Reinigung unserer Emotionen - im Spiel der Gegensätze.
Trecena/Welle: AJPUU
1ste Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------

IMIX - IMOX - Krokodil

Kraft vom Wasser des Lebens - Urquell und die Verbindung zum Naturreichh

Osten, Tonactecuhtli ~ Fruchtbarkeitsgott, Schildkröte, Urmeer, Ursprung, Seerose, Mutter allen Lebens..

IMIX erhält Nachrichten der ursprünglichen kreativen Kraft. Einfach der Anfang aller Dinge. Imix-Menschen die ihren Herzen folgen, werden als Genie gesehen. Es gibt keine Ordnung zu den ursprünglichen Nachrichten. Ein merkwürdiger, ver-rückter Tag. Ein Tag um den Verstand zu beruhigen, Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichen. So sollten Imix-Menschen ihre Energien zu praktischen und kooperativen Anstrengungen leiten um produktive Ergebnisse zu erbringen. Imix haben eine starke nährende Energie und werden hart arbeiten, um Sicherheit für Familie und Freunde zur Verfügung zu stellen. Extrem landbesessen, muss IMIX aufpassen, nicht all zu Besitz ergreifend und dominant zu sein. In diesem Zustand ist Imix unsicher in seinen Entscheidungen und flieht vor seinen Gefühlen..

EIN GUTER TAG FÜR: Offen für Neuanfänge im Einklang mit der Naturr

~ Heilung von Geisteskrankheiten, - Problemen, von "Verrücktheit""

~ Um den Verstand zu beruhigen, um Verzweiflung zu heilen, Instabilität auszugleichenn

~ Dies ist eine merkwürdige "verrückte", crazy Tagesenergiee

~ Um Rückkehr zu bitten für Menschen die weit weg von ihrem Zuhause sindd

~ die Kommunikation mit Wasserwesen, den Delphinen, Walen, Krokodilen...& derr
Reinigung aller Gewässerr

Beschreibung der Glyphe:Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert eine Faust, gleichzeitig auch die Lotusblüte, den Kopf eines bestimmten Drachen, oder die Mundöffnung, ohne Unterkiefer und mit einem länglichen Auswuchs für die Nase.

Imox wörtlich: Zusammenarbeit

Symbol der Zusammenarbeit und Gemeinschaft

Es ist das Wesen in jeglichem Sinn des Wortes. Es ist der subtile Teil des Menschseins, die Sensibilität, das Ungewöhnliche, das Exzentrische, das Flußkrokodil, manifestiert den okkulten Teil oder das Innere des Menschseins, die schlafenden Kräfte. Es ist das Wesen des Wassers. Es ist der Geist des Regens. Zusammenleben mit den Lebewesen im Wasser, ermöglicht die Kommunikation mit den Delfinen, Walen, Krokodil.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJ (BEN) und ihre Zukunft ist TOOJ (MULUC)

Tagesenergie: um die inneren und geistigen Kräfte zu verstärken. Es ist ein Tag um Regen, die Reinigung der Flüsse, Seen und Meere zu bitten. Tag um die Gemeinsame Kraft zu nutzen, um die Vereinigung mit den Anderen zu erreichen, zu beginnen oder zu vertiefen.

Nawal: Delfin, Krokodil, Hai, Schildkröte

Regiert folgende Körperteile: das Blut, dass in unseren Venen fließt, die Knoten und die Geschlechtsorgane

Kraftvolle Plätze: Meer, Flüsse, Seen, Bäche

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Ungleichgewicht und Richtigstellung, Verwirrung, Durcheinander und Frieden.

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Durcheinander, Mut (Wut), übereilte Antworten

Charaktereigenschaften und Berufung: Aufrichtig, ihnen gefällt es nicht zu lügen. EmpfängerInnen von kosmischen Nachrichten. Sehr lebhaft im täglichen Leben. Produktiv, kreative TräumerInnen. Ihnen gefällt es Ihresgleichen (Mitmenschen) zu helfen, sie sind SchamanInnen, HellseherInnen, erleiden den Schmerz von anderen, LehrerInnen, PsychologenInnen, SoziologenInnnen, KünstlerInnen, PoetenInnen, RednerInnen, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen, VerwalterInnen der Rechte, geistige HeilerInnen, Naturverbunden. Wie FührerInnen sehen sie das Gleichgewicht des Menschseins mit der Natur über das Wasserelement.Zwei - KEB' / Entscheidungen - Hervorbringung

Herausforderung -der Vermittler der Änderung.
Zwei Energie fordert alte Muster auf jedem Niveau heraus, diese zu harmonisieren. Betonung ist auf der Besserung.
Widerstand ist ein natürlicher Prozess, durch den Macht erzeugt wird. Sich entspannen. Fluss. Atem. Diese Frequenz des Durchbruchs wird jenes entfernen, was veraltet ist, um neuen Raum zu schaffen für das was kommen soll. Während dem Auswiegen um den Ausgleich zu erschaffen, wird der Wunsch gefunden. Daher suche das Gleichgewicht auf deiner Skala. Erkennen den Unterschied ohne Urteil an und glätte die Straße der Änderung. Der Klang Zwei berührt all das was von uns noch unerkannt ist und bringt uns Dinge in das Bewusstsein, die uns fremd sind und mit uns vermeintlich nichts zu tun haben.
Herausforderung: Alles was uns begegnet anzuschauen (nicht gleich alles wegzustoßen, nur weil wir meinen es ist nicht unseres) auf physischer, psychischer und mentaler Ebene.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#IMIX_-_IMOX_-_Krokodil)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!