Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB) ~ Τόνος : 13 - Ανύψωση, Κιν 052Τόνος : 13 - Ανύψωση, Ηλιακό Σημείο: ΔΡΟΜΟΣ (E'E*EB)
(1η Νύχτα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

-----------------------------------------------------
***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: ROAD (E'E*EB) ~ Tone: 13 - Ascension, Kin 052

The number 13 is the completion of life, of all movement and process. 13 has a special relationship with the development of paranormal abilities, for it is connected with the 13 major joints of the human body where the sacred koyopa energy (the Mayan equivalent of kundalini) accumulates. 13 also relates to refinement and sensitivity, enhanced perception and acute intuition. This ability to access other dimensions of reality applies to all actions performed on a 13 day as well as to those who are born upon a 13.
EB (E) THE ROAD OF LIFE: Signifies destiny, the road, thanks and benediction. It is the nawal of all the roads and road guides. Upon this day we give thanks for the Road of Life upon which we continually walk, for it represents the spiritual path itself. This day is the patron of travelers and the best possible day upon which to begin a journey. It is also a most favorable day for the initiation of any business matter or for the signing of contracts.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------Tone: 13 - Ascension, Sun Sign: ROAD (E'E*EB)
(1st Night of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 13 E
Long Count: 12.19.18.4.12

Symbol of the way, the fate of birth, which leads to a fixed point. It is a day for the development of life, of history that began in B'atz 'and ends in Q'anil or Tz'i. Q'anil is a blessing and T'zi a sign of separation. E is the strength, power and energy to start work or take a trip. It is one of the bearers of time for your intimate relationship with nature. E is a day of fire in the home, plants and the stars of heaven. Also a day of one's personality and material goods.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 13 (Ascension)

  • Bridge
  • Pure Creator Energy
  • Ascension
  • Spark of understanding
  • Source connection
  • Remembering
Going from one step to the next higher step. The energy of Thirteen propels the effort to try something new or to try again. Tone thirteen provides an energetic connection between what has been and what is to come. It is the bridge from the now into the next 'now'. Persons with the energy of Thirteen are always going over the next mountain just to see what is there. Thirteen carries the last success to the newest effort. Thirteen frequency is Divine. It watches and loves and allows. The foundation for each of other twelve; sometimes referred to as cosmic glue. It has a gentle and subtle energetic signature and is worth every effort to invite into your life.

Eb - South

Symbolism:

Eb (abe) does not translate easily. The glyph combines the symbols for death and water, which has led some to conclude that it symbolized harmful rains and mildew. E, the Quiche Maya name for Eb, means tooth, and in their tradition the day is considered favorable for getting good advice and for praying.

Personality:

The Eb type tends to be relaxed, courteous, practical, careful, and helpful. They tend to be pleasant people who enjoy good company and who best relate to others casually. They are generous and giving persons who usually expect nothing in return. Relationships are very important to them and are often the centerpiece of their lives. This need conditions them to make sacrifices for others. Eb types are often perceived as ambitious and hard-working. They are intensely practical, they know how to solve problems, they dont hesitate to get going when needed, and they do good work. They will compete with others, but prefer peace to conflict. Persons born under Eb may appear easy going and compromising, but they are also easily distressed and are known to hide deep hurts and feelings. Eb types are often quite sensitive, are sometimes emotionally fragile, and are easily hurt by rejection or criticism. They tend to hold on to feelings of anger and resentment and often use hard work as a means to constructively ventilate those feelings. While they are slow to get going, Eb people are quite persistent and will finish a job or achieve a goal. They are very practical and capable of solving problems; many become designers or engineers of some kind. In general, this is a conservative day-sign that seeks peace with the world.

Challenge:

To avoid poisoning themselves by suppressing anger.

Solution:

To let others know how they feel. Eb

1-Ahau

Beneath the 1-Ahau surface personality lies a self that is romantic and attracted to a glamorous lifestyle. Such a person may find success in a life in fashion or as a performer or public personality. The greatest weakness of Ahau people is in matters of relationship. In this area they tend to be idealistic and can often make poor choices that lead to problems.

G-2 (East)

These types are dedicated to their work regardless of whether they are employees, run their own business, do volunteer work, or merly do work around their own homes.

G-2's sense of responsibility is quite high. Others may perceive them as obsessive and compulsive and inclined to do more than needs to be done.

G-2 people are hard workers, stubborn and often quite thorough about attending to details. Personal sacrifice comes naturally to them and one of their most basic reactions in any situation is to stand aside for others who assert themselves.

G-2's are ambivalent about being the boss, and they maneuver themselves into jobs or situations where they can take orders from above. Most people see them as polite, accommodating, considerate and respectful. An important life lesson for G-2 types lies in making their personal sacrifices meaningful.

Another lesson comes from learning to focus their tremendous capacity for giving. Their dark side lies in excessive self-denial. Many of those born under this influence have strong Neptune placements in their Western birth charts. Neptune is a planet that represents loss of self and a willingness to make a personal sacrifice.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=3)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: STRASSE (E'E*EB) ~ Ton: 13 - Aufstieg, Kin 052


EB - E'E - STRASSE


Entwicklungsweg der Seelenabsichtt

Süden, Patecatl ~ Gott der Medizin, Zahn, Treppe-Leiter, Menschlichkeit, Straßee
des Lebens, Aufstieg der Pyramide zum Gipfel der Schöpfung, zum dreizehntenn
Himmel..

Der Träger der Zeit, und der Leiter des Schicksals. Diese Personen öffnen diee
Strasse und führen die Zukunft von Gruppen, Gemeinschaften und Personenn
gleichermaßen. Sympathisch und gehorsam, widmen sie sich harter Arbeit undd
Organisation. EB-Menschen haben Glück im Geschäft und auf Reisen. Vielee
werden Seelsorger wo sie sich der Armen, kranken oder alten Leute annehmen,,
wobei sie viele persönliche Opfer bringen. Manchmal werden sie dem Gras zuu
geordnet, dessen Zeichen von allen Lebensformen am freigiebigsten aber auch dass
bescheidenste ist. EB-Menschen sind liebevoll und betont, doch sie sind leichtt
verletzlich, ärgern sich nur langsam. Das zurückhalten von negativen Gefühlenn
und unausgesprochenen Ablehnungen kann zu Krankheit, vergifteter Meinungenn
über andere und einer falschen Kühnheit für dieses Sonne-Zeichen führen..

EIN GUTER TAG FÜR: Dankbarkeit für eine gute, gerade, langee
Lebensstraße. Sozialer Dienst..

~Wege im irdischen und geistigen eröffnen sichh

~Gut für den Beginn von Reisenn

~Lange Spielräume einleiten - Geschäfte einleiten - Arbeitsverträgee

~Um unseren Lebensweg zu sehen, um Anleitung für ein gutes Schicksal & Gesundheit zu bittenn

Beschreibung der Glyphe: Das Gesicht eines Ahnen mit sichtbarem Gebiss, die Stufen im Mund bedeuten eine Leiter. Die 2 Linien bedeuten zwei Wege. Es erscheinen auch 2 Augen.

E‘e wörtlich: Weg, Zahn

Symbol der möglichen Analyse, abwägen der eigenen Gewohnheiten, der Wünsche und Bedürfnisse.

Symbolisiert den Schicksalsweg, der Führer, der uns zu einem objektiven Punkt bringt. Es ist die Handlungsenergie, die Energie die neue Wege zu neuen Erfahrungen öffnen kann.

Es ist der NAWAL aller Wege und Führenden Persönlichkeiten. Er ist Führer und Schützer der Geschäftsleute.

Sind führende Persönlichkeiten, Schamanen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen K’AT (KAN) und ihre Zukunft ist AJPÙ (AHAU)

Tagesenergie: um mit einem Geschäft zu beginnen. Tag um die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um sich zu orientieren und um Antworten auf die Fragen des Lebenssinnes zu finden.

Nahaul: Waldkatze

Regiert folgende Körperteile: Fußsohlen, Geschmack, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Flüsse, Wälder der kalten Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Freiheit, Lebensfähigkeit und Ausführung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Genießen, Probieren, Ausdrücken, Spüren, Erfahren

Charaktereigenschaften und Berufung: Großzügig, Gütig, Entschlossen, sehr fröhlich und liebevoll. Sind geborene Führer und Leiter. Reisen sehr viel. Machen leicht und schnell einen Gefallen. Zeigen anderen den guten Weg. Verständnisvoll, aufrichtig, bitten um Orientierung zu Ajaw für andere Personen.

Sind Geschäftsleute, Führende Persönlichkeiten, VerwalterInnen, MathematikerInnen, VermittlerInnen, GeschäftsführerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen, gute KöchInnen. Schamanen spezialisiert in der Lösung von großen Problemen. Bitten Ajaw um alles was die Gemeinschaft braucht.Dreizehn - OXLAJUJ ' / Aufstiegsenergie - Wandlung zur Schönheitt

Von einer Stufe geht es auf die nächst höhere Stufe. Die Energie der Dreizehn treibt die Bemühungen an, etwas auszuprobieren oder es noch einmal zu versuchen. Menschen mit der Dreizehner Energie steigen immer über den nächsten Berg, nur um zu sehen, was dahinter ist. Die Dreizehn nimmt ihren letzten Erfolg als Anschub in die nächste Anstrengung mit hinein. Der Klang der Wahrhaftigkeit – ist letztendlich die Umwandlung und Vorbereitung zur vereinfachten Schönheit. Die 13 ist die Zahl dess
königlichen Strahles. Die Qualität des Nahuales, die mit dem Klang derr
13 verbunden ist zeigt an wie man den Akt der Wandlung hin zumm
göttlichen ICH BIN vollziehen kann.Es ist auch der Strahl der Schönheitt
und Ethik und so wandelt und bereitet er alles auf allen Ebenen vor, umm
das zu Wandeln was nicht dem Ideal entsprichtt


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#EB_-_EE_-_STRASSE)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Strasse (EE)


Strasse (EE)

Ton 13 - Aufstieg


13 - Aufstieg
~*~
Erkennen unseres Lebens- und Entwicklungsweg - wird auf eine neue Stufe des Bewusstseins gehoben.
Trecena/Welle: AJPUU
1ste Nacht des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 13 - Aufstieg, Nahual: STRASSE (E'E*EB)
(1ste Nacht des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

EE:
Krafttiere:Alle weissen Tiere, Symbol der reinen Seele (weisse Löwen, Tiger, Elche, Delfine,…)
Bedeutung:Der weisse Weg, Symbol des individuellen Entwicklungswegs jeder Seele, Verbindung zum Lebensweg. Die Öffnung gegenüber den Lebensprogrammen und gegenüber der heiligen Bestimmung des Menschen.
Farbe:Weiss Himmelblau
Günstiger Tag für ... :Verständnis für das Mysterium unseres Lebensweges zu erlangen. Bitte um einen geraden und aufrichtigen Weg, und darum, die Hindernisse auf diesem Weg besser zu verstehen. Jene Aspekte unserer Seele zu verstehen, welche wir erlösen müssen um weiterzukommen.
Tagessatz:Ich akzeptiere, dass ich die Verantwortung für alle Umstände trage, in welchen ich mich befinde. Ich arbeite daran, meinen Weg an Liebe und Respekt zu orientieren.
Ritual:Eine weisse Kerze anzünden

Oxlahun:
Bedeutung:Die Dreizehn, Quelle der Energie und zugleich das Ziel zu dem sie zurückfliesst, verbindet in sich alle vorhergehenden Zahlen und alle Weisheit des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!