Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΚΑΛΑΜΙ (AAJ*BEN) ~ Τόνος : 6 - Ροή, Κιν 253Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: ΚΑΛΑΜΙ (AAJ*BEN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

----------------------------------------------

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: REED (AAJ*BEN) ~ Tone: 6 - Flow, Kin 253Tone: 6 - Flow, Sun Sign: REED (AAJ*BEN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

6 B’en
6 B’en

Ja’ab’

Pax
6 Pax

Night Lord

G6
G6

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 6 (Flow)

 • Calming
 • Steady
 • Growth
 • Stabilizing
 • Improvements
 • Flow
 • The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think of the art of dance or the play of a great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life. Tone Six energy is invaluable for keeping long range projects on course. Tone six provides stabilizing and balancing factors for the growth of creative energy, and the fulfillment of a plan. This frequency assists long range projects to come to fruition, There is a place for slow, steady growth. Tone six provides fuel for the long haul. Tone six help stabilize change in all things.

  Ben - East

  Symbolism:

  To the Maya, this day-sign, Ben(bane) appears to have symbolized the development of both the maize plant and man. The word Ben does not seem to refer to any particular plant or deity. Some researchers have thought that the sign probably referred to the standing corn stalk - as opposed to ripe corn - or perhaps to a reed or cane. They glyph is highly stylized, though in some variants a link with vegetation appears to be present. Some people have suggested that the glyph refers to a mat made of reeds, representing a kind of weaving.

  Personality:

  Ben types are often popular, knowledgeable, accomplished and competent, with strong opinions. they are often highly regarded by others for their talent or expertise. In some cases they are simply way ahead o f their competitors, or have made their mark on the field in which they work. In other cases, it is just a matter of general competency - the ability to excel at whatever it is they decide to do. They are fighters for moral or ethical principles and are quick to take on challenges. At worst, they are opinionated. These people will "stick to their guns" when under fire, keep a "stiff upper lip" when in trouble and, like a reed or cane stalk, remain firm in tense situations. They can be intellectually rigid and prone to argue, however. These people have a militant side, and although they don't deliberately seek conflict, they seem to thrive in it. Persons born under Ben are usually popular and social, having deep knowledge of human nature. For some, this quality brings them well deserved fame; for others, it brings respect and recognition from their peers. Although Ben types have enemies, even their enemies respect Bens successful ways. People born under the Ben sign are ambitious and clear about their goals and intentions.

  Challenge:

  Being opinionated or holding rigid attitudes.

  Solution:

  To understand human nature; to apply social skills. Ben

  1-Lamat

  Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

  G-6 (West)

  Persons born under this Lord seem to be self-controlled, practical, traditional, and markedly entrepreneurial.

  They often create a self-sufficient kind of lifestyle or career and may be self-employed.

  They have a strong desire to build things and are very hard workers. Their work is rarely of a solitary nature; more often than not, they deal directly with the public, perhaps as a consultant or counselor.

  They take responsibility for themselves and are very self-reliant, but this makes other people less important for them in the process of achieving happiness.

  They are strongly motivated by fame and worldly success, and they hold themselves to high standards of performance. They are driven to success in the world because they strive to be accepted by others. Their drive for independence and approval is part of a quest for self worth. This inner insecurity is their dark side, and they need to ask why they drive themselves so hard.

  They are sensitive to the rhythms and nuances of life and may develop a special interest in and respect for the feminine side of life. Overall, however, their intentions are good and others recognize this fact. Mars and Saturn are often prominent in their charts, along with the sign Leo.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 6 Aj
Long Count: 12.19.18.1.13

Aj symbolizes everything related to home and family. Aj is a symbol of the resurrection and is a day of renewal, purification, the resurgence of the firmness, representing the origin, professions or trades, the constanance of existence and its development to achieve the fullness of life.

It was given the name of Aj as this day is symbolic of the need felt by our ancestors for the first food and its delivery, the day of the sacred corn and domestic animals.

(http://mayancalendar2012.org/)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ * Ben) ~ Ton 6 - Fliesen, Kin 253

AAJ:
Krafttiere:Die Tiere mit Gemeinschaftssinn, Delfine, Wale, Ameisen, Bienen …
Bedeutung:Der Baum de Lebens. Die Verbindung des einzelnen Individuums mit der Gemeinschaft, mit der Familie und den Vorfahren. Die individuelle Seele eines jeden Menschen und ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Seelengemeinschaft.
Farbe:Braun Weiss
Günstiger Tag für ... :Uns mit unseren Wurzeln zu verbinden, um an uns selbst zu arbeiten und unsere Beziehungen zu heilen - sowohl mit den Verstorbenen als auch den Lebenden (Eltern, Geschwistern, Kindern, Partnern, Freunden) und den unsichtbaren Helfern.
Tagessatz:Ich suche die Einheit, Harmonie und den Frieden mit meiner Familie und meinen verstorbenen Angehörigen, sowie mit meinen unsichtbaren Helfern.
Ritual:Kreise aus Zucker miteinander und übereinander verbinden

Uac:
Bedeutung:Die Sechs, zwei Mal die drei, die Polarität im Rhythmus des Lebens, wo jeder Effekt seine Ursache hat

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)
------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ)


Schilfrohr (AAJ)

Ton 6 - Fliesen


6 - Fliesen
~*~
Entwickelnde Spiritualität der menschlichen Gemeinschaft - hin zur fließenden Entwicklung.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)
------------------------------------------------------


AAJ ( BEN )

BEN -AAJ - MAIS

Lebensveränderung, welche durch bewusstes Erkennen herbeigeführt wird. Hüter der Aussaat - der Familie & Heim
Osten, Tezcatlipoca ~ Gott der Dunkelheit, Schilf,Weltenbaum, Lebensziel, Krafttier, Spirituelle Führung.

Ben-Menschen sind die geistige Essenz, Beschützer und führendes Licht für Familie und Haus. Sie sind kompetente Sprecher, die sich den Ursachen annehmen werden. Sie sind zäh und analytisch. BEN ist bestrebt, Frieden, Harmonie und Ordnung in all ihre Beziehungen zu bringen.
Ben - Menschen sind gesegnet mit großer Sachkenntnis in Verhandlungen und der Betreuung, die sehr häufig auf die Probe gestellt werden.
BEN braucht viel Anerkennung .Heilung mit seinem Krafttier ist besonders an 8- BEN-Mais zu erfahren.

Wegen der häufig unbiegsamen Ansichten (in Ehe u. Geschäftsleben) und sehr hohen Erwartungen, verlieren sie
an Sympathie.
Mais/Schilf lehrt daher:
Sei mehr wie ein Gartenschlauch als wie eine Eisenstange.

EIN GUTER TAG FÜR:

Heilung im Inneren wie im Äußeren, geistige wie auch materielle Ebene.

~ Um Schutz für das Haus, die Bewohner, die Tiere und für Betriebe zu bitten

~Um gutes Timing zu bitten für eine "gute Ernte".

Beschreibung der Glyphe: ein Schilfrohr in waagerechter Position. Innenansicht des Schilfrohres der weißen Schicht für den waagemutigen Wurf mit dem Blasrohr.

Aaj wörtlich: Pflanzung und Erneuerung

Symbol für die Familie und die sozialen Beziehungen. Im politischen Sinn bezogen auf die Macht und auf ihre verantwortliche Ausübung.

Bedeutet Schilfrohr oder Zuckerrohrfeld.

Es ist der NAWAL von dem Haus und den Kindern.

Lehrer des Wissens.

Es ist die Wirbelsäule und das innere Feuer.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAN (CHICCHAN) und ihre Zukunft ist IMOX (IMIX)

Tagesenergie: um das Haus, die Tiere und die Pflanzen zu schützen. Tag für das Zuhause und der Gesundheit von den Kindern. Es ist das Wesen, der Überfluss, die Einheit. Tag für pflegen und fördern der menschlichen Beziehungen, fördert das Einlösen und erfüllen von den Verantwortlichkeiten.

Nawal: Armadillo

Regiert folgende Körperteile: Wirbelsäule, Herz, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Wald der heißen Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Liebe, empfindsame Zärtlichkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Liebe, Zärtlichkeit, Sensibilität, Sanftmut

Charaktereigenschaften und Berufung: Große spirituelle Macht, fröhlich und der standhaften Entscheidungen, Bauern, respektieren Pflanzen und anderes Sein, großzügig mit der Familie und der Gemeinschaft, sie brauchen es starke Erfahrungen zu machen, nehmen Gefühle der anderen auf, in der Kindheit sind sie sehr krank, als Erwachsene gesund und stark, erfüllen öffentliche Aufträge und erreichen eine hohe Stellung in ihrem Beruf, verlässlich und ehrlich. KünstlerInnen, Richtungsweisende, PädagogInnen, Hellseherisch und siegreich gegenüber dem Schlechten, sie überwinden immer Probleme im Leben. Ihre spirituelle Berufung ist überwinden von dem Schlechten und deshalb erleiden sie viel. ErhalterInnen der Harmonie in der Familie und sichern Nahrung für die Mitglieder der Gemeinschaft.


Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#AAJ_(_BEN_)_)

------------------------------------------------------Ton: 6 - Fliesen, Nahual: SCHILFROHR (AAJ*BEN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!