Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΗΛΙΟΣ (AJPUU*AHAU) ~ Τόνος : 13 - Ανύψωση, Κιν 260, Κιν 0

Τόνος : 13 - Ανύψωση, Ηλιακό Σημείο: ΗΛΙΟΣ (AJPUU*AHAU)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SUN (AJPUU*AHAU) ~ Tone: 13 - Ascension, Kin 260, Kin 0Tone: 13 - Ascension, Sun Sign: SUN (AJPUU*AHAU)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

----------------------------------------------(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

----------------------------------------------

Tzolkin: 13 Ajpu
Long Count: 12.19.18.2.0

Represents musicians, artists, observers, communicators and writers. Day created to provide a balance between good and evil, but following the teachings reveals that good always triumphs over evil. Good and evil have been left to journey over the blessed face of the Earth, measuring our deeds and attitudes. Know that we must always overcome evil with our good behaviours.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

13 Ajaw
13 Ajaw

Ja’ab’

Pax
13 Pax

Night Lord

G4
G4

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------Personality traits for those born on

Tone: 13 (Ascension)

  • Bridge
  • Pure Creator Energy
  • Ascension
  • Spark of understanding
  • Source connection
  • Remembering
Going from one step to the next higher step. The energy of Thirteen propels the effort to try something new or to try again. Tone thirteen provides an energetic connection between what has been and what is to come. It is the bridge from the now into the next 'now'. Persons with the energy of Thirteen are always going over the next mountain just to see what is there. Thirteen carries the last success to the newest effort. Thirteen frequency is Divine. It watches and loves and allows. The foundation for each of other twelve; sometimes referred to as cosmic glue. It has a gentle and subtle energetic signature and is worth every effort to invite into your life.

Ahau - South

Symbolism:

The Mayan name for this day-sign was Ahau (ah-HAW), which means lord or chief. They glyph for the day is sometimes a four petaled flower though it also appears as a face. To the Maya, the flower was a symbol of the lord or sun, and this was its day.

Personality:

Ahau types are loving, devoted, artistic, dreamy and romantic. They can be loyal friends and lovers, but often suffer in relationships because of unrealistic expectations. They are extremely devoted to others, including friends and lovers, and are hurt badly when they are left for another. Ahau types have a beautiful vision of what life, and most importantly what life with another, can be. In some cases, an obsession with the future and with some kind of ultimate perfection generates illusions, fuels unrealistic expectations and brings about disappointments. In other cases, Ahau types will live a life dedicated to an ideal, and they will accomplish much, sometimes changing the world in the process. Art and beauty draw the interest of those born under this day-sign. Many become successful artists, writers, or craftspeople who produce decorative, aesthetically pleasing products. Ahau types are generally intelligent and hard-working, but they can also be stubborn and uncompromising. One major problem is their unwillingness to compromise their ideals. Ahau types are determined people who would rather not participate than have to accept a less-than-perfect situation. Ahau is a sign that needs to combine realism and idealism, and when this compromise is able to be made, their doors will open to a more perfect world.

Challenge:

To handle disappointments due to unrealistic expectations; to accept the world that is not up to their hopes and wishes; to tolerate unfairness in others.

Solution:

To keep life simple and to appreciate the little things. Ahau

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-4 (North)

Some people born under the influence of this Lord are teachers, some are healers, and some are over protective parents. Most seem to have a nervous disposition and a need to talk.

They are intense guardians of one thing or another; other people, children, pets. Youth of often a fixation for them; they are drawn to children and perhaps even work with them in some capacity.

Their nurturing instincts are quite strong, and they need to find healthy outlets to express this urge. Their darker side lies in understanding that their nurturing influence can become a detriment in many ways. The communication skills of G-4 types make them excellent teachers. They can be very creative with their thinking, a quality that lends itself to art and writing. On the darker side, they think or talk incessantly and often struggle with ways to turn off their minds. By working as a teacher or communicator, they may be able to turn this tendency into positive activity.

G-4 types have a tendency to scatter their energies and this inclination may lead to being a "jack of all trades but master of none." Mercury is usually strong in the charts of those who are born under this lord, as is an emphasized twelfth house.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Sonne (AJPUU*AHAU) ~ Ton 13 - Aufstieg, Kin 260, Kin 0

Sonnenzeichen Sonne (AJPUU*AHAU)


Sonne (AJPUU*AHAU)

Ton 13 - Aufstieg


13 - Aufstieg
~*~
Der Weg in die Einheit der Liebe - wird auf eine neue Stufe des Bewusstseins gehoben.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------Ton: 13 - Aufstieg, Nahual: SONNE (AJPUU*AHAU)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

------------------------------------------------------

AJPUU:
Krafttiere:Der Löwe, König der Tierwelt und spirituelle Autorität
Bedeutung:Das heilige Bewusstsein des Menschen. Der Herzenskrieger, der für den Ausgleich und die heilige Warheit kämpft. Die kreative und zugleich destruktive Kraft des Männlichen, welche in unserer Sonne Ausdruck findet.
Farbe:Rot Gelb Terrakotta
Günstiger Tag für ... :Wertschätzung der männlichen Kraft und des Göttlichen im Mann. Aktivierung von Mut, Güte und Kraft, um Hindernisse zu überwinden und die eigenen Grenzen, die wir uns in unserem Leben setzen, zu sprengen (Vorurteile, soziale und religiöse Regeln ...)
Tagessatz:Ich folge den Impulsen meines Herzens und lebe mein eigenes Leben, auch wenn mich dies von anderen unterscheidet.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden, um die Sonne zu ehren

Oxlahun:
Bedeutung:Die Dreizehn, Quelle der Energie und zugleich das Ziel zu dem sie zurückfliesst, verbindet in sich alle vorhergehenden Zahlen und alle Weisheit des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------


AJPU ( AHAU )

AHAU - AJPUU - AHNEN

Der Sonnengott, gepaart mit Erleuchtung und der Meisterschaft des Lebens

Süden, Xochiquetzal ~ Göttin der Blume, der Liebe, Sonne, der Tänze und Spiele, Dichter, Künstler, Sonne, Vollständigkeit, im ungebrochenen Kollektiv mit den Ahnen, Weltenbaum.

Tag der Vorfahren und Verbindung zur spirituellen Führung. Das göttliche Gesicht der Sonne, des Musikers, des Sängers, des Tänzers, und des Meisterschützen.
AHAU-Menschen sind Künstler, Athleten, Hellseher mit dem weisen Urteilsvermögen, die andere Menschen leiten und verteidigen.
Sie erwarten zuviel von sich selbst und von anderen, dass unerfüllte Erwartungen zur Gewissheit werden. Eine Anhäufung dieser Enttäuschungen kann AHAU dazu bringen, Verantwortungen auszuweichen, Korrekturen nicht zu akzeptieren und sogar Ressentiment und Verachtung zu anderen aufbauen.
AHAU-Menschen sollten ihr Leben vereinfachen, um im Stande zu sein, sich zu erheben und mit der vorbehaltlosen Liebe wieder zu scheinen.

EIN GUTER TAG FÜR: Bitte um Weisheit und setzte die geehrten Erinnerungen unserer Vorfahren fort.

~Um Wissen und Klugheit zu bitten, um das eigene Leben zu fokussieren und zu analysieren

~Um Sicherheit & Stärke zu erhalten, Ziele zu planen und zu erreichen

~Um sehr kranken Menschen zu helfen und um Augenleiden zu heilen

~~Ein Tag der Kraft, Mut, Stärke & Energie gibt um alle Hindernisse, Feinde...zu überwinden

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert das Gesicht eines Blasrohrpusters. Der Mund mit der runden Form gibt die Idee des Blasens und Abschießens des Blasrohres.

Ajpu wörtlich: Sonne - Ahnen

Symbol der Persönlichkeit, des Charisma und Vorbild.

Tag zum überzeugen mit der Kraft und Glaubwürdigkeit von der eigenen Persönlichkeit und um Projekte, Individuen und unsichere Organisationen zu schützen.

Bedeutet Blasrohrpuster.

Es ist der Tag des „Großen AHAU“ und seine Sonnenrepräsentation.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen E‘E (EB) und ihre Zukunft ist Q’ANIL (LAMAT)

Tagesenergie: es ist geschickt um Gewissheit zu erlangen, der Sicherheit, zum planen und erreichen neuer Ziele. Tag der Erneuerung, um für die weibliche Fruchtbarkeit zu bitten, um seelische Sicherheit zu erlangen und den Intellekt zu steigern. Es ist der Tag der die Kraft, Stärke und Energie gibt um die Hindernisse zu besiegen.

Nawal: Das Menschsein

Regiert folgende Körperteile: Brustkorb, Brust, Augen, Lungen, Nervensystem, Extremitäten

Kraftvolle Plätze: Strand, Dschungel, Sonnenlicht, Tagesanbruch, Abenddämmerung

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Mut und Kraft um die Hindernisse zu überwinden

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Freude, Intuition, Entscheidung

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind geistige SchützerInnen, große FreundInnen und BegleiterInnen, Schlau, StrategInnen, Sie sind direkt und klar. BereitstellerInnen und Vorboten, sie sind der Geist des Sonnenlichtes, klärende Angelpunkte von ihren Familien. StrategInnen, KriegerInnen, sehr gute SchützInnen, VerwalterInnen, SchriftstellerInnen, SchauspielerInnen, ÖkologInnen, RechtsanwältInnen, AstronomInnen, BäuerInnen, WissenschaftlerInnen, JägerInnen, VermittlerInnen.

Wie FührerInnen überwinden sie alle Hindernisse, sie sind die beste Unterstützung für die Probleme die vorgeben keine Lösung zu haben.Dreizehn - OXLAJUJ ' / Aufstiegsenergie - Wandlung zur Schönheit

Von einer Stufe geht es auf die nächst höhere Stufe. Die Energie der Dreizehn treibt die Bemühungen an, etwas auszuprobieren oder es noch einmal zu versuchen. Menschen mit der Dreizehner Energie steigen immer über den nächsten Berg, nur um zu sehen, was dahinter ist. Die Dreizehn nimmt ihren letzten Erfolg als Anschub in die nächste Anstrengung mit hinein. Der Klang der Wahrhaftigkeit – ist letztendlich die Umwandlung und Vorbereitung zur vereinfachten Schönheit. Die 13 ist die Zahl des
königlichen Strahles. Die Qualität des Nahuales, die mit dem Klang der
13 verbunden ist zeigt an wie man den Akt der Wandlung hin zum
göttlichen ICH BIN vollziehen kann.Es ist auch der Strahl der Schönheit
und Ethik und so wandelt und bereitet er alles auf allen Ebenen vor, um
das zu Wandeln was nicht dem Ideal entspricht


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#AJPU_(_AHAU_))

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!