Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΕΡΠΕΤΟ (KAN*CHICCHAN) ~ Τόνος : 12 - Κατανόηση, Κιν 025

Τόνος : 12 - Κατανόηση, Ηλιακό Σημείο: ΕΡΠΕΤΟ (KAN*CHICCHAN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: SERPENT (KAN*CHICCHAN) ~ Tone: 12 - Understanding, Kin 025Tone: 12 - Understanding, Sun Sign: SERPENT (KAN*CHICCHAN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 12 Kan
Long Count: 12.19.18.3.5

Kan symbolizes the power of the universe, the heat of Kan, the first rays of light that appeared on the horizon and that communicates itself to the earth with heaven, revealing within itself the existance of the Heart of Heaven and the Heart of Earth.

Kan is movement and the creator of the universe, human evolution, spiritual growth, justice, truth and peaceful intelligence.

Kan is a sign of wealth that multiplies good things. It also symbolizes agility, the wisdom of elders, integration and reunion. Kan depicts sincerity, equlibrium, power and authority. It is a very strong day.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

CHICCHAN (KAN) FEATHERED SERPENT: Signifies the Feathered Serpent, sexuality, work, power, law and justice. It is the nawal of the creation of man and woman, also of education and training. It is the regent of the sky and ruler of time; transcendence, the transformation of time, predestined to divine power (spiritual vocations). Upon this day we assert that vitality, clarity and understanding shall be made manifest right now. Because this day-sign has a connection with the inner fire (koyopa in Mayan, or kundalini in Eastern traditions), it is also a day upon which one may build both physical and spiritual strength. As the nawal of the creation of man and woman, it is a most favorable day for sexual matters as well.

The number 12 is the highest of the even numbers and represents a summing up one’s life. At one time or another we must all come to such an accounting of all our actions and experiences, weaving together all our individual, family, societal and cultural influences. 12 represents this totality of thought.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

12 Chikchan
12 Chikchan

Ja’ab’

18 K’ayab’
18 K’ayab’

Night Lord

G2
G2

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 12 (Understanding)

  • Knowledge
  • Teaching
  • Continuity of Wisdom
  • The Great Library of Information
  • Dynamic
  • Understanding
  • Ideas
  • Always changing
This numbers energy is a gift of great capability of retrospection. It is this ability that allows Twelve to connect disassociated parts into a (new) functioning whole. The energy of Twelve is that which presents a new piece of understood information or accumulated experience to be applied. It is the connector; the bridge that brings it all into one beautiful, unified whole... all you have to do is ask. The Twelve frequency contains knowledge; all understanding. People born under this Tone are often excellent teachers without competing for status with their students. Meditate with this Tone to touch upon the enormity of the Mind of the Creator. Tone 12 is the energy of all Knowledge.

Chicchan - East

Symbolism:

To the Maya, Chicchan (chee-CHAHN) suggested the celstial serpents, located at the four quarters and linked to rainfall. The glyph itself suggests the head or scales of a snake, and in the codices, it is linked to a serpent god.

Personality:

Chicchan is a strong willed, powerful, and charismatic day-sign. Chicchan types can be quite dramatic and are usually regarded by others as having "sex appeal". They are quite intelligent and usually well informed, but tend to become fanatical about one subject or another. Death and sex fascinate them, and they can become obsessive about these matters. The emotional power of those born under this sign is remarkable. They are often found prancing around one stage or another attracting attention indirectly by lurking suspiciously in the shadows. Leadership comes naturally to them in part due to their ability to grab and hold the attention of others.

They are quite strong physically and mentally, and are capable of living under very stressful conditions. On the other hand, failure to nurture themselves adequately is a common weakness of these types.

Natives of Chicchan are intelligent but also extremist in many ways. They have strong emotions or personal powers that affect others deeply. They have such strong emotional reactions that they sometimes explode with anger, causing great upheavals in relationships. When these powerful emotional energies are harnessed, Chicchan types can be quite constructive and creative, pouring out products or performances without any apparent rest. Indeed, they are capable of saving the world.

Challenge:

To experience powerful transformations consciously; to generate energy for the benefit of all involved.

Solution:

To seek to learn and to develop a deep understanding of life. Chicchan

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-2 (East)

These types are dedicated to their work regardless of whether they are employees, run their own business, do volunteer work, or merly do work around their own homes.

G-2's sense of responsibility is quite high. Others may perceive them as obsessive and compulsive and inclined to do more than needs to be done.

G-2 people are hard workers, stubborn and often quite thorough about attending to details. Personal sacrifice comes naturally to them and one of their most basic reactions in any situation is to stand aside for others who assert themselves.

G-2's are ambivalent about being the boss, and they maneuver themselves into jobs or situations where they can take orders from above. Most people see them as polite, accommodating, considerate and respectful. An important life lesson for G-2 types lies in making their personal sacrifices meaningful.

Another lesson comes from learning to focus their tremendous capacity for giving. Their dark side lies in excessive self-denial. Many of those born under this influence have strong Neptune placements in their Western birth charts. Neptune is a planet that represents loss of self and a willingness to make a personal sacrifice.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=7)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: SCHLANGE (KAN*CHICCHAN) ~ Ton: 12 - Verstehen, Kin 025


KAN ( CHIKCHAN )

CHIKCHAN - KAAN- SCHLANGE

Schöpfer und Formgeber - Lebenskraft und Kundalini Energie - DNA

Osten - Chalchihuitlicue ~ Wassergöttin,
die mit dem Jaderock, Magie, Regentanz, Instinkt, Intuition, Kundalini, Schlangenkraft.

Bewegung und die Entwicklung der Zeit.
Sinnlich und dramatisch nimmt dieses Sonne-Zeichen intensiv und instinktiv Weisheit auf und erschafft somit eine Verbindung von der Erde zu den himmlischen Sehnsüchten.

Durch den aufrichtigen Dienst zu anderen öffnet CHIKCHAN das Herz und macht es ganz weit. CHIKCHAN kann einerseits als Warnung gelten andererseits aber auch ein Indiz für Heilung sein.

CHIKCHAN -Menschen können autoritär sein und neigen zum Wutausbruch. Jedoch können sie wiederum sehr anpassungsfähig, ja fast sogar so fliesend sein, bis sie dann wiederum in einer Ecke gefangen sind, doch dann explodieren sie.

CHIKCHAN können einen giftigen Charakter haben ,mit dem sie sich selbst als auch andere vergiften können. Ihre Einstellung kann verpackt sein in Abweisung, Unterdrückung und Zerstörung.
Mitgefühl ist der Schlüssel, welcher dem CHIKCHAN, der um tiefere Wahrheiten weiß, die Tore zu einem sanfteren und sinnvolleren Leben aufschließt.

EIN GUTER TAG FÜR:
Bitten Sie um Flexibilität und den Fluss des Lebens.

~ um die körperliche Kraft zu erhöhen - für den Sport - um das innere Feuer zu spüren

~ für die Versöhnung von Paaren und um hier in eine Balance auf Körperebene zu kommen

~ um Krankheiten des Nervensystems zu heilen

~ um wirtschaftliche Probleme zu beheben und um die Lösung zu bitten

~ um Wissen in Klugheit zu verwandeln und auf der Spirale der Entwicklung weiterzugehen

Beschreibung der Glyphe: Mund einer Schlange

Kan wörtlich: Frieden und Gerechtigkeit

Symbol für Herz und Verstand. Respekt für das Leben und die Würde des Menschen. Symbol für die Milchstraße, im astrologischen Sinn.

Bedeutet die gefiederte Schlange (O’uókumatz). Es ist die Bedeutung des Schöpfers und Gestalters des Universums, die menschliche Weiterentwicklung, die geistige Entwicklung, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Intelligenz und der Frieden.

Der Zyklus der Zeit.

Es ist das innere Feuer das sich an der Basis der Wirbelsäule befindet, berührt und treibt die sexuelle Energie an. Es ist die DNA.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen NO’J (CABAN) und ihre Zukunft ist AJ (BEN)

Tagesernergie: besonders um die körperliche Kraft zu steigern, um das innere Feuer zu entwickeln und für die geistige (spirituelle) Weiterentwicklung, zum wiedererlangem von Verlorenem und Vergessenem, um eine geliebte Person zurückzugewinnen, Versöhnung, bitte für Paare und sexuelle Balance. Ein Tag um in die Gefühle und den Verstand zu vertrauen um die Gerechtigkeit zu schützen, entdecken von Unrecht und die Transparenz suchen.

Nawal: Schlange

Regiert folgende Körperteile: Nervensystem, Geschlechtsorgane, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Berge, besonders in Sternennächten

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: das Temperament zügeln, Schnelligkeit, Leistung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Frieden, Gleichgewicht, Vergnügen, Entspannung

Charaktereigenschaften und Berufung: Können verschiedene Arbeiten und Berufe ausführen. Erfreuen sich guter Gesundheit. Beeinflussen alles zum guten. Praktizieren die Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit im Zuhause und an jedem anderen Ort und Moment. Sind Naturheilkundige, beherrschen viele Künste sehr gut. Astronomen, WissenschaftlerInnen, ÄrtzInnen, gute SchamanInnen mit viel Energie und Kraft. Sind behutsame Menschen.Zwölf - KAB'LAJUJ' / Verstehen - Fülle

Die Energie dieser Zahl bringt als Gabe die große Fähigkeit mit sich, Rückblick halten zu können. Diese Fähigkeit erlaubt es den Zwölfern, getrennte Teile zu einem neuen funktionierendem Ganzen zusammen zu fügen. Die Energie Zwölf präsentiert ein neues Stück der verstandenen Informationen oder angesammelten Erfahrungen, um nun Anwendung zu finden. Der Klang der Fülle und überschäumenden Liebe sollte als natürlich angenommen werden. Hierbei ist die Selbstannahme von großer Wichtigkeit! Wenn der Strahl der fliesenden Fülle und Vielfalt nicht gelebt wird, droht die Armut wieder auf allen Ebenen.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KAN_(_CHIKCHAN_))

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Schlange (KAAN)


Schlange (KAAN)

Ton 12 - Verstehen


12 - Verstehen
~*~
Lebenskraft, Rhythmus des Lebens - möchte ich heute verstehen.
Trecena/Welle: IX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------

KAAN:
Krafttiere:Schlange und Drachen, Symbol der Entwicklung und der musikalischen und farblichen Frequenzen sowie des Kundalini-Feuers
Bedeutung:Der Zyklus des Lebens, welcher Kreation und Destruktion in sich vereint. Basis unseres genetischen Codes und der DNA Helix. Kraft der Schlange, die Licht und Dunkelheit in ihren unterschiedlichen Vibrationen und Energien verbindet. Verbindung zwischen dem spirituellen und dem sexuellen Feuer (Kundalini)
Farbe:Grün Rot
Günstiger Tag für ... :Menschen durch die Bewegung der Schlange langsam aus der Dunkelheit und Enge in das Licht und die Weite führen. Aktivieren der Energiezentren (Chakras). Entzünden und Nähren des Seelenfeuers, Aktivieren der vitalen und kreativen Energie. Reinigung des Sexualfeuers. Grosse Transformationskraft des Kosmos
Tagessatz:Das Feuer von KAAN in meinem Herzen hilft mir, mein eigenes Lebensfeuer zu reinigen, ebenso meine Gedanken, meinen Körper und meine Seele.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden

Lahca:
Bedeutung:Die Zwölf, Representant der Ordnung in der ganzen Schöpfung, der Stabilität und der Kraft

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------Ton: 12 - Verstehen, Nahual: SCHLANGE (KAN*CHICCHAN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!