Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΣΚΥΛΟΣ (TZ'I*OC) ~ Τόνος : 3 - Δράση, Κιν 250(http://tzol-kintruecount.blogspot.com/)

---------------------------------------------------------Τόνος : 3 - Δράση, Ηλιακό Σημείο: ΣΚΥΛΟΣ (TZ'I*OC)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: DOG (TZ'I*OC) ~ Tone: 3 - Action, Kin 250Tone: 3 - Action, Sun Sign: DOG (TZ'I*OC)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Tzolkin: 3 T'zi'
Long Count: 12.19.18.1.10

Ts'i is law, authority, justice, loyalty and order. It is the protector of material law and the spiritual. T'zi represents order and accuracy. It is the interpretation of the known and the unknown. T'zi symbolizes the sign of law and authority, both terrestrial and cosmic justice and is the day that brings to light truth.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Todays tzolkin is 3 Oc which is Action of Friendliness.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-1-31.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 90 days into the 13th heaven. There are 270 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.4.10. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 6 hours and 0 minutes into the 13th heaven.

4410 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 0 out of possible 18 days into period number 246 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 12 Cimi.

We are currently in day number 10 of uinal number 5 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 10 of uinal number 5 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 10 of uinal number 13 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 3 of trecena number 20 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 4 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 5.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Unity of opposites.

The tun is a day , the uinal is a day, the day in the current trecena is a day.

We are also currently in day number 250 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 3 Oc. Since todays daysign is Oc, it is a good day to Enjoy family or friends.

The cosmic energies of consciousness is today Action of Friendliness.

Since todays daysign is Oc, the energy of today is DOG (OC) - Courageous, loyal and warm hearted, very alert and valiant, people born of Dog are respected for their sense of justice and their protection. People born of the sun sign Dog are very sensual and know how to enjoy life. Playfulness and a good understanding of basic human nature leads to prosperity for Dog. Dogs are good team players who love to travel and they have a keen sense of their position in society. Dogs are ambitious and will take oppurtunities when they offer themselves, including infidelities. Dog persons share the nature of coyotes and spies, wolves and lawyers..

Since todays number is 3, the energy of today is THREE / Action - Movement, Communication. Three enery is very eloquent in all types of self-expressen. Communication is how you establish a point of agreement between any point A and point B. The basic movement being a vibration. Three persons are rhytmic to the core. They are often restless, as motion is their nature. By working closely with the energy of Three, any person becomes more able to predict motion of all kinds..

Tomorrow the daysign is Chuen. A good day to begin anything new in your life.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 0 out of possible 18 days into period number 246 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 18 out of possible 36 days into period number 123 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 18 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 0 out of possible 90 days into period number 50 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 90 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 198 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 250 out of possible 260 days into period number 17 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 90 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 198 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 900 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2070 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -116345.

The current corresponding year in the cultural cycle is -3906.

The current corresponding year in the national cycle is 1718.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1996.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 80 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 33 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).

(http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

3 Ok
3 Ok

Ja’ab’

Pax
3 Pax

Night Lord

G3
G3

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 3 (Action)

  • Playful
  • Active
  • Joy
  • light
  • Happiness
Movement, Communication. Three energy is very eloquent in all types of self-expression. The basic movement being a vibration, Three persons are rhythmic to the core. They are often restless, as motion is their nature. By working closely with the energy of Three, any person becomes more able to predict motion of all kinds. The frequency of three is filled with light, movement and activity. It lightens the darker energies that pervade the world today. Tone three frequency can restore the spirit, put life and situations into perspective and bring balance. People born with the Tone Three energy will tend to ignore the problems of life. A Tone Three day is a good day to communicate, express, move and stir the pot!

Oc - North

Symbolism:

The Mayan name for this day-sign, Oc (oke) means dog. In the codices, the dog is often shown holding a torch, perhaps referring to the Mayan myth in which the dog brings fire to humans. In some depictions of this day-sign, the dogs ear is emphasized by its being torn off, mangled or diseased. The dog, one of the most loyal of domesticated animals, was probably used to symbolize guidance, loyalty and companionship-probable themes of this sign.

Personality:

Oc is a cooperative, loyal and helpful day-sign. Consistency and commitment characterize persons born under it. They have a strong goup instinct and will stick by their allies in times of trouble.

They are good team players, usually very creative, and strive patiently to fill authoritative positions. They instinctively know where they and others stand in the social ranking of any given situation, and this understanding allows them to be patient and to wait their turn for leadership.

They know how to inspire loyalty in others because they have such a good understanding of it themselves. They also like to roam, but not too far from their territory. Oc enjoy short-distance travel-what they can do with a car or a boat.

They enjoy monitoring their territory and have a strong interest in their neighborhoods. They require much variety in life and find the arts, especially music, rewarding.

They approach their art form as a craft to be learned and mastered, and they are often technique-conscious. They may also be creative in the social and political arenas. Their father, or father figure, often makes a strong impression on them, and they may either benefit through him or struggle over power issues and independence. For Oc, life is about achieving emotional maturity, and it is often through understanding the father, and authority in general, that this goal is achieved.

Challenge:

Lack of emotional maturity; father related/authority issues.

Solution:

To learn patience followed by acceptance of direction from others, when it is needed. Oc

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-3 (East)

Many born under this Lord seem to have a strong need for respect from others. They are serious people who are occasionally insecure, but they often occupy a prominent position in life, or at least feel that they should be publicly recognized for their actions.

Some people born under G-3 project this need onto others; they may associate with or be married to a person who is powerful in the outside world. They have high expectations for themselves and often for others, and they work hard to achieve their goals. In doing so they may neglect relationships, or may simply make pragmatic choices in this area in order to accomplish their tasks. This dedication can lead to a lopsided emotional life and can occasionally raise questions in the minds of others about a G-3 persons basic motivations.

G-3 types seek the limelight and recognition for their accomplishments, but they may work under the shadow of another person, such as a father or another authority figure. They see value in apprenticing and learning from their elders. One of their tasks in life is to learn how to be an authority in their own right. This need is something that G-3's meet through earning it, rather than by acquiring it through association.

Their strength lies in their persistence and dedication to greater learning and improvement. Their dark side lies in their internalized, critical parent, the voice that judges. Sun/Saturn combinations are the Western astrological correlation for this lord.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=1&DAY=31)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Hund (T´ZI) ~ Ton 3 - Handlungen, Kin 250

Sonnenzeichen Hund (T´ZI)


Hund (T´ZI)

Ton 3 - Handlungen


3 - Handlungen
~*~
Kosmische Gerechtigkeit - in der Bewegung und Kommunikation.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-------------------------------------------------------


TZ’I‘ ( OC )

OC - T'ZI- HUND

Hüter der universalen Gesetze


Norden, Mictlantecuhtil~ Herrscher des Totenreiches, Gott des Todes und Wiedergeburt, Loyalität, Fuß, Pforte zur Anderwelt, Führer in die Unterwelt, Fackel.

Mutig, loyal und warmherzig, hat OC einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und ist ein Beschützer. Menschen, geboren unter dem Sonnenzeichen OC sind sehr sinnlich und wissen, wie man das Leben genießt. Verspieltheit und ein gutes Verstehen der grundlegenden menschlichen Natur führen zu Wohlstand für OC.

OC sind gute Team- Spieler, die es lieben zu reisen und sie haben einen scharfen Sinn für ihre Position in der Gesellschaft. OC ist ehrgeizig und wird Gelegenheiten ergreifen wenn sie sich bieten. Sexuelle Energien - geschmückt für das leichte Leben. Bittet um Gerechtigkeit. OC-Menschen teilen die Natur von Steppenwolf und Spion, Wolf und Rechtsanwalt.

EIN GUTER TAG FÜR:
Genießen Sie Familie und Freunde.

~ um göttliche Gerechtigkeit zu bitten, Toleranz zu lernen und Liebe zu entwickeln

~ alle großen Geheimnisse können enthüllt werden und Menschen befreit werden

~ ein Tag um in Frieden zu sein und nach den kosmischen Gesetzen zu leben

~ ein Tag für die Sexualität und die körperliche Liebe

z.B. 11- OC "Als Hüter der göttlichen Gesetzmäßigkeit, Enthüllung großer Geheimnisse,werden Menschen befreit
im Klang der Sensibilisierung wird alles feinstoffliche berührt"

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert den Kopf eines Waschbären

Tz’i‘ wörtlich: Verantwortlichkeit und Konsequenzen

Symbol der Eigenverantwortlichkeit

Bedeutet Hund, Sekretär, Gerechtigkeit, Autorität, Wachen über die materiellen und geistigen Kräfte.

Es ist der Nawal von der Sexualität, dem Sonnenstein, die Zeremonie um uns von der Armut und den Lastern zu befreien.

Es ist das Zeichen von Recht und Autorität, irdisch und kosmisch, es ist die Gerechtigkeit und der Tag der das Licht der Wahrheit trägt.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen IQ‘ (IK) und ihre Zukunft ist TIJAX (ETZNAB)

Tagesenergie: Es ist ein Tag um für die rechtlichen Probleme zu bitten und um sich um die Vermittlung von jeder Art von Problemen zu bemühen, das sie sich auf wunderbare Weise regeln. Tag um Bewusstsein über die Verantwortlichkeit die man hat, den Auftrag oder ausübende Funktion und die Konsequenzen darüber lenken, in dem Maß von der Verantwortlichkeit und den sich aufzeigenden Erfordernissen, zu erlangen. Es ist die natürliche Ordnung, grundlegende Übungen die die Harmonie in der Natur herstellen.

Nawal: Hund und Coyote

Regiert folgende Körperteile: das Gehirn, den Instinkt und die Intuition, Geruchssinn

Kraftvolle Plätze: Berge, Strand, Natur

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Gerechtigkeitssinn, Autorität und Balance

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Glaube an die Gerechtigkeit, Treue, Wahrnehmung

Charaktereigenschaften und Berufung: Schamanen, handhaben die Materialien und Spirituellen Rechte, sehr Edelmütig, praktizieren die soziale Gerechtigkeit. Haben viel Frieden und spirituellen Glauben. Sind freundlich und glücklich. Detektive und Entdecker großer Geheimnisse, Verehrer der Göttlichkeit. Müssen immer die Familie ernähren. Sind gut, gerecht und ausgleichend. MathematikerInnen, PädagogInnen, ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, SekretärInnen, Geistige FührerInnen, EntdeckerInnen, ForscherInnen, JustizbeamtInnen, RichterInnen, WirtschaftsPrüferInnen.


Drei - OXIB' / Bewegung

Bewegung und Kommunikation. In allen Bereichen des Selbstausdruckes ist die Dreierenergie sehr gewandt. Kommunikation besteht darin, wie man eine Übereinkunft zwischen zwei beliebigen Punkten A und B erzielen kann. Menschen der Zahl Drei sind bis in ihr Innerstes rhythmisch veranlagt, denn sie vibrieren von Grund auf. Sie sind häufig ruhelos, weil Bewegung ihre Natur ist. Der Klang der Bewegung – alles geht in Bewegung Innen wie Außen. Dieser Klang erfüllt sich selbst wenn er sich bewegt. Alles was statisch ist
und sich nicht bewegt wird durch diesen Strahl der 3 in Bewegung
gebracht.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#TZ’I‘_(_OC_))

------------------------------------------------------

TZ'I:
Krafttiere:Der Hund und Tiere, welche Schutz geben und die Ordnung unterstützen
Bedeutung:Verbindung zwischen der Kosmischen Ordnung und der Ordnung im individuellen Leben jedes Einzelnen. Das universelle Gesetz, welches sich im Respekt und der Liebe ausdrückt und das spirituelle und materielle Leben in Ausgleich bringt.
Farbe:Gelb Weiss Beige
Günstiger Tag für ... :Verbindung der Ordnung im Menschen mit der universellen Ordnung und den Gesetzen des Kosmos. Aktivierung des grünen Strahls, welcher das Leben nach den Regeln des Respekts und der göttlichen Liebe orientiert. Bitte um den Göttlichen Schutz für uns selbst, für unser Heim, für unsere Familie und unsere Freunde.
Tagessatz:Der Platz und die Situation, in der ich mich augenblicklich befinde, helfen mir, meine Seelenaufgabe zu bewältigen. Sie sind Teil des Göttlichen Plans.
Ritual:Sieben Kerzen entzünden als Symbol der Kosmischen Ordnung

Ox:
Bedeutung:Die Drei, Produkt der Verbindung zwischen eins und zwei, Schöpfung des Göttlichen und Neuen, der Rhythmus von Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

------------------------------------------------------Ton: 3 - Handlungen, Nahual: Hund (TZ'I*OC)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!