Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Σοφία (AJMAK'*CIB) ~ Τόνος : 3 - Δράση, Κιν 016

Τόνος : 3 - Δράση, Ηλιακό Σημείο: Σοφία (AJMAK'*CIB)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: WISDOM (AJMAK'*CIB) ~ Tone: 3 - Action, Kin 016Tone: 3 - Action, Sun Sign: WISDOM (AJMAK'*CIB)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

http://www.jaguarwisdom.org/blog/wp-content/themes/_JaguarWisdom/images/header.jpg

Cib (Ajmaq) Forgiveness: Signifies sin, pardon, atheism and pleasure. It is the nawal of all the faults. It is also a day to ask forgiveness from the dead and one’s ancestors. It represents gifts and Mother Earth and is the nawal of the Earth itself. This is in part a day of the Otherworld. It is good to remember friends and family members who have passed away from us, and to light a candle or two in their memory. If there is anything for which you seek forgiveness, today is the day to ask for it; the ancestors are listening, and incline themselves favorably to our affairs. A day for meditation and withdrawal.

The Number 3 relates to the three worlds of the Mayan cosmovision – Heaven, Earth, and the Underworld. It also symbolizes the three original hearth stones laid down by the Creator Gods. (In traditional Mayan homes, three stones can still be found on wooden stoves to hold the comal or tortilla griddle.) But 3 can be a difficult number nevertheless. Carl Jung, objecting to the notion of a Trinity, said that the number 3 is incomplete. The Maya would agree. This is a difficult number, and implies doubt, risk, uncertainty. Many traditional Daykeepers avoid initiating new projects on a 3 day.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 3 Ajmaq
Long Count: 12.19.18.2.16

Day of the moral forces indicating the commemoration of our deceased ancestors. Ajmaq is pardon and the sin, representing the dark of night and the first rays of light. It also symbolizes the day of each past, the past that started with our first ancestors since the beginning of the world.

The dead are a reminder of the past, who quide the present and help to improve that which is coming in the future. Ajmaq is consciousness, ancient wisdom, knowledge, balance, talent, cosmic force.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

3 Kib’
3 Kib’

Ja’ab’

9 K’ayab’
9 K’ayab’

Night Lord

G2
G2

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 3 (Action)

  • Playful
  • Active
  • Joy
  • light
  • Happiness
Movement, Communication. Three energy is very eloquent in all types of self-expression. The basic movement being a vibration, Three persons are rhythmic to the core. They are often restless, as motion is their nature. By working closely with the energy of Three, any person becomes more able to predict motion of all kinds. The frequency of three is filled with light, movement and activity. It lightens the darker energies that pervade the world today. Tone three frequency can restore the spirit, put life and situations into perspective and bring balance. People born with the Tone Three energy will tend to ignore the problems of life. A Tone Three day is a good day to communicate, express, move and stir the pot!

Cib - South

Symbolism:

This day-sign, called Cib (keeb) by the Maya, appears to refer to a small insect, possibly the bee. The Bacabs (the personified four directions in Mayan cosmology) were bee-keepers. They Maya held a general belief that the dead return to the earth in the form of insects. The glyph itself probably represents a shell, a symbol worn by some of the Bacabs. Jaguar features appear in some of the glyphs, as well suggesting darkness and night.

Personality:

Cib is a serious, wise, deep, realistic, and pragmatic day-sign. Some Cib types are philosophical about life, others sing the blues. These people have a sense of limits and fatality that makes them seem ultra-realistic and pragmatic. They know nonsense when they see it but will give credit where it is due. Some are hardened to life, and most are status conscious and and have very high standards. Most have an excellent sense of judgment, are extremely competent at what they do, yet are critical of how others do the same thing. Some have a tendency to downplay the apparent feelings of others. Although they have to work hard in life, or they may be deprived in some way, they still make progress. They tend to ask, Why should others be held to a different standard? Cib types are sensitive to authority and hierarchy, often driven to seek high positions, and they sometimes become victims of those already so positioned. Those born under Cib are acutely conscious of their social or political status at any given moment. For most Cib types, this characteristic means that they are self-conscious when around people who can judge them in some way, and they fear rejection. Although most Cib types maintain their authority and high position relative to others, many are victims. They face the authority issues that are central to this day-sign from the other side. Some are simply taken advantage of; some are even beaten and abused. In certain cases, this abuse is more a social issue, in which the majority rejects what the Cib type believes in. It is in giving advice that many Cib types excel. Their challenges in life, and their acute awareness of what works and what doesn't in society, give them the ability to make good judgments for others.

Challenge:

To overcome self-consciousness and perosnal insecurities.

Solution:

To excel in one's career. Cib

1-Ix

Beneath the 1-Ix surface personality is a challenged communicator, a person who struggles with self control, a person who is an explorer of the human condition. Critical events occurring in Ix peoples lives, such as deaths or other powerful transformations, my cause them to turn inward and keep their feeling and thoughts to themselves. People born during Ix trecena need to be realistic about responsibilities and not shirk from them or take on too many.

G-2 (East)

These types are dedicated to their work regardless of whether they are employees, run their own business, do volunteer work, or merly do work around their own homes.

G-2's sense of responsibility is quite high. Others may perceive them as obsessive and compulsive and inclined to do more than needs to be done.

G-2 people are hard workers, stubborn and often quite thorough about attending to details. Personal sacrifice comes naturally to them and one of their most basic reactions in any situation is to stand aside for others who assert themselves.

G-2's are ambivalent about being the boss, and they maneuver themselves into jobs or situations where they can take orders from above. Most people see them as polite, accommodating, considerate and respectful. An important life lesson for G-2 types lies in making their personal sacrifices meaningful.

Another lesson comes from learning to focus their tremendous capacity for giving. Their dark side lies in excessive self-denial. Many of those born under this influence have strong Neptune placements in their Western birth charts. Neptune is a planet that represents loss of self and a willingness to make a personal sacrifice.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=26)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Eule/Weisheit (AJMAC*CIB) ~ Ton 3 - Handlungen, Kin 016

Sonnenzeichen Eule (AJMAC*CIB)


Eule (AJMAC*CIB)

Ton 3 - Handlungen


3 - Handlungen
~*~
Vergebung und Erkennen von Altlasten - in der Bewegung und Kommunikation.
Trecena/Welle: IX
7th Day of Galactic cycle

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 3 - Handlungen, Nahual: WEISHEIT (AJMAK'*CIB)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php

-----------------------------------------------------


AJMAQ ( CIB )

CIB - AJMAQ - GEIER

Durch die Kraft des Verzeihens zur Freiheit

Süden Itzpapalotl ~ Göttin des obsidianen Schmetterling , Weisheit, Bienen, Loslösen, Reinigung von altem Karma, Anmut, Kraft der Vergebung und Verzeihen.

Die Alten - Die Weisheit der Menschen im Altertum. CIB-Menschen werden nach den alten Erinnerungen ausgerichtet, die in den Steintempeln und heiligen Plätzen überall auf der Welt warten. Cib-Menschen bauen Glück wie Getreide an das ein Gleichgewicht der Umsicht und Zähigkeit verwendet. Die enorme innere Kraft dieses Zeichens, ermöglicht stille Selbstbeobachtung, Gebiete von sich selbst zu entdecken, die Weisheiten
enthalten die wertvoller sind als jeder Fund von archäologischen Schätzen. CIB beseitigt alles Alte und verhilft somit zum Aufstieg und Wiedergeburt. Tag der Rückkehr der Ahnen als Schmetterlinge oder Bienen.
Cib- Menschen gelten berechtigt als Verteidiger der Familie und Gemeinschaft. Sie können aber auch so abgehärtet für das Leben werden, dass sie gefühlskalt wirken.Ein Tag, um Vergebung zu erbitten. Dem Cib-Menschen wird eine regelmäßige Verbindung mit der Natur und / oder der Besuch von heilige Stätten, eine große Stabilität bringen.


EIN GUTER TAG FÜR:
Sitzen Sie auf einem Felsen und bitte darum negative Gedanken, Energien,
Verleumdungen ....zu beseitigen.


~Darum zu bitten, dass es zu keine Kriege kommt, Schutz vor persönlicher oder kollektiver Konfrontationen, Schutz vor Raub

~Für die geistige und materielle Kraft. Um den Geist des schlechten Todes zu beseitigen,

~Zum Verzeihen für jeden möglichen Schaden den wir verursacht haben, bewusst oder unbewusst

~Um anderen zu verzeihen und um Verzeihung für unser unrechtes Handeln und negativen Gedanken zu bitten

~Um Heilung von Krankheiten, besonders sexuell übertragbare Krankheiten zu bitten

~Um negative Gedanken, Energien, Verleumdungen ....zu beseitige

Beschreibung der Glyphe: Hat die Form einer Muschel mit der Variation des Porträts das an den Jaguargott erinnert.

Ajmaq wörtlich: Analyse und Reflektion

Symbol des Selbstwertes und der Selbstkritik.

Es ist das Verzeihen und die Sünde, zeigt das Schwärzeste von der Nacht und den ersten Sonnenstrahl. Duale Wahrnehmung in diesem Zeichen.

Es ist der Tag der Innenansicht, das Verzeihen. Tag der sprachlichen Lehre.

Es ist Erde, Geist der Ahnen. AJMAQ ist wie eine Rauchgardine, die uns vor der Präsenz des AJPU verbirgt. Es ist das planetare Gewissen und das vom Weltraum. Repräsentiert die Großeltern und die Weisheit der Ahnen. Es ist die richtige Gelegenheit um Verzeihung für die nicht getane Pflicht zu erbitten, um mit den Ahnen zu reden, die Geschichten zu erzählen, um den Ursprung und die Wurzeln der Gemeinschaft zu erklären.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen Q‘ANIL (LAMAT) und ihre Zukunft ist K’AT (KAN)

Tagesenergie: Tag um kritisch die Familiäre, die Finanzielle, und -Arbeitssituation zu betrachten, auch um Fehler zu erkennen und daraus zu lernen.

Nawal: Uhu, Biene, Insekten

Regiert folgende Körperteile: Geschlechtsorgane, Aura, Sehsinn, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Höhlen, Grotten, Bäche, Meer

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Nähe zu den Ahnen, Klarheit, Urteilskraft

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Transzendenz, Kommunikation mit den Ahnen

Charaktereigenschaften und Berufung: Notwendige Stärke um Probleme zu ändern. SchützerInnen der Gemeinschaft, Vorsichtig, können zu jeder Art Menschen Beziehungen herstellen. Handhaben die kosmische Größe, AnalytikerInnen, erinnern ihre Handlungen, Haben materielle und geistige Kraft. Sie sind inteligent, weil sie den Schutz der Großeltern haben. StrategInnen, PolitikerInnen, RednerInnen, MedizinerInnen, BuchhalterInnen, ZuhörerInnen, ÖkonomInnen, RechtsanwältInnen, JuristiInnen, SozialarbeiterInnen.

Wie SchamanInnen können sie besonders gut mit den AhnInnen kommunizieren. Sind Halter des Generationsfadens um die besseren Tage zu erreichen.Drei - OXIB' / Bewegung

Bewegung und Kommunikation. In allen Bereichen des Selbstausdruckes ist die Dreierenergie sehr gewandt. Kommunikation besteht darin, wie man eine Übereinkunft zwischen zwei beliebigen Punkten A und B erzielen kann. Menschen der Zahl Drei sind bis in ihr Innerstes rhythmisch veranlagt, denn sie vibrieren von Grund auf. Sie sind häufig ruhelos, weil Bewegung ihre Natur ist. Der Klang der Bewegung – alles geht in Bewegung Innen wie Außen. Dieser Klang erfüllt sich selbst wenn er sich bewegt. Alles was statisch ist
und sich nicht bewegt wird durch diesen Strahl der 3 in Bewegung
gebracht.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#AJMAQ_(_CIB_))

-----------------------------------------------------

AJMAQ:
Krafttiere:Die Eule als der dunkle Geist der Tierwelt und Träger der Weisheit der Schattenwelt
Bedeutung:Die Verbindung mit unseren früheren Erfahrungen und Existenzen sowie mit unseren Vorfahren und all den Unvollkommenheiten, welche uns als menschliche Wesen anhaften. Die Transformation der Dunkelheit durch den violetten Strahl.
Farbe:Grau Schwarz Weiss
Günstiger Tag für ... :Vergeben und Bitte um Vergebung für Fehler und Vergehen, die wir begangen haben oder die gegen uns gerichtet waren. Allen Menschen vergeben, welche einen negativen Einfluss auf unser Leben hatten oder haben. Zugang zur Weisheit der Vorfahren und zum Wissen, welches im Bewusstsein des Kosmos gepeichert ist.
Tagessatz:Ich bitte um Vergebung für meine bewussten und unbewussten Fehler. Ich bin jenen dankbar, die mein Leben durch ihre Handlungen bewegt haben.
Ritual:Eine violette Kerze entzünden

Ox:
Bedeutung:Die Drei, Produkt der Verbindung zwischen eins und zwei, Schöpfung des Göttlichen und Neuen, der Rhythmus von Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!