Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Men / Αετός / Cuauhtli / Αετός (Δύση) ~ Τόνος: 1 ( Ενότητα), Κιν 235

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Η 19η Δεκατριάδα Αετός / Men * Tz'ikin, Κινς 235 - 247
***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Tone: 1 (Unity) ~ Day Sign: Men / Eagle / Cuauhtli/ Eagle (West), Kin 235Tzolkin: 1 Tz'ikin
Long Count: 12.19.18.0.15

Tz'ikin symbolizes the day when the birds showed the place where the sacred Corn was found. This is the day of the bird of good luck. Date of communication with the heart of Heaven and the Heart of Earth, through the invocation of space, air, light, clouds, cold, and the heat force that gives us life. Representation of all that exists in space. Day devoted to Heart of Heaven, Heart of the Earth. Symbol of good luck and material stability of the individual conscience and intelligence.

Main Maya glyphs

Tzolk’in

1 Men
1 Men

Ja’ab’

8 Muwan
8 Muwan

Night Lord

G6
G6***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

19th MEN - T'ZI'KIN - EAGLE TRECENA ~ Kins 235 - 247


Tzolkin Trecena Notes – 1 Eagle (Men)

Kin 235 of the 260 Day Tzolkin

Gregorian Date: January 16, 2011

Year Bearer: 11 Manik

Trecenas are thirteen-day periods in the Tzolkin. Each Trecena starts with the Number 1, but with
a different Day Glyph. As a wave of the Thirteen Heavens, the underlying energy is governed by
the First Day Glyph of the Trecena and influences all thirteen successive Day Glyphs. Being aware
of the predominant energy of the First Day of the Trecena, we can align our intentions with that
energy and allow our goals to manifest.

This Trecena starts with 1 Men (Eagle): Free Spirited, Ambitious, Self Confident, Bringer of Faith
and Knowledge, Global Visionary.
Eagle (Men)
©
2006 Judith Ann Griffith


According to Maya legend, the sun was an Eagle and one of the most powerful day signs.
In Mesoamerican myth, everything has two aspects or faces, so the Eagle carries the symbolism
of the moon as well as the sun. On the one hand, a young moon goddess represents budding
and flowering, and on the other hand, an old moon goddess represents ancient wisdom. The
Yucatec word “Men” means “the wise one.” This lunar goddess was also called Eagle Woman
as she wore a headdress of eagle feathers. According to Kenneth Johnson in Jaguar Wisdom,
“Thus sun and moon, male and female, combine in one archetype: When the sun rises, he is
‘soaring eagle’; when the sun sets, he is ‘falling eagle’. The moon wears the sun in her hair.
The Eagle is the sign of the spiritual warrior, whose heart is pure like the heart of the sun;
but underneath the bright and shining glory of the daytime sun lies an older, subtler archetype
of quiet wisdom: First Mother, the moon, the crone of wisdom.”

Carlos Barrios in Book of Destiny describes Men (Eagle) as follows: “It is liberty, the messenger,
treasure, luck, and money. It also means fortune. It is a special day on which to dedicate the
Xukulem Chuwach Ri Qajaw - Mayan ceremony to ask for good luck. This sign brings good
relationships… It is a special day for increasing intuition and vision… The energy of this sign
breaks with the status quo and can find a solution to anything. Tz’ikin (Kaqchikel /Yucatec Men)
brings broad vision, unlimited by time or space. It is the panoramic, acute vision of the eagle.”

Another representation of the Trecena is that of a creative wave beginning at 1 and ending at 13,
with the numbers 6, 7 and 8 representing the crest of the wave. The crest could be interpreted
as a strong influential energy, although the underlying influence on the Trecena would still rest
in the beginning
. In this Trecena, the crest falls on 6 Ahau (Sun/Flower/Light Lord), 7 Imix
(Crocodile), and 8 Ik (Wind). Ahau represents the achievement of spiritual enlightenment.
Imix represents the primal basic instincts of existence on the material or physical plane.
Ik represents the catalyst for change on both levels. This strong combination of spiritual
and material change encourages us to seek higher levels of consciousness and realize our
greatest potential in life.

As we journey through each day of this Trecena:

1 Men (Eagle)

January 16, 2011

2 Cib (Vulture/Owl)

January 17

3 Caban (Earth)

January 18

4 Etznab (Flint)

January 19

5 Cauac (Storm)

January 20

6 Ahau (Sun/Flower/Light Lord)

January 21

7 Imix (Crocodile)

January 22

8 Ik (Wind)

January 23

9 Akbal (Night/Hearth)

January 24

10 Kan (Lizard/Seed)

January 25

11 Chicchan (Serpent)

January 26

12 Cimi (Death/Transformation)

January 27

13 Manik (Deer/Healing Hand)

January 28


Utilize the energy of Eagle to achieve new heights in seeking material and spiritual perfection.


1
In Lak’ech (I am another you),

William and Viola

www.tzolkincalendar.com

©2007 William and Viola Welsch

***********************************************
Webpages: www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Adler (TZIKIN) ~ Ton 1 - Unity, Kin 235

Ton 1 - Unity

Sonnenzeichen Adler (TZIKIN)


1 - Unity

Adler (TZIKIN)

Reiches Leben, Fülle und Zentriertheit - wird heute begonnen.

Trecena/Welle: TZIKIN
7th Day of Galactic cycle

TZ'IKIN:
Krafttiere:Vögel, insbesondere der Adler und der Kondor, die mit scharfen Augen die Dinge aus den Höhen sehen. Leichtigkeit des Geistes
Bedeutung:Botschafter zwischen der materiellen und der spirituellen Welt, mit der Aufgabe, die Fülle in beiden Welten zu wahren. Das Vertrauen in die spirituelle Verbindung des Menschen. Der Kopf der Gefiederten Schlange, Symbol des Lichts und der Reinheit des Geistes.
Farbe:Blau Himmelblau Weiss
Günstiger Tag für ... :Bitte um die Verbindung zu unseren spirituellen Meistern. Um die geistige Fülle bitten, aber auch um die materielle Fülle, immer in Verbindung mit der Freude im Leben. Verknüpfung der Klarheit des Geistes mit dem Feuer des Herzens.
Tagessatz:Ich lasse mich von den geistigen Kräften wie ein Adler durch die Lüfte tragen, und steige immer höher und höher. Ich sehe mein Leben aus einer ganz neuen Perspektive.
Ritual:Meditieren, sich vom Adler in die Höhen tragen lassen. Das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten.

Hun:
Bedeutung:Die Eins, der erste Schritt in der Schöpfung, verbunden mit der immensen Kraft des neuen Lebens

TZ’IKIN ( MEN )

MEN - T'ZI'KIN - ADLER

Visionär und Botschafter des göttlichen Universums

Westen , Ix Chel ~Mondgöttin, "Regenbogenfrau" , fliegen, Quetzalvogel, Visionen, Perspektiven, Geistige Klarheit, Erfolg und Gesundheit

Vermittler zwischen Himmel und Erde. Aus dem Gesichtspunkt von MEN haben sie wie Vorgesetzte eine scharfe Intelligenz und sie erreichen materiellen Überfluss und Glück. Ein Bote, begabt mit der Geduld und einem tiefen Sinn für Werte. MEN bringt Hoffnung und Vertrauen auf den Flügeln des Geistes. MEN-Menschen sind sehr detailorientiert und besitzen ein Händchen für Technik. Der mitfühlende Dienst am Nächsten stützt den Wohlstand für MEN-Menschen, weil das Flattern seiner Flügel seine Vogel-Brüder stützen wird. Wenn MEN ein
klebriger Konkurrent oder besessen von einer Sache wird, verursachen Habgier und Neid einen Fall von den Höhen. MEN ist gesegnet mit Freizügigkeit, sie üben Nachsicht und halten Schwierigkeiten von Dir ab!

EIN GUTER TAG FÜR:
Steigen Sie auf zu einer Größeren Perspektive

~Es ist der vollkommenste Tag für Liebesangelegenheiten, die Liebe und um sich zu verlieben

~Um für Glück, Erfolg, Überfluss und für sich das Geschäft und die Gemeinschaft zu bitten

~Um Schutz für einzelne Menschen, die Gemeinschaft und das Geschäft zu bitten und um vertrauten Partner und
Freundschaften zu bitten

~Die Enthüllung von Träumen und der Intuition zu glauben

Beschreibung der Glyphe: Profil eines Adlers, andere zeigen einen Kopf der Ahnen

Tz’ikin wörtlich: Wirtschaft

Symbol der ökonomischen Wohltätigkeit und Entwicklung.

Bedeutet Vogel Hüter/Wächter über alle Mayagebiete, die Freiheit, der Schatz, das Glück und das Geld.

Spezieller Tag um in jeder Sache zu vermitteln. Es ist der Vermittlungstag um zwischen AJPU und den Menschen zu vermitteln.

Tiefe Intuition, Vision, Vorauswissen und Offenbarungen in Träumen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KEJ (MANIK) und ihre Zukunft ist AQ’AB’AL (AKBAL)

Tagesenergie: Tag um Verpflichtungen des Geschäfts einzulösen, für Geschäftsleute, Wirtschaftswesen, Finanzwelt, zu verbessern im humanistischem Sinn. Dies ist der beste Tag für die Liebe, um für den Überfluss zu bitten, Schutz für die Geschäfte, Paare und Freundschaft.

Nawal: Adler, Condor, Quetzal, Schmetterling

Regiert folgende Körperteile: Augen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Seen, Nebel, Schnee, Gebirgswald

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Spirituelle Anhebung und Arbeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Heiterkeit, Gelassenheit, Kreativität, Liebe, Kommunikation, Meditation, Transzendenz

Charaktereigenschaften und Berufung: Sind freundlich, handhaben unsichtbare Kräfte, Visionäre und RednerInnen, große spirituelle Kraft, handeln intelligent um ihre Ziele zu erreichen, leichter und flüssiger sprachlicher Ausdruck, besitzen großes Genie, MystikerInnen, uneigennützig, freigiebig. Überbringen die heiligen Wörter. Genießen den Schutz von AHAU, sind fröhlich. Vorhersagen. PolitikerInnen, BildhauerInnen, MalerInnen, HellseherInnen, WissenschaftlerInnen, Geschäftsleute, DiplomatInnen, VermittlerInnen für die Lösung von sozialen Problemen zwischen den Personen und dem transzendenten Sein, Psychologische RatgeberInnen. Überbringen Frieden und Respekt. Haben die Möglichkeit reich zu werden.


Eins - JUN -/ Wahrhaftigkeit

Der Anfang aller Dinge. Die Einheit von allem was ist. Positiv und selbst geführt; geben diese Menschen jeglichem Projekt, mit dem sie verbunden sind, einen guten Anstoß. Sie arbeiten am besten, indem sie auf eine Herausforderung treffen. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass Einser- Menschen gegenüber Details aufmerksam sind oder den Dingen den letzten Schliff geben. Sie sind mit dem Klang der Wahrhaftigkeit verbunden. Der Klang 1 bring das an die Oberfläche was Wahr ist und nicht das was man möchte das wahr ist! der Klang 1
behandelt alles Gleich – Unterbewusste und Bewusste Aspekte werden
gleichermaßen berührt. Schwierigkeit: Der Mensch ist immer wieder in
seiner Unterscheidungskraft herausgefordert – Was ist Wichtig? Und was
ist Nebensächlich?


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

19te MEN - T'ZI'KIN - ADLER TRECENA/WELLE ~ Kins 235 - 247

MEN - T'ZI'KIN - ADLER TRECENA
19te MEN-ADLER-WELLE

"Visionär und Botschafter des Göttlichen Universums". Die Adler Welle hilft uns, unsere eigenen Interessen (Wohlstand & Weisheit) zu verwirklichen.
Überstürzte Entschlüsse und Handlungen erweisen sich später meistens als problematisch und man wird darüber auch in der Öffentlichkeit berichten.
- Vollkommene Zeit für Liebesangelegenheiten
- Um für Glück, Erfolg, Überfluss für sich und die Gemeinschaft zu bitten
- Die Enthüllung von Träumen und der Intuition zu glauben.
- Balance und Harmonie in sein Leben zu bringen damit haben Lügen,Klatsch und Manipulation, Verrat und Zerstörung keine Chance.***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!