Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (TOOJ*MULUC) ~ Τόνος : 9 - ΥΠΟΜΟΝΗ, Κιν 009

Τόνος : 9 - ΥΠΟΜΟΝΗ, Ηλιακό Σημείο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (TOOJ*MULUC)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: OFFERING (TOOJ*MULUC) ~ Tone: 9 - Patience, Kin 009Tone: 9 - Patience, Sun Sign: OFFERING (TOOJ*MULUC)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-----------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

9 Muluk
9 Muluk

Ja’ab’

2 K’ayab’
2 K’ayab’

Night Lord

G4
G4

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 9 (Patience)

  • Link to higher frequencies.
  • Interconnectedness.
  • Soft Blanket.
  • Comforting.
  • Direct Link.
  • Perspective.
  • Patience.
  • Staying Power
The energy of Nine is one of getting a better perspective of the bigger picture. With the energy of Nine, plans or patterns begin to come to completion. With the energy of Nine, patience and perseverance found in the bigger picture are strong or there is great suffering for the lack thereof. The completion of cycles of action is all-important to Nine. Tone nine energy is the built in energetic signature that runs along the communication frame work of creation; the grid system. In fact, it is the grid system. Tone nine provides the added juice to reach any aim. Use this tone to ride the Light Waves! To experience Nine is to more easily and deeply experience one's connection to God.

Muluc - East

Symbolism:

The Mayan name for this day, Muluc (moo-LUKE) appears to refer to water, though it may also refer to jade, a symbol for water, suggesting that it was precious as well as green and blue. The glyph itself is probably that of the head of a fish.

Personality:

Muluc is emotional, imaginative, psychic, romantic and fantasy prone. Some born on Muluc have a natural flair for the public life as a performer- and they can be capable of transferring their strong emotions to the audience. Many become successful performers or artists, while others associate themselves indirectly with show business or romantic lifestyles. Persons born under this sign struggle with powerful emotions and urges, and they have the ability to dominate others by expressing their strong feelings. In some cases, these people are very deep emotionally, have a strong sexual nature, or are interested in things that are sometimes considered normal in primitive societies but uncouth in modern life. Their strong feelings often lead to compulsive and addictive behaviors, or on the positive side, they lead toward the emotion-driven achievement of goals.

People born under this day-sign are inclined to take risks, which can sometimes lead to great success and unforeseen opportunities. They are great dreamers and are sometimes psychic. For many, this intense connection with the subconscious manifests as creative, artistic ability and vision. This day-sign has an extremist quality that can lead to great success-these people are not moderates.

Muluc confers a strong and independent mind that can solve problems intuitively. They may have problems with responsibilities, however, a characteristic that is traceable to their childhood experiences. With good parental role models, they will find success later in life more easily.

Challenge:

To handle self-control and responsibility issues.

Solution:

To seek consistency and persistence, which will help control and focus the emotions and support leadership endeavours. Muluc

1-Imix

Beneath the 1-Imix surface personality is an emotional power house. These people have strong creative urges and feel an instinctive need to nurture others. For many, this need is actually the reflection of a desire to have a family to protect, although this need can also be met through pets and friends. Those born during this period can be emotionally dominating, in an unconscious way, and others may have problems with this personality characteristic.

G-4 (North)

Some people born under the influence of this Lord are teachers, some are healers, and some are over protective parents. Most seem to have a nervous disposition and a need to talk.

They are intense guardians of one thing or another; other people, children, pets. Youth of often a fixation for them; they are drawn to children and perhaps even work with them in some capacity.

Their nurturing instincts are quite strong, and they need to find healthy outlets to express this urge. Their darker side lies in understanding that their nurturing influence can become a detriment in many ways. The communication skills of G-4 types make them excellent teachers. They can be very creative with their thinking, a quality that lends itself to art and writing. On the darker side, they think or talk incessantly and often struggle with ways to turn off their minds. By working as a teacher or communicator, they may be able to turn this tendency into positive activity.

G-4 types have a tendency to scatter their energies and this inclination may lead to being a "jack of all trades but master of none." Mercury is usually strong in the charts of those who are born under this lord, as is an emphasized twelfth house.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=19)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 9 Toj
Long Count: 12.19.18.2.9

Toj symbolizes the suffering that is caused by sin. This day is indicated for offering the Creator invocations for everything that surrounds us. Toj is the honoring and balancing of justice, love, communication and reunion. It is a warm sign and therefore sensitive and magnetic.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

Todays tzolkin is 9 Muluc which is Patience of Offering.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-2-19.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 109 days into the 13th heaven. There are 251 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.5.9. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 7 hours and 15 minutes into the 13th heaven.

4429 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 1 out of possible 18 days into period number 247 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 13 Manik.

We are currently in day number 9 of uinal number 6 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 9 of uinal number 6 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 9 of uinal number 1 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 9 of trecena number 1 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 1 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 1.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Creation.

The tun is a day , the uinal is a day, the day in the current trecena is a day.

We are also currently in day number 9 of tzolkin round number 18 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 9 Muluc. Since todays daysign is Muluc, it is a good day to Appreciate all in creation and receive and experience purification in the flow..

The cosmic energies of consciousness is today Patience of Offering.

Since todays daysign is Muluc, the energy of today is OFFERING - (MULUC) - Also known as the sign of water. Ceremonially, the Maya use water as an offering in baptisms and purifications. These ceremonies are done to bring about collective strength, adaptability and harmony. In sincere appreciation, Offering people gladly give more than they ask for themselves. Offering persons are dynamic communicators with great intelligence making them excellent employers. Like a shaken vessel of water, there may be deep undercurrents of emotion and hidden dangers. Others perceive these as hidden agendas in Offering people and so extend them little trust and may even slap blame on them..

Since todays number is 9, the energy of today is NINE / Patience - The energy of Nine is one of getting a better perspective of the bigger picture. With the energy of Nine, plans or patterns begin to come to completion. With the energy of Nine, patience and perseverance found in the bigger picture are strong or there is great suffering for the lack thereof. The completion of cycles of action is all - important to Nine..

Tomorrow the daysign is Oc. A good day to Enjoy family or friends.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 1 out of possible 18 days into period number 247 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 1 out of possible 36 days into period number 124 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 37 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 19 out of possible 90 days into period number 50 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 109 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 217 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 9 out of possible 260 days into period number 18 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 109 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 217 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 919 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2089 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -108016.

The current corresponding year in the cultural cycle is -3490.

The current corresponding year in the national cycle is 1738.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1997.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 81 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 34 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).

(http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~ http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: WASSER (TOOJ*MULUC) ~ Ton: 9 - Geduld, Kin 009

TOOJ:
Krafttiere:Haustiere, als Symbole des Zusammenlebens zwischen Tier und Mensch
Bedeutung:Der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, das sich ununterbrochen drehende Rad von Aktion und Reaktion (Karma). Kraft der Dankbarkeit und des Opfers sowie der Hingabe. Die menschliche Art des Gebens und Nehmens durch Rituale, Meditationen, Zeremonien und Gebete.
Farbe:Rot Weiss
Günstiger Tag für ... :Den Kreis des Nehmens und Gebens schliessen. Rituale und Zeremonien der Dankbarkeit für die geistigen und materiellen Dinge, die uns zugeführt werden. Beschenken von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Opfer und Spenden
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, mit welcher ich beschenkt werde. Ich öffne mein Herz für den Reichtum, der in Zukunft auf mich zukommt.
Ritual:Eine Gabe oder Spende weitergeben

Bolon:
Bedeutung:Die Neun, Bewegung im Einklang mit den Gesetzen des Kosmos, der Schritt von der Absicht in die Umsetzung

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------


TOJ ( MULUC )

MULUC - TOOJ - WASSER

Kraft des Wassers - Kraft der Jade, des Lebens aus dem Herzen

Osten, Xoc ~ Gott des großen Fisches
Mond, Jade, Opferwasser, Regenwolken, Emotionen, Wasserbehälter, sich erinnern, Hai.

Für Zeremonien gebrauchen die Mayas das Wasser als ein Opfer für Segnungen und
Reinigungen. Diese Zeremonien werden gemacht, um gemeinsame Kraft,
Anpassungsfähigkeit und Harmonie zu erreichen. In der aufrichtigen Anerkennung geben
MULUC-Menschen freudig mehr, als sie um sich selbst bitten. Muluc-Menschen sind
dynamische Verkünder mit der großen Intelligenz, die sie zu ausgezeichnete Arbeitgeber
macht.

Wie ein Behälter geschütteltes Wasser gewinnen Muluc-Menschen schnell ihr Gleichgewicht
wieder. Auch wie eine Wassermasse kann es tiefe Unterströmungen von Gefühlen und
verborgene Gefahren geben. Andere nehmen diese verborgen Gefühle wahr, was aber dazu
führen kann, dass sie den Muluc-Menschen wenig Vertrauen entgegenbringen oder sie sogar
schnell beschuldigen und verurteilen.

EIN GUTER TAG FÜR: Sei Dankbar und würdige in Anerkennung die gesamte Schöpfung.

~ hier gilt im Besonderen das Gesetz: Ursache erschafft Wirkung - Tag der Balance,
Gerechtigkeit und Liebe

~ um alle Schuld zu begleichen, für all das zu bezahlen, was im Guten oder Schlechten
empfangen wurde

~ auch im voraus schon zu bezahlen/ begleichen für das was wir noch nicht erhalten haben

~ Verzeihen und um Verzeihung bitten

~ Um Änderungen im Schicksal zu bitten, um Probleme und Krankheiten zu beseitigen

Beschreibung der Glyphe: Der Kreis der sich in der Mitte befindet repräsentiert den Zeremonienplatz mit der Feuerstelle für die Mayazeremonien, mit jungfräulichem und gereinigtem Geist für die Opfergabe an AJPU.

Toj wörtlich: Regen

Symbol der Information und Dankbarkeit, wie der Regen für die Natur.

Bedeutet Tojil, Gottheit der Sonne, Opfergabe, Zahlung, Strafe.

Es ist das geistige Feuer AJPU’s.

Der Regentropfen ist der Anfang mit der Kommunikation des höheren Lebens. Nivellierung mit der Justiz, dem Leben, der Hoffnung.

Tag des Xukulem, die Mayazeremonie um sich in Frieden mit AHAU zu befinden.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen IMOX (IMIX) und ihre Zukunft ist NO’J (CABAN)

Tagesenergie: Um für unser Leben zu bezahlen, für alle Wohltätigkeiten, damit sich uns nicht noch mehr Hindernisse in den Weg stellen. Um zu bezahlen oder zu bitten um uns von negativen Dingen oder Energien zu befreien. Tag um Informationen auszutauschen und die Kommunikation zusammen mit der ganzen Familie, in der Freundschaft und auf der Arbeit, zu fördern. Es ist auch ein Tag der Dankbarkeit und Reflektion über die Dinge die uns das Leben und die Erde gibt und über das Menschsein.

Nawal: Feuer, Erde, Pilze

Regiert folgende Körperteile: Ohr und Gehör, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand, große Steine, Felsen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Fähigkeit der Aufklärung und Dankbarkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Zufriedenheit, Unbesorgtheit

Charaktereigenschaften und Berufung: Besitzen große Fähigkeiten, gute Landwirte, fruchtbare Energie. Haben einen formbaren Charakter. Sie sind stark und respektvoll. Besitzen gute Materialien. Sie wissen jede Situation zu verändern und das hilft ihnen in vielen Situationen des Lebens. Erreichen die Energie der Vater Sonne. MathematikerInnen, geistige FührerInnen mit der Besonderheit den Menschen bei der Lösung von schwierigen Problemen zu helfen, im Laufe der IKA Präsentation der Opfergabe, ForscherInnen, SozialwissenschaftlerInnen.Neun - B'ELEJEB' / Geduld - Verdichtung

Die Energie der Neun bringt einen besseren Überblick auf's Große Ganze. Mit ihr kommen Pläne oder Muster zur Vollendung. Neun stärkt die Geduld und das Durchhaltevermögen. Ein Mangel dieser Eigenschaften lässt Leid entstehen. Das wichtigste für Neuner ist die Vollendung im Klang der Verdichtung von Handlungszyklen. Dieser Strahl hat das Bestreben Fähigkeiten, Talente oder auch Schwierigkeiten zu verdichten, damit diese gelöst werden
können. Der Strahl der Verdichtung bringt auch die Qualitäten des
jeweiligen Nahuales mit dem er in Verbindung steht sehr stark zum
Ausdruck um zu einer positiven Lösung zu finden.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#TOJ_(_MULUC_))

------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Opfer (TOOJ)


Opfer (TOOJ)

Ton 9 - Geduld


9 - Geduld
~*~
Ausgleichen und Vergeben - in Richtung Vollendung.
Trecena/Welle: IMOX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 9 - Geduld, Nahual: WASSER (TOOJ*MULUC)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten: www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!