Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ*BEN) ~ Ton 8 - Gerechtigkeit, Kin 073Ton: 8 - Gerechtigkeit, Nahual: SCHILFROHR (AAJ*BEN)
(2te Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

BEN - AAJ - MAIS


Lebensveränderung, welche durch bewusstes Erkennen herbeigeführt wird. Hüter der Aussaat - der Familie & Heim
Osten, Tezcatlipoca ~ Gott der Dunkelheit, Schilf,Weltenbaum, Lebensziel, Krafttier, Spirituelle Führung.

Ben-Menschen sind die geistige Essenz, Beschützer und führendes Licht für Familie und Haus. Sie sind kompetente Sprecher, die sich den Ursachen annehmen werden. Sie sind zäh und analytisch. BEN ist bestrebt, Frieden, Harmonie und Ordnung in all ihre Beziehungen zu bringen.
Ben - Menschen sind gesegnet mit großer Sachkenntnis in Verhandlungen und der Betreuung, die sehr häufig auf die Probe gestellt werden.
BEN braucht viel Anerkennung .Heilung mit seinem Krafttier ist besonders an 8- BEN-Mais zu erfahren.

Wegen der häufig unbiegsamen Ansichten (in Ehe u. Geschäftsleben) und sehr hohen Erwartungen, verlieren sie
an Sympathie.
Mais/Schilf lehrt daher:
Sei mehr wie ein Gartenschlauch als wie eine Eisenstange.

EIN GUTER TAG FÜR:

Heilung im Inneren wie im Äußeren, geistige wie auch materielle Ebene.

~ Um Schutz für das Haus, die Bewohner, die Tiere und für Betriebe zu bitten

~Um gutes Timing zu bitten für eine "gute Ernte".

Beschreibung der Glyphe: ein Schilfrohr in waagerechter Position. Innenansicht des Schilfrohres der weißen Schicht für den waagemutigen Wurf mit dem Blasrohr.

Aaj wörtlich: Pflanzung und Erneuerung

Symbol für die Familie und die sozialen Beziehungen. Im politischen Sinn bezogen auf die Macht und auf ihre verantwortliche Ausübung.

Bedeutet Schilfrohr oder Zuckerrohrfeld.

Es ist der NAWAL von dem Haus und den Kindern.

Lehrer des Wissens.

Es ist die Wirbelsäule und das innere Feuer.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAN (CHICCHAN) und ihre Zukunft ist IMOX (IMIX)

Tagesenergie: um das Haus, die Tiere und die Pflanzen zu schützen. Tag für das Zuhause und der Gesundheit von den Kindern. Es ist das Wesen, der Überfluss, die Einheit. Tag für pflegen und fördern der menschlichen Beziehungen, fördert das Einlösen und erfüllen von den Verantwortlichkeiten.

Nawal: Armadillo

Regiert folgende Körperteile: Wirbelsäule, Herz, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Wald der heißen Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Liebe, empfindsame Zärtlichkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Liebe, Zärtlichkeit, Sensibilität, Sanftmut

Charaktereigenschaften und Berufung: Große spirituelle Macht, fröhlich und der standhaften Entscheidungen, Bauern, respektieren Pflanzen und anderes Sein, großzügig mit der Familie und der Gemeinschaft, sie brauchen es starke Erfahrungen zu machen, nehmen Gefühle der anderen auf, in der Kindheit sind sie sehr krank, als Erwachsene gesund und stark, erfüllen öffentliche Aufträge und erreichen eine hohe Stellung in ihrem Beruf, verlässlich und ehrlich. KünstlerInnen, Richtungsweisende, PädagogInnen, Hellseherisch und siegreich gegenüber dem Schlechten, sie überwinden immer Probleme im Leben. Ihre spirituelle Berufung ist überwinden von dem Schlechten und deshalb erleiden sie viel. ErhalterInnen der Harmonie in der Familie und sichern Nahrung für die Mitglieder der Gemeinschaft.


Acht - WAJXAQIB / Gerechtigkeit - Manifestation

Acht ist ein Hauptfeiertagston der Quiche Maya.
Die Absicht der Achter ist, in Harmonie und Gleichgewicht zu leben. Sie wiegen sorgfältig alle Beweise ab, um die Gerechtigkeit in der Balance zu halten. Acht ist die Macht der Ordnung, wie sie in dem Spruch Wie oben so unten! zum Ausdruck kommt. Von der Einfachheit bis zur Unendlichkeit ordnet die Acht alle Ebenen der Schöpfung im Klang der Manifestation. Der Klang hat das Bestreben alles in die materielle Wirklichkeit zu bringen. Dieser Strahl bringt alle Vorraussetzungen mit und ist somit das Werkzeug der Manifestation – so werden auch die Eigenschaften des mit dem Strahl verbundenen Nahuales in der
Reinheit oder auch Schattenaspekt davon sehr leicht manifestiert.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#BEN_-_AAJ_-_MAIS)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ)


Schilfrohr (AAJ)

Ton 8 - Gerechtigkeit


8 - Gerechtigkeit
~*~
Entwickelnde Spiritualität der menschlichen Gemeinschaft - wird heute in Harmonie gebracht.
Trecena/Welle: KEME
2te Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Σημείο ημέρας: Eb / Δρόμος / Malinalli / Χορτάρι (Νότος) ~ Τόνος: 7 (Ανακλαστικό), Κιν 072


-----------------------------------------------------Τόνος : 7 - Reflection, Ηλιακό Σημείο: ROAD (EB)
(2nd Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Day Sign: Eb / Road / Malinalli / Grass (South) ~ Tone: 7 (Reflective), Kin 072


-----------------------------------------------------Tone: 7 - Reflection, Sun Sign: ROAD (E'E*EB)
(2nd Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The number 7 may confuse some people, for it sometimes represents death, or at least “endings.” The reason for this may not be readily apparent. In order to illustrate this, we may take a look at any tzolk’in diagram. Any day-sign sequence beginning with 1 will end in a 7. It will be like this: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7. This is why 7 is so often considered a symbol of endings. In the Popol Vuh, the Hero Twins are named 1 Hunahpu and 7 Hunahpu, while the most important Underworld Lords are named 1 Death and 7 Death. When 1 and 7 are paired together in such a fashion, it is as if we were saying: “The beginning and end of the Hero Twins archetype,” or “The alpha and omega of the Death archetype.” Rituals are seldom performed on 7 days.
EB (E) THE ROAD OF LIFE: Signifies destiny, the road, thanks and benediction. It is the nawal of all the roads and road guides. Upon this day we give thanks for the Road of Life upon which we continually walk, for it represents the spiritual path itself. This day is the patron of travelers and the best possible day upon which to begin a journey. It is also a most favorable day for the initiation of any business matter or for the signing of contracts.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on Saturday 23 April, 2011

Tone: 7 (Reflective)

 • Mysterious
 • Magic
 • World beyond worlds
 • Reflective
 • Flow of the divine
 • Dreams
 • Purpose
 • The arrow
Seven stands as a mirror to divide light and dark and to reflect all that is and that, which is not. Seven is associated with the source of creation and the flow of divine will. With a keen sense of ethics, Seven establishes purpose to current and future goals. Seven is connection to the flow of all creation - The Source. The energy that sees other worlds. Tone Seven frequency is the portal to the unknown; the place of mysteries and dreams. Tone seven people hold this energy in their bodies and have been known to look through that gateway to the other side. Tone seven people help the rest of us on this planet by bringing in concepts and tools for the rest of humanity - often referred to as "inventors".

Eb - South

Symbolism:

Eb (abe) does not translate easily. The glyph combines the symbols for death and water, which has led some to conclude that it symbolized harmful rains and mildew. E, the Quiche Maya name for Eb, means tooth, and in their tradition the day is considered favorable for getting good advice and for praying.

Personality:

The Eb type tends to be relaxed, courteous, practical, careful, and helpful. They tend to be pleasant people who enjoy good company and who best relate to others casually. They are generous and giving persons who usually expect nothing in return. Relationships are very important to them and are often the centerpiece of their lives. This need conditions them to make sacrifices for others. Eb types are often perceived as ambitious and hard-working. They are intensely practical, they know how to solve problems, they dont hesitate to get going when needed, and they do good work. They will compete with others, but prefer peace to conflict. Persons born under Eb may appear easy going and compromising, but they are also easily distressed and are known to hide deep hurts and feelings. Eb types are often quite sensitive, are sometimes emotionally fragile, and are easily hurt by rejection or criticism. They tend to hold on to feelings of anger and resentment and often use hard work as a means to constructively ventilate those feelings. While they are slow to get going, Eb people are quite persistent and will finish a job or achieve a goal. They are very practical and capable of solving problems; many become designers or engineers of some kind. In general, this is a conservative day-sign that seeks peace with the world.

Challenge:

To avoid poisoning themselves by suppressing anger.

Solution:

To let others know how they feel. Eb

1-Cimi

Beneath the 1-Cimi surface personality is a person with a strong commitment to the community. Cimi people will sacrifice time for others, though they are often not sure just why it is that they do so. They have an extremely strong sense of tradition and are attracted to history and antiquities. They are ultimately down to earth people with deep concern for preservation of the family, community and nation.

G-4 (North)

Some people born under the influence of this Lord are teachers, some are healers, and some are over protective parents. Most seem to have a nervous disposition and a need to talk.

They are intense guardians of one thing or another; other people, children, pets. Youth of often a fixation for them; they are drawn to children and perhaps even work with them in some capacity.

Their nurturing instincts are quite strong, and they need to find healthy outlets to express this urge. Their darker side lies in understanding that their nurturing influence can become a detriment in many ways. The communication skills of G-4 types make them excellent teachers. They can be very creative with their thinking, a quality that lends itself to art and writing. On the darker side, they think or talk incessantly and often struggle with ways to turn off their minds. By working as a teacher or communicator, they may be able to turn this tendency into positive activity.

G-4 types have a tendency to scatter their energies and this inclination may lead to being a "jack of all trades but master of none." Mercury is usually strong in the charts of those who are born under this lord, as is an emphasized twelfth house.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=23)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

---------------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: STRASSE (E'E*EB) ~ Ton: 7 - Reflektieren, Kin 072

Sonnenzeichen Strasse (EE)


Strasse (EE)

Ton 7 - Reflektieren


7 - Reflektieren
~*~
Erkennen unseres Lebens- und Entwicklungsweg - die Ethik beachtend.
Trecena/Welle: KEME
2te Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 7 - Reflektieren, Nahual: STRASSE (E'E*EB)
(2te Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------


EB - E'E - STRASSE


Entwicklungsweg der Seelenabsichtt

Süden, Patecatl ~ Gott der Medizin, Zahn, Treppe-Leiter, Menschlichkeit, Straßee
des Lebens, Aufstieg der Pyramide zum Gipfel der Schöpfung, zum dreizehntenn
Himmel..

Der Träger der Zeit, und der Leiter des Schicksals. Diese Personen öffnen diee
Strasse und führen die Zukunft von Gruppen, Gemeinschaften und Personenn
gleichermaßen. Sympathisch und gehorsam, widmen sie sich harter Arbeit undd
Organisation. EB-Menschen haben Glück im Geschäft und auf Reisen. Vielee
werden Seelsorger wo sie sich der Armen, kranken oder alten Leute annehmen,,
wobei sie viele persönliche Opfer bringen. Manchmal werden sie dem Gras zuu
geordnet, dessen Zeichen von allen Lebensformen am freigiebigsten aber auch dass
bescheidenste ist. EB-Menschen sind liebevoll und betont, doch sie sind leichtt
verletzlich, ärgern sich nur langsam. Das zurückhalten von negativen Gefühlenn
und unausgesprochenen Ablehnungen kann zu Krankheit, vergifteter Meinungenn
über andere und einer falschen Kühnheit für dieses Sonne-Zeichen führen..

EIN GUTER TAG FÜR: Dankbarkeit für eine gute, gerade, langee
Lebensstraße. Sozialer Dienst..

~Wege im irdischen und geistigen eröffnen sichh

~Gut für den Beginn von Reisenn

~Lange Spielräume einleiten - Geschäfte einleiten - Arbeitsverträgee

~Um unseren Lebensweg zu sehen, um Anleitung für ein gutes Schicksal & Gesundheit zu bittenn

Beschreibung der Glyphe: Das Gesicht eines Ahnen mit sichtbarem Gebiss, die Stufen im Mund bedeuten eine Leiter. Die 2 Linien bedeuten zwei Wege. Es erscheinen auch 2 Augen.

E‘e wörtlich: Weg, Zahn

Symbol der möglichen Analyse, abwägen der eigenen Gewohnheiten, der Wünsche und Bedürfnisse.

Symbolisiert den Schicksalsweg, der Führer, der uns zu einem objektiven Punkt bringt. Es ist die Handlungsenergie, die Energie die neue Wege zu neuen Erfahrungen öffnen kann.

Es ist der NAWAL aller Wege und Führenden Persönlichkeiten. Er ist Führer und Schützer der Geschäftsleute.

Sind führende Persönlichkeiten, Schamanen.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen K’AT (KAN) und ihre Zukunft ist AJPÙ (AHAU)

Tagesenergie: um mit einem Geschäft zu beginnen. Tag um die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um sich zu orientieren und um Antworten auf die Fragen des Lebenssinnes zu finden.

Nahaul: Waldkatze

Regiert folgende Körperteile: Fußsohlen, Geschmack, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Berge, Flüsse, Wälder der kalten Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Freiheit, Lebensfähigkeit und Ausführung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Genießen, Probieren, Ausdrücken, Spüren, Erfahren

Charaktereigenschaften und Berufung: Großzügig, Gütig, Entschlossen, sehr fröhlich und liebevoll. Sind geborene Führer und Leiter. Reisen sehr viel. Machen leicht und schnell einen Gefallen. Zeigen anderen den guten Weg. Verständnisvoll, aufrichtig, bitten um Orientierung zu Ajaw für andere Personen.

Sind Geschäftsleute, Führende Persönlichkeiten, VerwalterInnen, MathematikerInnen, VermittlerInnen, GeschäftsführerInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, PsychologInnen, gute KöchInnen. Schamanen spezialisiert in der Lösung von großen Problemen. Bitten Ajaw um alles was die Gemeinschaft braucht.


Sieben - WUQUB' / Reflexion - Reinheit und Klarheit

Die Sieben steht für einen Spiegel, der Licht und Dunkelheit trennt und alles Sein und Nichtsein reflektiert.
Sie ist verbunden mit der Quelle der Schöpfung und dem Fluss des göttlichen Willens. Mit ihrem scharfen Sinn für Moral setzen die Siebener gegenwärtige und künftige Ziele in der Absicht zum Klang der Reinheit und Wahrheit. Dieser Strahl der 7 hat das bestreben alles in die Reinheit zu bringen, besonders in der Verschmutzung ist er bestrebt alles wieder in die Reinheit zu führen. So kommt alles an die Oberfläche was in die Reinheit zu bringen ist und es werden dadurch vorhandene Prozesse verdichtet.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#EB_-_EE_-_STRASSE)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Sonnenzeichen Affe (B´AATZ*CHUEN) ~ Ton 6 - Fliesen, Kin 071

CHUEN - B'AATZ - AFFE

Die Kraft die alles miteinander verbindet und die Zeit der sich entwickelnden Spiritualität. Die
Weber der Zeit und Hüter des Hl.Kalenders und der Kultur

Westen, Xochipilli ~
Gott der Blumen und Unterhaltung, Mars,
Meister aller Künste, Handwerk, Hüter der Weisheit, Musik, Unschuld, Trickreich, Illusion.

Chuen, ist dem Maya als der Weber der Zeit bekannt. Chuen nimmt Ideen als Fäden oder
Ranken auf und webt sie in den Stoff unserer Wirklichkeit. Neue Muster oder Erfindungen
werden auch in unserem Leben von Chuen gewebt. Reizend, intelligent, großzügig und ein
Hansdampf in allen Gassen, die unschuldige Neugier Chuen's führt zu künstlerischem
Ausdruck und konstruktiven Lösungen. Sie lieben es ihre Witze zu reißen und betteln so um
viel Aufmerksamkeit. Dabei können sie manchmal so übertreiben, dass sie nur um im
Scheinwerferlicht zu stehen, ziemlich närrisch wirken.
CHUEN hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und finden es schwierig, bei irgendetwas
lange genug zu bleiben, um es zu beenden.

EIN GUTER TAG FÜR: Gemeinsam in einer Zeremonie, beginnen sie mit Neuem jeglicher
Art.

~Heiratsantrag -
Beginn von Geschäftsverbindungen

~Pläne / Projekte einzuleiten, Anträge aller Art einzuholen und abzuschließen

~Vorhersagen - die Zeit wird gesponnen

~um Schutz zu bitten allgemein & für Künstler / Musiker

~um Behandlungen einzuleiten und um Familienprobleme aller Art zu lösen

~um einen Job und allerlei zu bitten

~B'aatz 8: Tag des hl.Kalenders
~B'aatz 9: Tag der Frau, der Natur & des menschlichen Lebens

Beschreibung der Glyphe: Ein sitzender Affe

B’aatz‘ wörtlich: Faden oder Affe

Symbol der Entwicklung und Entfaltung

Ein Faden der durch die Zeit führt und die menschliche Geschichte mit der Gegenwart verbindet.

Es ist der Nawal aller Künste.

Große PlanerInnen, Innere Visionen und Zukunftsvisionen, ÄrztInnen, Charakterstark, wollen in Harmonie leben.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AQ’AB’AL (AKBAL) und ihre Zukunft ist KAWOQ (CAUAC)

Tagesenergie: um für Paare, binden oder lösen von jeder Angelegenheit, zu bitten. Tag zum Überdenken der Geschehnisse, suche die Wurzeln und akzeptiere unsere Vergangenheit, zum Überdenken wohin uns der Faden des Lebens führt und wie sich die Fortdauer bewahren läst.

Nawal: Affe

Regiert folgende Körperteile: Venen, Arterien, Kapilargefäße, Takt, Gehör, Sehen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wald, Seen, Sternenklare Nacht

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern:
LebensKunst, Kreativität und Arbeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Inspiration, Erhabenheit, Transzendenz

Charaktereigenschaften und Berufung: Geschicklichkeit für alle Künste, beruhigend, Fähigkeiten der Problemlösung, können gut zuhören, gute Urteilskraft, gut strukturiert, starke spirituelle Kräfte, ihnen strömen die Ideen nur so zu, großzügig, aktiv und dynamisch, schützen ihre Mitmenschen und Gemeinschaften, Charakter ist stark und hart, ihre Handlungen sind gut organisiert, tiefe Liebe für die Familie. Sind KünstlerInnen, Tanzen gerne, SchamanInnen für problematisches. Hervorraget um Zeremonien zu zelebrieren, gute MedizinerInnen, PhysiotherapeutInnen, ChiropraktikerInnen, ÖkologInnen, GynägologInnen, GeburtshelferInnen, RechtsanwältInnen, Kaufleute, Geschäftsführung.Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#CHUEN_-_BAATZ_-_AFFE)

-----------------------------------------------------Ton: 6 - Fliesen, Nahual: AFFE (Β'ΑΑΤΖ'*CHUEN)
(2te Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Affe (B´AATZ)


Affe (B´AATZ)

Ton 6 - Fliesen


6 - Fliesen
~*~
Verbindung menschlicher und geistiger Ebenen - hin zur fließenden Entwicklung.
Trecena/Welle: KEME
2te Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Σημείο ημέρας: Chuen / Πίθηκος / Ozomatli / Πίθηκος (Δύση) ~ Τόνος: 6 (Ροή), Κιν 071


-----------------------------------------------------Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: ΠΙΘΗΚΟΣ (B'AATZ'*CHUEN)
(2η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Day Sign: Chuen / Monkey / Ozomatli / Monkey (West) ~ Tone: 6 (Flow), Kin 071


-----------------------------------------------------Tone: 6 - Flow, Sun Sign: MONKEY (B'AATZ'*CHUEN)
(2nd Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The number 6 is the number of ultimate stability. In ancient Mayan mythology, the World Tree itself is called “6 Raised-Up Sky,” and I have noted that it is the “Place of Number 6,” the hill called Paclom, which represents the axis mundi or world center in contemporary Momostenango. Don Rigoberto Itzep teaches that there are 6 components which establish the vitality of a family system: 1) Health 2) Understanding 3) Work/Employment 4) Friendship 5) Property or Possessions 6) Positive and Negative Actions.
CHUEN (B’ATZ’) MASTER OF ALL THE ARTS: Signifies weaving the thread of life, time, development, and movement. It is the nawal of all the arts, of weaving, of the artists. Upon this most auspicious day, we may voice our intent that all we have requested from the universe may be freely given to us. This day is sometimes called “Monkey,” and monkeys were the mythic patrons of the arts in ancient Mayan lore. This is an auspicious day for all artistic projects. In fact, it is an auspicious day to begin projects of any sort, for this day-sign also represents “the thread of life,” the weaving of the loom of existence. This is the best day upon which to be married. Chuen is an auspicious day, and especially favorable for marriage or any other kind of union. In some Mayan communities, traditionalists do ceremony on 9 Chuen to honor the spirit of women. Female Daykeepers in particular often keep this tradition.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 6 (Flow)

 • Calming
 • Steady
 • Growth
 • Stabilizing
 • Improvements
 • Flow
 • The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think of the art of dance or the play of a great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life. Tone Six energy is invaluable for keeping long range projects on course. Tone six provides stabilizing and balancing factors for the growth of creative energy, and the fulfillment of a plan. This frequency assists long range projects to come to fruition, There is a place for slow, steady growth. Tone six provides fuel for the long haul. Tone six help stabilize change in all things.

  Chuen - West

  Symbolism:

  The Mayan name for this day-sign, Chuen(chew-EN) translates as artisan or craftsman. Among the Quiche Maya, the name for this day is Batz, which is the term for monkey. The glyph for the sign are very stylized, though some appear to show the head of a monkey. Like the Aztecs, the Maya linked this sign with the arts and the crafts.

  Personality:

  Chuen types are frequently attention getting, artistic, clever, and demonstrative. They are often found working, or at least interested, in the performing or communicative arts. They seek attention from others and are quick learners, interested in everything around them. Actors, artists, musicians, designers, and writers make up an unusually large percentage of people born on this day. They also make good teachers and salespersons. It is the cultivation and development of the personality that is the core issue for Chuen. Although they are socially active, they often struggle in close intimate relationships, needing the contact but wishing for more variety. They enjoy "playing the field", which is just another way of getting attention. This distance in relationships may be appealing to others, and it adds to the mystery of their character. Their sexual drives are strong and motivate them toward relationships, but commitment is their greatest challenge. Chuen is communicative and curious, like a monkey, and people born under this sign learn at a fast pace. Mentally they can handle details, but they excel at generalities. Leadership positions come naturally. By nature, they are not followers and therefore the choice is either independence or leadership. This need to be the center of attention may be a response to a deep social insecurity.

  Challenge:

  To stay with one thing long enough to become good at it; to actualize their creative potentials in ways that are not debilitating to themselves and that wont result in distancing them from close companions.

  Solution:

  To apply creativity; to be artistic and to explore the secrets of nature. Chuen

  1-Cimi

  Beneath the 1-Cimi surface personality is a person with a strong commitment to the community. Cimi people will sacrifice time for others, though they are often not sure just why it is that they do so. They have an extremely strong sense of tradition and are attracted to history and antiquities. They are ultimately down to earth people with deep concern for preservation of the family, community and nation.

  G-3 (East)

  Many born under this Lord seem to have a strong need for respect from others. They are serious people who are occasionally insecure, but they often occupy a prominent position in life, or at least feel that they should be publicly recognized for their actions.

  Some people born under G-3 project this need onto others; they may associate with or be married to a person who is powerful in the outside world. They have high expectations for themselves and often for others, and they work hard to achieve their goals. In doing so they may neglect relationships, or may simply make pragmatic choices in this area in order to accomplish their tasks. This dedication can lead to a lopsided emotional life and can occasionally raise questions in the minds of others about a G-3 persons basic motivations.

  G-3 types seek the limelight and recognition for their accomplishments, but they may work under the shadow of another person, such as a father or another authority figure. They see value in apprenticing and learning from their elders. One of their tasks in life is to learn how to be an authority in their own right. This need is something that G-3's meet through earning it, rather than by acquiring it through association.

  Their strength lies in their persistence and dedication to greater learning and improvement. Their dark side lies in their internalized, critical parent, the voice that judges. Sun/Saturn combinations are the Western astrological correlation for this lord.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=22)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

----------------------------------------------------(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!