Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΠΥΡΟΛΙΘΟΣ (TIJAAX*ETZNAB) ~ Τόνος : 12 - Κατανόηση, Κιν 038

Τόνος : 12 - Κατανόηση, Ηλιακό Σημείο: ΠΥΡΟΛΙΘΟΣ (TIJAAX*ETZNAB)
(1η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες: www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: FLINT (TIJAAX*ETZNAB) ~ Tone: 12 - Understanding, Kin 038Tone: 12 - Understanding, Sun Sign: FLINT (TIJAAX*ETZNAB)
(1st Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The number 12 is the highest of the even numbers and represents a summing up one’s life. At one time or another we must all come to such an accounting of all our actions and experiences, weaving together all our individual, family, societal and cultural influences. 12 represents this totality of thought.
Etznab (Tijax) Obsidian Knife: Signifies flint, obsidian, communication, gossip and education. It is an auspicious day for healers (curanderas) and authorities, for cutting away evils and illnesses. This is the day of communication, publicity, eloquence, teaching, medicine and healing; fights, quarrels, vengeance, falsehood, espionage. The world is full of potential road blocks and accidents. Upon this day, we pray for safety from all harm, and for the resolution of all conflict. This day has a special connection with healing and is favorable for health matters and the curing of disease.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 12 Tijax
Long Count: 12.19.18.3.18

Special day because it is a reminder of the Heart of Heaven and the Heart of Earth. A day of creation and revelation of the cosmos. It is the Nahual [spirit, teacher] of healers, doctors and curers. Tijax is the sign of strong and courageous people, collaborators, friendly and loving. It is the energy that opens the door to rain. Represents agility in space and time.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-------------------------------------------------------

(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 12 (Understanding)

  • Knowledge
  • Teaching
  • Continuity of Wisdom
  • The Great Library of Information
  • Dynamic
  • Understanding
  • Ideas
  • Always changing
This numbers energy is a gift of great capability of retrospection. It is this ability that allows Twelve to connect disassociated parts into a (new) functioning whole. The energy of Twelve is that which presents a new piece of understood information or accumulated experience to be applied. It is the connector; the bridge that brings it all into one beautiful, unified whole... all you have to do is ask. The Twelve frequency contains knowledge; all understanding. People born under this Tone are often excellent teachers without competing for status with their students. Meditate with this Tone to touch upon the enormity of the Mind of the Creator. Tone 12 is the energy of all Knowledge.

Etz'nab - North

Symbolism:

The Mayan name Etz'nab (its-NOB) translates as something like "Knife" or "sharp implement". The glyph for the sign may indicate a blade, and the same design was frequently found depicted on the tips of spears.

Personality:

Those born under Etz'nab are social, but also often practical, mechanically inclined and well coordinated. Family life, parties, group events, love affairs, and partnerships can become very important, and sometimes even obsessive, to those born under this day-sign. They simply cant help being excited when around others. Their ideas about how relationships should be maintained may be in direct conflict with their own needs, which they tend to downplay and on some level, they are angry about this trait. For the most part, they are polite, compromising, and self-sacrificing people, but when pushed, they tend to have hot tempers. While they will avoid a conflict by repressing their feelings for a time, when finally pushed to far, they will explode with pent-up rage, or at least say things that others wouldnt expect them to say. They are often extremely interested in the more technical aspects of what they do, and they have a good head for detail. They are adept at solving mechanical problems, working with tools or even mastering finger coordination for a musical instrument. These are people who thoroughly enjoy sharing a discussion on some technical subject with others. The great weakness of those born under Etz'nab is their vanity. They can be very self absorbed both in their work and in regard to their appearance. The great strength of this day-sign is the level of personal sacrifice it bestows. Etz'nab people, for whatever psychological reason, will put their own interests aside in order to meet the needs of others who, hopefully, appreciate such gestures.

Challenge:

The tendency to choose self-interest over self-sacrifice or to solve other peoples problems.

Solution:

To share and to let others take leadership. Etznab

1-Manik

Beneath the 1-Manik surface personality is a person who struggles with issues of freedom versus security. Manik people display an urge to take off for parts unknown, but they also demonstrate a desire for the security of home and family. Because the struggle with this conflict leads people to discover unique solutions, they often become innovators or creators of a somewhat unconventional personal lifestyle. Frequently they have unusual interests of an investigative or searching nature.

G-6 (West)

Persons born under this Lord seem to be self-controlled, practical, traditional, and markedly entrepreneurial.

They often create a self-sufficient kind of lifestyle or career and may be self-employed.

They have a strong desire to build things and are very hard workers. Their work is rarely of a solitary nature; more often than not, they deal directly with the public, perhaps as a consultant or counselor.

They take responsibility for themselves and are very self-reliant, but this makes other people less important for them in the process of achieving happiness.

They are strongly motivated by fame and worldly success, and they hold themselves to high standards of performance. They are driven to success in the world because they strive to be accepted by others. Their drive for independence and approval is part of a quest for self worth. This inner insecurity is their dark side, and they need to ask why they drive themselves so hard.

They are sensitive to the rhythms and nuances of life and may develop a special interest in and respect for the feminine side of life. Overall, however, their intentions are good and others recognize this fact. Mars and Saturn are often prominent in their charts, along with the sign Leo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=20)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: ZÜNDSTEIN (TIJAAX*ETZNAB) ~ Ton: 12 - Verstehen, Kin 038

TIJAAX:
Krafttiere:Hai und Schwertfisch, Symbol der zentrierten Energie des Schwertes
Bedeutung:Die Kraft des weissen Schwertes und des schwarzen Schwertes, Symbol der Kraft und Konzentration der Energie, sowohl im Licht als auch im Schatten.
Farbe:Weiss Rot Schwarz
Günstiger Tag für ... :Probleme und Hindernisse im Leben klären, Entscheidungen treffen. Die Extreme im Leben in Balance bringen und unsere Emotionen zügeln. Dunkle Energien mit dem Schwert durchtrennen mit der Hilfe des blauen Strahls der Klarheit
Tagessatz:Das Schwert in meiner Hand erlaubt mir, Licht und Dunkelheit in meinem Leben in Ausgewogenheit zu bringen und negative Bindungen zu durchschneiden
Ritual:Eine blaue Kerze anzünden

Lahca:
Bedeutung:Die Zwölf, Representant der Ordnung in der ganzen Schöpfung, der Stabilität und der Kraft

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Feuerstein (TIJAAX)


Feuerstein (TIJAAX)

Ton 12 - Verstehen


12 - Verstehen
~*~
Kraft der Freiheit und Befreiung - möchte ich heute verstehen.
Trecena/Welle: KIEJ
1ste Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------


Kraft des Messers fur: Gerechtigkeit-Freiheit - Klarheit - Befreiung & Unterscheidung

Norden Chalchiuhtotolin ~ Prunkvoller Truthahn der Nacht, Spiegel, Messer, Trennung,
Kampfer der 1. Reihe,starke dualistische Sichtweisen, streitlustig -nehmen Gegensatze zu ernst. Das Wissen darum, kann aber auch umgekehrt
( Spiegel) zum Heilen und zum losen von Konflikten hin zur Harmonie entstehen lassen. Spiegel der Wirklichkeit.
Als ein geschlagener Feuerstein, sind diese Menschen die Gottesfunken der Intelligenz. Die angeborenen geistigen Anlagen von ETZNAB-Menschen werden gebraucht, um Gefuhle von Tatsachen zu unterscheiden.
ETZNAB-Menschen stehen dafur, dass sie unermudlich, andere durch das personliche Opfer schutzen, zu verteidigen oder zu heilen wissen. Das Schwert der Wahrheit mutig ausubend, werden Falschheiten damit abgeschnitten. ETZNAB-Menschen, so wird gesagt, erhalten Informationen uber zwischenmenschliche Schwierigkeiten oder bosartige Angriffe von anderen durch die Reflektion in einem obsidianen Spiegel.
Ihr tapferer Dienst als Krieger der Wahrheit muss tadellos sein, oder sie werden Leiden erfahren von Unfallen, Missverstandnissen und Klatsch.

EIN GUTER TAG FUR:
Verbringen Sie Zeit im Nachdenken und der Selbstbeobachtung.

~Um schwierige Krankheiten zu heilen - fur Operationen, nicht selten ein Zahnarztbesuch, um Gesundheit zu
bitten

~Trennen, abzuschneiden, befreien...von : negativen Energien, Ungluck, Unfalle, Feinden, allem was uns
einsperrt und trennt, schlechte "Freunde", Verleumdung...

~Es wird leichter gestritten an diesem Tag und auch Streit geschlichtet

Beschreibung der Glyphe: Es ist der obere Teil der Mühlsteine. Klar sichtbar sind die einzelnen Teile. Repräsentiert den Ausgang der Höhle von Taltuza, repräsentiert auch den Punkt eines Obsidianobjektes.

Tijax wörtlich: schneiden

Symbol für die Kraft des Beendens und Stoppens von Investitionen.

Tag um fehlgeschlagene Pläne und Investitionen zu beenden, und um sich von physischem und psychischem Druck zu befreien.

Repräsentiert das Haus von Chay in Xib’alb’a‘.

Doppelseitiges Obsidianmesser, die Kraft des Donners, der Blitz.

Es ist das Positive und das Negative, die Dualität.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen TZ’I (OC) und ihre Zukunft ist KEME (CIMI)

Tagesenergie: um für die Gesundheit zu bitten, heilen von schweren Krankheiten.

Nawal: Schwertfisch, Schleiereule, Tukan, Obsidianstein

Regiert folgende Körperteile: Zähne, Nägel, Zunge, Gehirn, Nerven, Poren

Kraftvolle Plätze: Klippen, Wasserfälle, Grotten, Höhlen, Gewitter mit Blitzen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Momente von Schmerz um durch die spirituelle Weiterentwicklung zu gehen.

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Schmerz, Traurigkeit, Angstzustände, Verzweiflung

Charaktereigenschaften und Berufung: Heilen Krankheiten, außergewöhnliche Chirurgen.

OptimistInnen vor den schwierigen Situationen des Lebens, Stark, Mitarbeiter, Wissende, praktizieren die menschliche Liebe. Die Gewalt gefällt ihnen nicht. Können SchamanInnen sein. Sind gute Freunde, gutes Gespür für körperliche Anzeichen, interpretieren die Zeichen von den Zeremonien und der Träume, HellseherInnen, HumanistInnen, Intuitiv, Prognosen stellen, ehrlich, anständig, spirituel, nehmen die Probleme ihrer Nächsten wie die eigenen und lassen sich nicht wegen der Leidenschaft schleifen. GynägologInnen, AnalystInnen, KriegerInnen, PolitikerInnen, StrategInnen und GeschäftsführerInnen der Justiz. Wie Schamanen sind sie prädestiniert um das Blutopfer zu geben, um die schwierigsten Lebensprobleme im persönlichen oder sozialen, zu lösen.Zwölf - KAB'LAJUJ' / Verstehen - Füllee

Die Energie dieser Zahl bringt als Gabe die große Fähigkeit mit sich, Rückblick halten zu können. Diese Fähigkeit erlaubt es den Zwölfern, getrennte Teile zu einem neuen funktionierendem Ganzen zusammen zu fügen. Die Energie Zwölf präsentiert ein neues Stück der verstandenen Informationen oder angesammelten Erfahrungen, um nun Anwendung zu finden. Der Klang der Fülle und überschäumenden Liebe sollte als natürlich angenommen werden. Hierbei ist die Selbstannahme von großer Wichtigkeit! Wenn der Strahl der fliesenden Fülle und Vielfalt nicht gelebt wird, droht die Armut wieder auf allen Ebenen..


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#ETZNAB_-_TIJAAX_-_FEUERSTEIN)

-----------------------------------------------------Ton: 12 - Verstehen, Nahual: ZÜNDSTEIN (TIJAAX*ETZNAB)
(1ste Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!