Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Sun Sign: DOG (TZ'I*OC) ~ Tone: 11 - Resolution, Kin 050
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

--------------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------------Tone: 11 - Resolution, Sun Sign: DOG (TZ'I*OC)
(1st Night of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

The number 11 has great force, strength and power. This power is neither positive nor negative but neutral. Some Mayan teachers see it as representative of the totality of past, present and future, everything that unfolds over time. The number 11 holds tremendous creative potential, but it can be challenging to access that force.
OC (TZ’I) LAW AND SPIIRITUAL AUTHORITY: Signifies the dog, the police, vengeance, a magistrate; accuracy and precision; justice, legality. This day is also a nawal of sexuality. On this day we pray that justice may be done to all people. It is a good day to address any legal issues of our own, as well as correcting the difficulties which may have arisen in our lives due to an excess of the passions.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 11 T'zi'
Long Count: 12.19.18.4.10

Ts'i is law, authority, justice, loyalty and order. It is the protector of material law and the spiritual. T'zi represents order and accuracy. It is the interpretation of the known and the unknown. T'zi symbolizes the sign of law and authority, both terrestrial and cosmic justice and is the day that brings to light truth.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 11 (Resolution)

  • Potential
  • Change
  • Link between Heaven and Earth
  • Connection
  • Resolution
  • Improvement
Tone eleven connects. It is concerned with the space between motions. Change is necessary for new ideas to come to fruition. Eleven is dynamic, holding the space open where new creation will ultimately solidify. Every new creation has to find its space in the universe. In the process of fitting in, some modifications must occur. These changes are the energy of Eleven. Eleven is the energy of dynamic actions facilitating change, simplification and improvement. To those born with this energy, some persons are put off by too much change. Maybe you have noticed?

Oc - North

Symbolism:

The Mayan name for this day-sign, Oc (oke) means dog. In the codices, the dog is often shown holding a torch, perhaps referring to the Mayan myth in which the dog brings fire to humans. In some depictions of this day-sign, the dogs ear is emphasized by its being torn off, mangled or diseased. The dog, one of the most loyal of domesticated animals, was probably used to symbolize guidance, loyalty and companionship-probable themes of this sign.

Personality:

Oc is a cooperative, loyal and helpful day-sign. Consistency and commitment characterize persons born under it. They have a strong goup instinct and will stick by their allies in times of trouble.

They are good team players, usually very creative, and strive patiently to fill authoritative positions. They instinctively know where they and others stand in the social ranking of any given situation, and this understanding allows them to be patient and to wait their turn for leadership.

They know how to inspire loyalty in others because they have such a good understanding of it themselves. They also like to roam, but not too far from their territory. Oc enjoy short-distance travel-what they can do with a car or a boat.

They enjoy monitoring their territory and have a strong interest in their neighborhoods. They require much variety in life and find the arts, especially music, rewarding.

They approach their art form as a craft to be learned and mastered, and they are often technique-conscious. They may also be creative in the social and political arenas. Their father, or father figure, often makes a strong impression on them, and they may either benefit through him or struggle over power issues and independence. For Oc, life is about achieving emotional maturity, and it is often through understanding the father, and authority in general, that this goal is achieved.

Challenge:

Lack of emotional maturity; father related/authority issues.

Solution:

To learn patience followed by acceptance of direction from others, when it is needed. Oc

1-Ahau

Beneath the 1-Ahau surface personality lies a self that is romantic and attracted to a glamorous lifestyle. Such a person may find success in a life in fashion or as a performer or public personality. The greatest weakness of Ahau people is in matters of relationship. In this area they tend to be idealistic and can often make poor choices that lead to problems.

G-9 (South)

People born under this Lord are usually strong, independent characters, stubborn and sometimes a little antagonistic. they are so self-sufficient that others often interpret this response as a rejection. Their independent nature makes it difficult for them to sustain relationships.

They are hard workers who prefer to do things by themselves, and they dont want much help. In part, its their lack of patience that motivates them to do things by themselves. Others sometimes see this as forceful or rejecting behavior. This particular trait is their darker side, and to balance it they need to cultivate compassion for those who are different.

Those born under G-9 value privacy and desire time alone. They are known to accumulate things, usually collections or things of value. They enjoy things from the past or things originating from the sea. Spending time in nature is a healing experience for them and, as a result, they need to make the effort to get into the natural world from time to time.

Those born on this day tend to have an emphasis of water signs in their charts as well as a prominent Mars influence.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=4&DAY=1)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~ ***********************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!